BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chądrzyński Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Polityka innowacyjna w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 : wybrane aspekty
Innovative Policy in the Perspective of the EU Budget for the Years 2014-2020 : (Selected Issues)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 246, s. 213-227, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Polityka innowacyjna, Budżet, Budżet UE, Planowanie budżetowe, Gospodarka, Rozwój
Innovations, Innovation policy, Budget, EU budget, Budget planning, Economy, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące perspektyw kształtowania polityki Unii Europejskiej w zakresie działań innowacyjnych na lata 2014-2020. Propozycje unijne zwiększają wydatki na działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne do ponad 80 mld euro. Rozważane są modyfikacje zakresu podstawowych instrumentów polityki w kierunku zwiększenia skuteczności ich działania. Opracowano szereg dokumentów, w których zawarto wytyczne co do realizacji polityki innowacyjnej. Polityka rządu Polski deklaruje spójność z priorytetami wyznaczonymi w strategii "Europa 2020". Polska pozostaje największym beneficjentem unijnego wsparcia w ramach polityki spójności. W Polsce w ramach głównego programu wspierającego działania innowacyjne (PO IG) do sierpnia 2012 r. dokonano alokacji ponad 10 mld euro, z czego ponad 8,5 mld euro to wsparcie UE, a ponad 1,5 mld euro - środki z budżetu krajowego. (abstrakt oryginalny)

In the study selected issues concerning prospects of shaping the policy of the European Union were discussed as regards innovative activities for the years 2014-2020. The EU proposals are to increase R&D and innovation expenditures up to over 80 bn euros. Alterations of the range of basic policy instruments are being considered with a view to increasing their effectiveness. A series of documents including guidelines as regards implementation of innovative policy was drawn up. Poland's government policy is declaring cohesion with the priorities set in the strategy "Europe 2020". Poland remains the largest beneficiary of the EU support within the frameworks of the cohesion policy. Until August 2012 over 10 bn euros had been allocated in Poland under the main programme supporting innovativeness (PO IG), out of which 8.5 bn euros were the EU aid and over 1.5 bn euros came from the state budget. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank BGŻ 2009, Fundusze unijne, www.funduszeunijnebgz.pl [dostęp: 21.01.2009],
 2. Bumat-Mikosz, M., Tylman, B., Turczyk, M., 2008, Mapa przedsiębiorcy 2007-2013. Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców, Warszawa.
 3. Drewnowska, B., 2012, Polska krytykuje reformę rolną, www.rp.pl/artykul/789172.html [dostęp: 9.01.2012],
 4. European Innovation Scoreboard (EIS) 2009. Comparative analysis of innovation performance, 2010, PRO INNO Europe® European Union.
 5. Informacja miesięczna. Stan realizacji PO IG na dzień 06.08.2012 r., http://www.poig.gov.pl/Documents
 6. Kapciak, A., 2007, Regionalne programy operacyjne w latach 2007-2013, MRR, Warszawa.
 7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Projekt przewodni strategii Europa 2020 Unia innowacji, SEC(2010) 1161, Bruksela, dnia 6.10.2010 r., COM(2010) 546 wersja ostateczna.
 8. Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/ll/799&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=fr [dostęp: 25.01.2012],
 9. Kwieciński, J., 2011, Nowy budżet UE na lata 2014-2020, http://vabanque.nowyekran.pl/post/19751,dr-jerzy-kwiecinski-nowy-budzet-ue-na-lata-2014-2020 [dostęp: 25.01.2012],
 10. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr.gov.pl/ [dostęp: 22.02.2009].
 11. Narodowe strategiczne ramy odniesienia na lata 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa strategia spójności, 2007, MRR, Warszawa.
 12. Ostrowska, A., 2011, Budżet na badania i rozwój w nowej perspektywie finansowej UE, na podstawie: Rozmowa z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską o funduszach na badania i rozwój, Portal Innowacji, 5 października, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=4C2D8BA4925245AEA4237EA4534F34D8 [dostęp: 25.01.2012],
 13. Piątkowska, A. (red.), 2011, Polska 2011. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 14. Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl [dostęp: 22.02.2009, 24.02.2009],
 15. Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl [dostęp: 24.02.2009],
 16. Portal Internetowy Fundusze Strukturalne dla Firm, http://www.dotacjeue.gov.pl (obecnie http://www.dotacjeue.org.pl) [dostęp: 21.01.2009].
 17. Program konwergencji. Aktualizacja 2011, Ref. Ares(2011)475633, Warszawa, kwiecień 2011 r.
 18. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, http://www.poig.gov.pl/ [dostęp: 24.02.2009],
 19. Siwińska, J., 2010, Unia innowacji - przekształcanie innowacyjnych pomysłów w miejsca pracy, rozwój ekologiczny i społeczny, Portal Innowacji, 14 października, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=D5E096AA3AC541FB98E78989245043A5 [dostęp: 16.04.2012],
 20. Strategia rozwoju kraju na lata 2007-2015, 2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 94,116, http://www.pi.gov.pl/, Portal Innowacji [dostęp: 20.01.2009].
 21. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienie na lata 2007-2013,2008, MRR, Warszawa, s. 27-31,48-52, 53-56, 59-62, 128-131, 141, 162-165.
 22. Tokaj-Krzewska, A., Pyciński, S. (red.), 2006, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 23. www.dotacjeue.gov.pl [dostęp: 21.01.2009],
 24. Żołnierski, A. (red.), 2006, Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 25. Żołnierski, A. (red.), 2008, Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty. Raport, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu