BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowska Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2006-2011
DEBT of LOCAL GOVERNMENT UNITS in POLAND IN PERIOD 2006-2011
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 179-194, tab. ,rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Zadłużenie, Samorząd terytorialny, Finanse
Indebtedness, Local government, Finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednostki samorządu terytorialnego, realizując swoje zadania, wykorzystują różne zwrotne źródła finansowania. Wynika to z niedostosowania źródeł do-chodów do zakresu realizowanych przedsięwzięć, a także z podejmowania za-dań mających na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych. W Polsce tradycyjną i nadal podstawową formą finansowania zewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego są kredyty bankowe. Można jednak zaobserwować stały rozwój rynku emisji obligacji komunalnych. Zwiększa się nie tylko liczba emitentów, ale również wartość programów emisyjnych. Z wykorzystywaniem przychodów zwrotnych wiąże się także konieczność ich spłaty. Stąd, w celu zabezpieczenia zarówno samych samorządów, jak i pożyczkodawców, obowiązują ustawowe limity dopuszczalnego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zewnętrznego finansowania potrzeb jednostek samorządu terytorialnego oraz czynników determinujących jego wielkość.(fragment tekstu)

Units of local governments, in order to realize their tasks use various returnable sources of financing. It results from inadequacy of sources of revenues to the scope of realized projects and taking tasks aimed at meeting the needs of local communities. In Poland, bank loans are traditional and still the basic form of external financing of local government units. However we can observe permanent development of municipal bond issue market. Usage of returnable revenues is connected with their repayment. Hence, in order to secure the governments as well as the lenders, there are statutory limits of al-lowed debt of local government units.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 109.
  2. G. Gołębiowski, Dług publiczny, w: System finansowy w Polsce 2, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 363.
  3. A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis Polska, Warszawa 2008, s. 218-222.
  4. A. Kopańska, Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2003, s. 78.
  5. Z.R. Wierzbicki, Wiedzieć, znaczy zarabiać. Zagrożenia dla finansów JST, "Europejski Do-radca Samorządowy" 2011, nr 3 (18), s. 28.
  6. K. Piotrowska-Marczak, Zagrożenia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego - aspekt finansowy, w: Wyzwania dla samorządu terytorialnego w nowej perspektywie europejskiej, red. S. Flejterski, A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, Zeszyty Naukowe nr 682, Ekonomiczne Problemy Usług nr 76, VII Forum Samorządowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-go, Szczecin 2011, s. 201.
  7. E. Chojna-Duch, Finanse samorządu terytorialnego w 2011 roku, "Europejski Doradca Samorządowy" 2011, nr 1 (16), s. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu