BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefański Artur (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Kariera po standardzie
Post-Standard Career
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 1057-1068, tab., rys.
Słowa kluczowe
Studia podyplomowe, Kariera zawodowa, Standard kwalifikacyjny, Szkolnictwo wyższe, Wyższe szkoły ekonomiczne, Wyniki badań
Postgraduate studies, Professional career, Qualification standards, Higher education, Higher economic schools, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza losów zawodowych osób, które korzystając z usług edukacyjnych WSB w Poznaniu w zakresie studiów podyplomowych lub specjalistycznych kursów zdawały egzaminy w ramach systemu standardów kwalifikacyjnych w bankowości polskiej. Badanie przeprowadzono w kwietniu 2010 roku na próbie 114 osób, którzy związani byli z WSB w Poznaniu w latach 2007-2009. Od momentu zdania egzaminu niemal 20% respondentów zmieniło pracodawcę, pozostając jednak w sektorze bankowym, w większości przypadków ta zmiana pociągała za sobą awans zawodowy (17 przypadków na 20). Z grupy osób, które nie zmieniły pracodawcy awansowało 26 osób na 94. Wśród tych osób, które zmieniły pracodawcę niemal wszyscy (18 osób z 20) stwierdzili, ze standard kwalifikacyjny raczej pomógł w zmianie pracy, ale tylko 3 respondentów stwierdziło, że był to argument podstawowy. Generalnie blisko 75% respondentów nie wskazuje na standard kwalifikacyjny jako czynnik awansu zawodowego, co może sugerować, że popularność i zasięg oddziaływania systemu standardów w polskiej bankowości ciągle nie są wystarczające, bowiem dotychczas standaryzacji poddało się nieco ponad 7% aktualnej liczby pracowników sektora bankowego w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze career paths of the people who, taking advantage of the Poznan School of Banking educational services in the area of post-graduate studies and professional training courses, have taken exams in the framework of Polish banking qualification standards system. The research was carried out in April 2010 on a sample of 114 subjects who had been involved with the Poznan School of Banking in 2007-09. From the moment the exam was passed almost 20% respondents changed the workplace, yet staying in the banking sector. In the majority of cases this change entailed promotion (17 out of 20). Among those who did not change jobs 24 out of 94 got promoted. Among those who changed jobs almost everybody (18 out of 20) admitted that qualification standards rather had helped them change jobs, but merely 3% respondents said it had been a basic argument. Generally 75% of respondents do not regard qualification standards as a factor of promotion, which may suggest that the popularity and impact scope of the standard system in Polish banking are not sufficient as so far only 7% of Poland's banking sector sta. have submitted to the standardization process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chojnacki W., Balasiewicz, Wzorce potrzebne od zaraz, cz. 1, "Personel" 2001, nr 13-14, s. 31.
  2. Constantin L., Professional Certification: EFCB (European Foundation Certificate in Banking) & the RBI's DL system, Newsletter ETBN Network, Spring 2004, s. 4.
  3. Janc A., Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji (bilans zamknięcia okresu przedakcesyjnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej), Twigger, Warszawa, 2004, s. 84.
  4. Kwiatkiewicz A., Standardy unijne w dziedzinie ustawicznego kształcenia kadr, [w:] Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa, 2004, s. 55.
  5. Nowacki T., Zawodoznawstwo, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, 1999, s. 155-158.
  6. Survey by Business Planning and Research International for Price Waterhouse, [w:] A. Black, Ph. Wright, J.E. Bacham, In search of Shareholder Value - Managing the Drivers of Performance, FT Pitman Publishing, London, 1998, s. 127.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu