BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Królik-Kołtunik Katarzyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wycena opcji na WIG20 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w oparciu o parytet kupna-sprzedaży
Valuation of Options on the WIG20 Listed on the Warsaw Stock Exchange Using Put-Call Parity
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 675-688, tab., rys.
Słowa kluczowe
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Wycena opcji, Giełda papierów wartościowych, Opcja kupna, Opcja sprzedaży, Wyniki badań
Warsaw Stock Exchange Index, Options pricing, Stock market, Call options, Put option, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja wyników badania określającego zgodność wyceny opcji na WIG20 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z modelową wyceną opartą na parytecie kupna-sprzedaży. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że w kwestii parytetu kupna-sprzedaży rynek opcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie odbiega znacząco od rozwiniętych rynków. Wielkość odchyleń od parytetu była stosunkowo nieduża. Występowała asymetryczność odchyleń od parytetu w kierunku dodatnim. Poza tym odchylenia wykazywały tendencję do zmieniania się czasie, co wskazuje na działania arbitrażystów. Utrzymywanie się niewielkich odchyleń od parytetu jest efektem ograniczeń w przeprowadzaniu arbitrażu, w szczególności w zajmowaniu krótkiej pozycji na rynku instrumentu bazowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the results of study examining the compliance between the valuation of options on WIG20 listed on the Warsaw Stock Exchange and the valuation model based on the put-call parity. In the area of the put-call parity of options listed on the Warsaw Stock Exchange Polish options market does not differ significantly from the developed markets. The scale of deviations from parity was relatively small. Asymmetric deviations from parity in the positive direction can be observed and the deviations tended to change in time, which indicates the action of arbitrageurs. The persistence of minor deviations from the parity is the result of limits to arbitrage, particularly in taking the short position in the market of underlying asset. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ackert L.F., Tian Y.S., Evidence on the Efficiency of Index Options Markets, "Economic Review" 2000 1st Quarter, Vol. 85, No. 1, s. 40-52.
  2. Gould J.P., Galai D., Transaction costs and the relationship between put and call prices, "Journal of Financial Economics" 1974 Vol. 1, No. 2, s. 105-129.
  3. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998, s. 238.
  4. Kalinowskiego i M. Pronobisa, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 51-67.
  5. Ofek E., Richardson M., Whitelaw R.F., Limited Arbitrage and Short Sales Restrictions: Evidence from the Options Markets, NBER Working Papers No. 9423, National Bureau of Economic Research, Inc. 2003.
  6. Płókarz R., Fundusze inwestycyjne typu ETF a polski rynek akcji, [w:] Innowacje na rynkach finansowych, pod red. naukową M. Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, tom I, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 475-479.
  7. Smithson C.W., Smith C.W. Jr., Wilford D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym: instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 360-361.
  8. Sopoćko A., Pochodne. Droga do fortuny, Agencja Wydawnicza i Marketingowa MEDIABANK S.A., Warszawa 1999, s. 114-115.
  9. Stoll H.R., The Relationship Between Put and Call Options Prices, "The Journal of Finance" December 1969, Vol. 24, No. 5, s. 801-824.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu