BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaki Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kategoria wartości w wycenie biznesowej
The Category of Value in Business Valuation
Źródło
Świat Nieruchomości, 2011, nr 2(76), s. 12-20, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Wycena, Wycena nieruchomości, Wartość nieruchomości, Wartości w biznesie, Zarządzanie wartością
Valuation, Real estate valuation, Real estate’s value, Values ​​in business, Value management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wartość jako uniwersalna kategoria integruje w swojej treści naukową złożoność, ugruntowaną badaniami prowadzonymi w obrębie praktycznie wszystkich dyscyplin naukowych, z pragmatyką codziennych doświadczeń. Ekonomiczne podstawy rozumienia i wykorzystania kategorii wartości stworzyła teoria ekonomii klasycznej, której dorobek stanowi współcześnie fundament dla makro- i mikroekonomicznej analizy procesu gospodarowania. Mikroekonomiczny aspekt wykorzystania kategorii wartości związany jest z jej szerokim wykorzystanie w sferze biznesu. Rozważania zawarte w niniejszym artykule ukazują kategorię wartości z perspektywy jej wykorzystania w ramach procesu zarządzania, w systemie rachunkowości oraz w obrębie problematyki wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

As a universal category, value integrates in its contentscierttific complexity Consolidated by the research conducted in the scope of practically all scientific discipltnes with the pragma-tics of everyday experiences. Economic bases for understanding and using the category of value were created by the classical economics theory, the output of which constitutes a. contemporary foundation for macro- and micro-economic analysis of management process. The micro-economic aspect of the value category use is related to its broad use in the sphere of business. The considerations included in this article show the category of value from the perspective of its use in the management process, in the accounting system and within the framework of the problems of enterprise and real estate valuation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Czają J., Jaki A., Kulczycki M., Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, TWIGGER SA, Warszawa 2002.
 2. Drukarczyk J., Unternehmensbewertung, Verlag Vahlen, München 2001.
 3. Dulinieo A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 4. Duraj J,, Aksjologiczny wymiar wartości przedsiębiorstwa. /W:/ Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Praca zbiór, pod red. J. Duraja, Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2000.
 5. Europejskie Standardy Wyceny 2009 (wydanie szóste), PFSRM, Warszawa 2009.
 6. Hawawini G., Viallet C., Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007.
 7. Helbling C., Unternehmensbewerstung und Steuern, ldW-Verlag GmbH, Diisseldorf 1991.
 8. Higgins R.C., Analysis for financial management, IRWIN, Homewood 1989.
 9. Jaki A., Zarządzanie wartością - od strategii do pragmatyki biznesu, Świat Nieruchomości, 2007, nr 59-60.
 10. Jaki A., Zarządzanie wartością - pomiar i ocena kreowania wartości, Świat Nieruchomości, 2008, nr 64.
 11. Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 12. Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
 13. Konowalczuk J., Wycena nieruchomości przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 14. Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 15. Matschke M.J., Brósel G., Matschke X., Fundamentals of Functional Business Valuation, Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis, 2010, Vol. 5, lssue1,Article7.
 16. Matschke M.J., Brósel G., Wycena przedsiębiorstwa. Funkcje, metody, zasady, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 17. Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw. Zasady procedury, metody, SKwP, Warszawa 2005.
 18. Mesjasz Cz., Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego. /W:/ Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Pod red. S. Rudolfa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 19. Mesjasz Cz., Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicja i podstawowe problemy. /W:/ Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Red. naukowa: D. Dobija, l. Koładkiewicz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 20. Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007, PFSRM, Warszawa 2009.
 21. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 22. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) http://www.pfva.com.pl/?type=p_standardy [16.02.2011].
 23. Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Red. naukowa: B. Micherda, Difin, Warszawa 2010.
 24. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 25. Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, Pod red. J. Szumilaka, Fundacja UEK, Kraków 2007.
 26. Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny. /W:/ System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Praca zbiór. pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2001.
 27. Szczepankowski P, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 28. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 roku, nr 102, póz. 651 z późn. zmianami).
 29. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r, nr 152, póz. 1223 z późn zmianami).
 30. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawa 1999.
 31. Zarzecki D., O standardach wartości stosowanych na potrzeby wyceny przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 406 - Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa nr 43, Szczecin 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu