BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małachowski Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wybrane aspekty utworzenia szczecińskiego obszaru metropolitarnego
Selected Aspects of Creation Metroplitan Area of Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 203-212
Tytuł własny numeru
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Transport publiczny, Metropolizacja
Local government, Public transport, Metropolisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kwestia metropolizacji jest jednym z najważniejszych wyznaczników współczesnego rozwoju. Zagadnienie to pomimo znaczącego dorobku naukowego poświęconego postrzeganiu, rozumieniu i delimitowaniu metropolii wciąż nie doczekało się precyzyjnej definicji prawnej w odniesieniu do warunków krajowych, bowiem aktualnie brak jest ustawy o metropoliach. W rezultacie proces metropolizacji, który w sposób naturalny od końca XX wieku przenosi się z państw "starej" Unii do Polski jest spowalniany przez brak rozwiązań proceduralnych w tym zakresie. Wszelkie podejmowane obecnie próby wyznaczania i konstytuowania obszarów metropolitalnych są w głównej mierze działaniami samorządowymi. Wśród takich oddolnych inicjatyw wyróżnić można również powołane w dniu 15 września 2005 roku Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, które od dnia 5 września 2009 roku przyjęło nazwę Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (dalej Stowarzyszenie lub SSOM).(abstrakt oryginalny)

The study focused on the presentation of the potential Szczecin Metropolitan Area (SMA) in terms of theoretical considerations about cities. The analysis indicated issues with particular attention to the aspect of public transport, as it is one of the basic condi-tions determining the metropolitan area. The presented concept is interesting and inno-vative, but covers such a wide range of solutions, that raises concerns about whether there will be funds for its implementation. Stettin in the future have a chance to become a metropolis from a scientific point of view, but now still classified as a Class A region-al center.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Jałowiecki, Społeczna przestrzeń metropolii, Scholar, Warszawa 2000, za D. Strahl, M. Markowska, Polskie metropolie w strukturalnej przestrzeni subregionów, w: red. S. Korenik, K. Szołek, Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery, Biuletyn KPZK Polskiej Akademii Nauk nr 214, Warszawa 2004, s. 9.
  2. A. Kukliński, Globalizacja polskich metropolii, Warszawa 2000, za D. Strahl, M. Markow-ska, Polskie metropolie w strukturalnej przestrzeni subregionów, w: red. S. Korenik, K. Szołek, Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery, Biuletyn KPZK Pol-skiej Akademii Nauk nr 214, Warszawa 2004, s. 9.
  3. M. Smętkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, Diagnoza problemów rozwoju obszarów me-tropolitalnych i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce, Centrum Europej-skich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008, s. 4.
  4. Należy zwrócić szczególna uwagę na takie pozycje literatury jak: M. Castells, Kwestia Miejska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1982; A. Gawryszewski, P. Korcelli, E. Nowosielska, Funkcje metropolitalne, Wydawnictwo IGiPZ PAN, z. 53, Warszawa 1998; K. Kuciński, Podsta-wy teorii regionu ekonomicznego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1990.
  5. Toruń, Bydgoszcz, metropolia..., Głos Uczelni. Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, nr 5/(315), maj 2012, s. 6-7.
  6. J. Słodczyk, Identyfikacja i kształtowanie się funkcji metropolitalnych, w: Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery, red. S. Korenik, K. Szołek, Biuletyn KPZK Polskiej Akademii Nauk nr 214, Warszawa 2004, s. 48.
  7. S. Korenik, Metropolie we współczesnej gospodarce z uwzględnieniem realiów polskich, w: red. S. Korenik, K. Szołek, Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery, Biuletyn KPZK Polskiej Akademii Nauk nr 214, Warszawa 2004, s. 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu