BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarek Jolanta (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Tytuł
Obligacje komunalne w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego
Municipal Bonds in Financing the Investments of the Local Government Units of the Westpomeranian Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 237-251, tab. ,rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Inwestycje, Obligacje komunalne, Samorząd terytorialny
Investment, Communal bonds, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnich latach jednostki samorządu terytorialnego borykają się z silnymi ograniczeniami zasobów finansowych, a dotacyjny charakter finansowania ich zadań wymusza poszukiwanie innych rozwiązań finansowania. Niedostatek publicznych środków pieniężnych jest dla samorządów lokalnych poważ-nym wyzwaniem wymagającym posługiwania się nowoczesnymi narzędziami zarządzania w zakresie gospodarki finansowej. W dobie rosnących wymagań potrzeb społecznych zarządzanie środkami publicznymi nie może odbywać się w sposób spontaniczny. Zauważa się powszechnie stosowaną praktykę zaciągania kredytów i pożyczek współfinansujących realizację zadań publicznych. Duży popyt na samorządowe inwestycje i malejące zasoby finansowe staje się podstawą poszukiwania zwrotnych źródeł finansowania o wydłużonym terminie płatności, które byłyby dopasowane pod względem struktury czasowej do specyfiki finansowanego projektu. Przykładem są tu obligacje komunalne, które mogą być istotne dla mieszkańców lokalnego samorządu i stanowić dla nich ważne źródło dochodu, a tym samym podstawę zwrotnego finansowania inwestycji1. (fragment tekstu)

When deciding whether to take out financial obligations, the representatives of the local government should use the possibility of choosing the most profitable source of financing any investment. The juxtaposition of the individual comparative parameters, used for this study, al-lowed to see the slight interest in the municipal bonds market, as the efficient instrument of financing the investment projects of the estates of the public utility character in 2011 in the Westpomeranian Province. The fear of new and unknown sources of financing often results in the rejection of the cheaper solutions infavour of the proven, and in many cases, more expensive ones which are also burdened with a greater risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Bodie, R.C. Merton, Finanse, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 312.
 2. K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1979, s. 333.
 3. H. Gawroński, Wykorzystanie instrumentów dłużnych w zarządzaniu finansami samorządów terytorialnych, w: Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi, red. A. Kożuch, K. Brzozowska, Fundacja WZ, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006, s. 146.
 4. M. Jastrzębska, Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 55-56.
 5. A. Sopoćko, Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 31 i 47.
 6. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 290.
 7. G. Kozuń-Cieślak, Obligacje komunalne: instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 56.
 8. B. Filipiak, Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 55.
 9. J. Sierak, Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu, w: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 387-388.
 10. A. Borodo, Polskie prawo finansowe, zarys ogólny, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 228; M. Kosek-Wojnar, R. Papież, Motywy zaciągania pożyczek komunalnych, w: Dług lokalny w teorii i praktyce, red. M. Kosek-Wojnar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 60.
 11. M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 128.
 12. K. Surówka, Zarządzanie gminą i powiatem a granice zaciągania długu, w: Budżet władz lokalnych, narzędzie zarządzania, red. S. Owsiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 234; art. 166 i 167 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu