BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryciuk Urszula (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Zaufanie międzyorganizacyjne - konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar
Interorganizational Trust - Conceptualization, Operationalization and Measurement
Źródło
Przegląd Organizacji, 2013, nr 12, s. 33-38, tab., rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie organizacyjne, Współpraca przedsiębiorstw, Pomiary
Organizational trust, Enterprises cooperation, Measurement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Elementem niezbędnym w procesie zarządzania zaufaniem jest jego pomiar. Pomiar zaufania ze względu na abstrakcyjny i wielowymiarowy charakter zaufania jest jednak problematyczny. Istnieje wiele różnych aspektów, które w różnym stopniu wpływają na zaufanie w relacjach między przedsiębiorstwami. Niezbędne jest sprecyzowanie pojęcia "zaufanie międzyorganizacyjne" oraz wybór wskaźników (zmiennych obserwowalnych), które właściwie odzwierciedlają poziom zaufania w relacjach międzyorganizacyjnych. W artykule przedstawiono koncepcję i znaczenie zaufania międzyorganizacyjnego. Głównym celem pracy było opracowanie skali, która umożliwia pomiar złożonego konstruktu teoretycznego, jakim jest zaufanie. W artykule wykorzystano wyniki badań jakościowych (FGI) oraz ilościowych (CATI) przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

A crucial element of trust management is trust measurement. However, trust measurement, due to the abstract and multidimensional nature of trust, is problematic. There are many different aspects that influence the level of trust between the companies. It is necessary to clarify the term of interoganizational trust and select indicators (observable variables) that appropriately reflect the level of trust in interorganizational relationships. The paper presents the concept and the meaning of the interorganizational trust. The main objective of this study was to develop a scale that enables the measurement of a complex theoretical construct that trust is. The paper presents the results of qualitative research (FGI) and quantitative research (CATI) conducted among Polish companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ADAMIK A. (red), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 2. ANDERSON J.C., NARUS J.A., A Model of Distributor Firm and Manufacturing Firm Working Partnerships, "Journal of Marketing" 1990, Vol. 21, No. 2.
 3. BABBIE E., Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 4. BARON M., Zaufanie a informacja w inicjatywach klastrowych, "Organizacja i Zarządzanie" 2011, Nr 4 (16).
 5. BLOMQVIST K., The Many Faces of Trust, "Scandinavian Journal of Management" 1997, Vol. 13, No. 3.
 6. BUGDOL M., Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 7. CHOPRA K., WALLACE W.A., Trust in Electronic Environments, Proceedings of the 36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2003.
 8. CZAKON W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 9. CZAKON W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 10. FUKUYAMA F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 11. GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowania, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 12. HARDIN R., Zaufanie, Wyd. Sic, Warszawa 2009.
 13. JEAN R-J., SINKOVICS R.R., KIM D., Drivers and Performance Outcomes of Relationship Learning for Suppliers in Cross-Border Customer-Supplier Relationships: The Role of Communication Culture, "Journal of International Marketing" 2010, Vol. 18, No. 1.
 14. KAŻMIERCZAK T., RYMSZA M. (red), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 15. KONARSKI R., Modele równań strukturalnych, teoria i praktyka, Wyd. Nauk PWN, Warszawa 2009.
 16. LIU C.-L.E., An Investigation of Relationship Learning in Cross-border Buyer-supplier Relationships: The Role of Trust, "International Business Review" 2012, Vol. 21, No. 3.
 17. MAYER R.C., DAYIS J.H., SCHOORMAN D., An Integrative Model of Organizational Trust, "Academy of Management Re-view" 1995, Vol. 20, No. 3.
 18. MITRĘGA M., Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 19. MORGAN R.M., HUNT S.D., The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58, No. 3.
 20. PALISZKIEWICZ J., Zaufanie w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 21. PANAYIDES P.M., LUN Y.H. V, The Impact of Trust on Innovativeness and Supply Chain Performance, "International Journal of Production Economics" 2009, No. 122.
 22. PLOETNER O., EGRET M., From Relationships to Partnerships - New Forms of Cooperation between Buyer and Supplier, "Industrial Marketing Management" 2006, Vol. 35, No. 1.
 23. PUTNAM R., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wyd. Znak, Kraków 1995.
 24. RYU S., PARK J.E., MIN S., Factors of Determining Long-term Orientation in Interfirm Relationships, "Journal of Business Re-search" 2007, No. 60.
 25. SAGAN A., Zmienne ukryte w badaniach marketingowych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 26. SEPPANEN R., BLOMQVIST K., SUNDQVIST S., Measuring Inter-organizational Trust - A Critical Review of the Empirical Research in 1990-2003, "Industrial Marketing Management" 2007, No. 36.
 27. SITKIN S.B., ROTH N.L., Explaining the Limited Effectiveness of Legalistic "Remedies" for Trust/Distrust, "Organization Science" 1993, Vol. 4, No. 3.
 28. SZTOMPKA R, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd Znak, Kraków 2007.
 29. ŚWIATOWIEC-SZCZEPAŃSKA J., Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 30. TSCHANNEN-MORAN M., HOY W.K., A Multidisciplinary Analysis of the Nature, Meaning, and Measurement of Trust, "Review of Educational Research" 2000, Vol. 70, No. 4.
 31. WILLIAMSON O. E., Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, "Journal of Law and Economics" 1979, Vol. 22, No. 2.
 32. WHIPPLE J.M., LYNCH D.F., NYAGA G.N, A Buyers Perspective on Collaborative versus Transactional Relationships, "Industrial Marketing Management" 2010, No. 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu