BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poliński Janusz (Railway Institute in Warsaw), Ochociński Krzysztof (Railway Institute in Warsaw)
Tytuł
Selection and Application of the Touchable Elements for Blind and People in the Warsaw Underground
Wybór i zastosowanie elementów dotykowych dla osób niewidomych w metrze warszawskim
Źródło
LogForum, 2013, vol. 9, nr 4, s. 239-246, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Metro, Osoby niepełnosprawne
Underground, Disabled people
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Kraj/Region
Warszawa
Warsaw
Abstrakt
Wstęp. Celem pracy było zaprojektowanie pasa ostrzegawczego dla osób niewidomych i zamieszczenie wymagań z tym związanych w dokumencie normatywnym. Metoda: sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiet i wywiadów z osobami niepełnosprawnymi. Wyniki i wnioski. W wyniku przeprowadzonych badań i udziału w nich osób niewidomych i słabowidzących, wybrano i sparametryzowano elementy dotykowe do stosowania na obiektach Metra Warszawskiego. Stosowne informacje z tego zakresu, którym powinny odpowiadać obiekty budowlane metra, znalazły się w rozporządzeniu ministra Infrastruktury. (abstrakt oryginalny)

Background: The aim of this work was to design a warning belt for blind people as well as an inclusion of the requirements in the normative document. Methods: A diagnostic survey using the questionnaires and the interviews with disabled people (especially with blind and visually impaired people). Results and Conclusion: As a result of the research and a participation of the blind and visually impaired people, the tactile elements were chosen and parameterized for use in the underground buildings in Warsaw. The relevant information in this filed, which should correspond to Warsaw underground buildings, were included in the regulations of the Minister of Infrastructure. On this basis, all the edges of the Warsaw underground platforms were indicated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bentzen L., Barlow J.M., Tabor L.S., 2000, Detectable Warnings: Synthesis of U.S. and International Practice. Accessible Design for the Blind. Washington 2000.
  2. Poliński J., 2012, Oznaczenie dotykowe dla osób niewidomych i słabowidzących Część I - dotykowe elementy ostrzegawcze [Tactile Symbols for Blind and Visually Impaired. Part I - Tactile Warning Elements], Problemy Kolejnictwa 157, Instytut Kolejnictwa, Warszawa 2012, 23-44.
  3. Terauchi F., Kubo M., Aoki H., 2000, Transmissibility of information through tactile perception. International Journal of Industrial Ergonomics 25/2000, 693-698.
  4. Osoby niewidome w przestrzeni publicznej. Poradnik. Polski Związek Niewidomych. Warszawa 2009. (Blind and visually impaired people In the public space. Guidebook. Polish Blind Association. Warsaw 2009).
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie. (Dz. U. 2011 nr 144, poz. 859) Regulation of the Minister of Infrastructure from 17th of June, 2011 on the technical conditions to be met by building underground facilities and their location.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu