BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Werpachowski Wojciech (Politechnika Warszawska), Kowalska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu), Żbikowska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
System prewencyjno-zapobiegawczy HACCP
The HACCP a Tool to Ensure the Safety of Produced Food
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2013, nr 12, s. 50-60, tab., bibliogr. 10 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Żywność, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Analiza finansowa, Przemysł mięsny
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Food, Food health safety, Financial analysis, Meat industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W prezentowanej pracy omówiono najważniejsze problemy dotyczące wdrażania sytemu HACCP w przedsiębiorstwach branży spożywczej, gdzie najważniejsze jest wyprodukowanie bezpiecznej żywności (bez zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych czy biologicznych). W związku z wejściem Polski do UE i potrzebą dostosowania się do norm unijnych powszechne wprowadzanie systemu HACCP stało się uzasadnione. Większe przedsiębiorstwa branży spożywczej krok ten już wykonały. Dlatego zasadne jest dotarcie do mniejszych firm i przygotowanie dla nich przewodników, które będą opracowane przez kompetentne osoby, jasne w rozumieniu i pozwolą uniknąć nieporozumień i problemów we wdrażaniu systemu. Ponadto możliwość korzystania z wszelkiego rodzaju szkoleń może zmienić nastawienie do wprowadzania systemu HACCP, który mimo wszystko jest najtańszym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo wyprodukowanej żywności. W momencie poprawy koniunktury gospodarczej i zasobności indywidualnych obywateli konsumenci w przyszłości na pewno będą przywiązywać większą wagę do jakości zdrowotnej produktu, a nie tylko do ceny. W pracy przedstawiono również dla przykładowej firmy branży mięsnej analizę kosztów związanych z wprowadzeniem systemu HACCP do firmy oraz korzyści jakie wypływają ze sprawnie działającego systemu. (abstrakt oryginalny)

The most important issues concerning with the implementation HACCP system to food enterprises, where the most important thing is to produce safe food (no chemical, physical or biological contaminations) were presented in this work. In connection with the Polish accession to the EU and the need to adapt to EU standards the implementation of HACCP system seems to be justified. Bigger enterprises this step has already performed. So it makes sense to reach out to smaller companies and preparation guides for them. Such trainings should be conducted by the competent persons who are clear in understanding and can help in the implementation HACCP system. Besides, the ability to use any kind of training can change the setting to the implementation of HACCP system, which after all is the cheapest tool to ensure the safety of produced food. At the time of economic upturn and the abundance of individual citizens, the consumers will definitely be paying more attention to the health quality of product, but not only for the price. Analysis of the costs associated with the implementation of the HACCP system to the company and the benefits they derive from this successful system were presented in this work for the selected enterprise of the meat industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F.: Zarządzanie jakością żywności. WNT, Warszawa 2005.
  2. Obiedziński M.W., Korzycka-lwanow M.: Zanieczyszczenia chemiczne żywności- krytyczne wyróżniki jakości i bezpieczeństwa żywności. Przemysł Spożywczy, 2005, 59 (2), 10-14
  3. Kołożyn-Krajewska D.(red): Higiena produkcji żywności. Wyd. SGGW, Warszawa 2007.
  4. Lewicki P.P.: Projektowanie procesu technologicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności. W: Jakość i bezpieczeństwo żywności. Uwarunkowania surowcowe, technologiczno- produkcyjne i prawne (red. Witrowa-Rajchert D., Nowak D ), Wyd. SGGW, Warszawa 2006,137-157.
  5. Gręda A.: Wybór efektywnego systemu zarządzania jakości w przedsiębiorstwach na przykładzie przemysłu spożywczego. Zarządzanie Przedsiębiorstwem. 2010, 2, 21-32.
  6. Zademowski M.R., Obiedziński M.,Zadernowska A., Walęncik P. Skuteczność systemu HACCP a wymagania Codex Alimentarius i ISO 22000. Przemysł Spożywczy, 2005, 60 (2), 2-8.
  7. Dzwolak A. Dzwolak I. Zarządzanie dokumentacją HACCP w praktyce. Przemysł Spożywczy, 2004, 58 (2), 14-17.
  8. Bohdan M. Wpływ opakowania na bezpieczeństwo zrywności. Przemysł Spożywczy, 2007, 2, 24-26.
  9. Żbikowska A., Rutkowska J.: Skład kwasów tłuszczowych a jakość i przydatność technologiczna tłuszczów do pieczenia. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2008, 4(59), 86-91.
  10. Żbikowska A., Kowalska M., Tenderenda A. W.: Wpływ rodzaju opakowania i warunków przechowywania na jakość sensoryczną wyrobów kruchych. Zarządzanie jakością w przykładowej firmie branży spożywczej. W: Selected Problems of Food Quality Wybrane problemy jakości żywności, (ed. Zieliński R., Żuchowski J.). Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - РІВ, Radom 2010, s. 186-195.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu