BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Szopińska Kinga (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Mapa akustyczna jako źródło informacji w wycenie nieruchomości
The Acoustic Map as a Source of Information about Real Estates
Źródło
Świat Nieruchomości, 2011, nr 2(76), s. 29-33, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Obrót nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Ceny nieruchomości, Monitoring hałasu
Real estate trade, Real estate valuation, Real estate prices, Noise monitoring
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Bydgoszcz
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano stosunkowo nowe źródło informacji o nieruchomościach, jakim jest mapa akustyczna. W pracy przedstawiono definicje podstawowych pojęć wiązanych z klimatem akustycznym, tj.: hałas, dopuszczalne wskaźniki poziomu hałasu oraz mapa akustyczna. Dodatkowo zaprezentowano mapę długookresowego średniego poziomu hałasu drogowego oraz mapę przekroczeń poziomu hałasu drogowego na przykładzie mapy akustycznej miasta Bydgoszczy. Wskazano, i punktu widzenia uczestnika rynku nieruchomości, na możliwości wykorzystania map akustycznych w procesie wyceny, ale także w procesie inwestycyjnym i w obrocie nieruchomościami. (abstrakt oryginalny)

The article presents a new source of information about real estates - acoustic map, Paper contains definitions of basic ideas related with acoustic climate: noise, acceptable noise indicators and acoustic map. Additionally presented the map of long-term average sound level of road and noise map of excess traffic noise level on example of acoustic map of Bydgoszcz. Also indicated, the position of real estate market participant, opportunities of using acoustic maps in valuation process, but also in investment process and real estate trading. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 25 czerwca 102 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku (Dz.U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002 r).
  2. Hopfer A., Cymerman R. i in. Źródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami, wyd. PFSRzM, Warszawa 2009.
  3. Kwiecień J., Szopińska K., Sztubecka M. (2010), Problem ochrony przed hałasem na terenach zurbanizowanych na przykładzie miasta Bydgoszcz, Ekologia i Technika vol. XVIII, nr 4, s. 205-212.
  4. Opracowanie "Mapa akustyczna miasta Bydgoszczy" (2008).
  5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14czerw-ca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U .Nr 120, póz. 826).
  6. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 106, póz. 729 z późniejszą zmianą).
  7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie w sprawie zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i prezentacji (Dz. U. Nr 187, póz. 1340).
  8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, póz. 651).
  9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, póz. 150, z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu