BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzępek Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Specyfika przygotowania drogowych projektów inwestycyjnych
Specific Character of Road Investment Preparation Process
Źródło
Świat Nieruchomości, 2011, nr 2(76), s. 34-37, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Projekty inwestycyjne, Infrastruktura komunikacyjna, Drogi, Bariery inwestycji
Investment project, Communication infrastructure, Road, Investment barriers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie specyficznego charakteru planowania i przygotowania drogowych projektów inwestycyjnych do realizacji, W opracowaniu przedstawiono aspekty prawne, stadia i procedury oraz bariery tego typu przedsięwzięć. Inwestycje drogowe wymagają długiego procesu planowania, przygotowania i realizacji, który może trwać nawet do kilkunastu lat. Skomplikowane procedury związane ze sprawami formalnoprawnymi, projektowymi, decyzyjnymi nie pozwalają w krótkim czasie przygotować inwestycji drogi krajowej. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is to identify specific character of road investments preparation process. Law aspects, phases, procedures and barriers of this type of investments were presented in this elaboration. Road investments require long process of planning, preparation and realization, which may last up to more than a dozen years. Very complicated procedures relating to the formal, legal, design matters and decision-making processes do not allow to prepare a national road investment in the short term. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gradkowski K., Determinanty tempa rozbudowy sieci dróg w kraju, "Magazyn Autostrady" 2008, nr 7.
 2. Którędy droga - Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce, Fundacja FOR, PricewaterhouseCoopers, Wardyński i Wspólnicy, CFuture, Warszawa 2009.
 3. Pielenia S., Gola S., Łata K., Problemy związane z realizacją programu budowy dróg krajowych i autostrad na obszarze województwa małopolskiego. XIX Sesja Naukowo-Techniczna "Polskie drogi - od pomysłu do pozwolenia na budowę", Nowy Sącz 2007.
 4. Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych, red. Połoński M., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 5. Wiktorowicz K., Bariery utrudniające realizację .Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012", prezentacja z dnia 28-29 kwietnia 2009 roku, Warszawa.
 6. Ustawa z dnia 22 maja 2009 roku o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 86, póz. 720.
 7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póz. 1227.
 8. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2008 nr 201 póz. 1237.
 9. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2008 r. Nr 171, póz. 1058.
 10. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, póz. 1194.
 11. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2006 r. Nr 220, póz. 1601.
 12. Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 721.
 13. Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu