BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kil Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rola polubownego rozwiązywania sporów w polityce ochrony konsumenta usług bankowych w Polsce w perspektywie pokryzysowej
The Role of Amicable Dispute Settlement in Field of Banking Consumer Protection in Post-Crisis Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 284, s. 63-79, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług finansowych : bezpieczeństwo i efektywność
Słowa kluczowe
Ochrona konsumenta, Usługi bankowe, Sąd polubowny, Pozasądowe rozwiązywanie sporów
Consumer protection, Banking services, Arbitration court, Alternative dispute resolution (ADR)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Arbiter bankowy
Abstrakt
Konieczność ochrony konsumenta korzystającego z usług banków pozostaje kwestią bezsporną, zarówno w ramach polityki Unii Europejskiej, jak i na gruncie polskim. Instytucje ADR w ramach rynku usług bankowych w zakresie rozstrzygania sporów konsumenckich posiadają już swoją blisko dwudziestoletnią historię, przy czym początkowa ich aktywność w ramach Sądu Polubownego przy ZBP miała charakter raczej symboliczny. Wzrost znaczenia tego typu podmiotów obserwuje się właściwie dopiero od kilku lat, a największą zasługę przypisać w tej kwestii należy Bankowemu Arbitrażowi Konsumenckiemu. (fragment tekstu)

Introduction of alternative ways of solving consumer quarrels to the polish banking reality has undoubtedly led to increased competiveness of customer available dispute resolution methods. Time consuming and high initial cost demanding processes available through public judicial proceedings are no longer the only available ways of market defense for weaker entities. Growing importance of such options can been observed within last few years, and the greatest contribution can be assigned to the meditations of Alternative Dispute Resolution. Observed in 2008 appointment of Court of Arbitration, acting together in terms on supervision of financial market can be viewed as a sign of needed expansion of ADR's responsibilities. The settlement of those bodies under the supervision of FSA (KNB) or Polish Bank Association (ZBP) remains as a major drawback. Despite the many positive signals of the importance of solving disputes outside of the system of public justice, objective evaluation requires underlining of many shortcomings. A relatively small number of reported cases arising from the lack of knowledge of consumers is worth mentioning. Informational obligations and the need for increased consumer awareness of the existence of an alternative to the lengthy and costly trial solutions should become a priority for public authorities. In addition, the possibility of using those alternative instruments by consumers is limited, for example by introduction of limits on disputes available through arbitration. In time horizon appointment of Consumer Arbitration, for which the project of the Financial Supervision Commission calls for, seems to be an important issue. Another important point may be a simplification of the procedures for the settlement of disputes, also through the use of digitization, which is a priority of the European Parliament and Council for the next period in the ODR in the field of consumer protection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczak Ł., 2006, Alternatywne formy rozwiązywania sporów - analiza zjawiska na tle prawa polskiego, [w:] Czterdziestolecie Kodeksu cywilnego. Zjazd katedr postępowania cywilnego w Zakopanem, Kraków 2006.
 2. Commission Recommendation of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes, DzUrz L Nr 115 z 17.4.1998 r.
 3. Commission Recommendation of 4 April 2001 on the principles for out-of-court bodies involved in the consensual resolution of consumer disputes, DzUrz L Nr 109 z 19.4.2001 r.
 4. Ereciński T., Weitz K., 2008, Sąd arbitrażowy, LexisNexis, Warszawa.
 5. European Commission, 2011, Executive summary of the impact assessment, Brussels, 29.11.2011 SEC(2011) 1409 final.
 6. Europejskie Centrum Konsumenckie ECC-Net, 2007, Dlaczego ADR? Pozasądowe rozwiązywanie sporów jako priorytet polityki konsumenckiej UE, Warszawa.
 7. Gajda-Roszczynialska K., 2012, Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Kieżel E. (red.), 2007, Ochrona interesów konsumenta w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Difin, Warszawa.
 9. KNF, 2011, Komisja Nadzoru Finansowego. Pięć lat działalności, Warszawa.
 10. KNF, 2012, Sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w 2011 roku, Warszawa.
 11. Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku z dnia 9 czerwca 2010 r., dostępne na stronie: www.ec.europa.eu.
 12. Radwański Z. (red.), 2006, Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu Cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.
 13. Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, 2006, Załącznik do Uchwały nr 15 XVII Walnego Zgromadzenia ZBP z dnia 26 kwietnia 2006 r., Warszawa.
 14. Regulamin Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich obowiązujący od 17 kwietnia 2012 r., dostępny: www.zbp.pl.
 15. Rutkowska E., 2002, Pozasądowe postępowanie rozjemcze dla klientów banku - Bankowy Arbitraż Konsumencki, "Prawo Bankowe", nr 3, Warszawa.
 16. Stefanicki R., 2007, Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w orzecznictwie polubownych sądów konsumenckich, "Glosa", nr 3.
 17. Szymczak P., 1998, Konsument przed sądem polubownym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", seria I, Poznań.
 18. Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, DzU 2006, nr 157, poz. 1119 ze zm.
 19. Wach A.. 2005, Alternatywne formy rozwiązywania sporów sportowych, Liber Sp. z o.o., Warszawa.
 20. ZBP, 2012, Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2011 roku. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu