BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczak Michał (Poznan School of Logistics), Domański Roman (Poznan School of Logistics), Cyplik Piotr (Poznan School of Logistics), Pruska Żaneta (Poznan School of Logistics)
Tytuł
The Tools for Evaluating Logistics Processes
Narzędzia oceny procesów logistycznych
Źródło
LogForum, 2013, vol. 9, nr 4, s. 255-263, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesami, Procesowe podejście do zarządzania, Logistyka
Process management, Process-oriented approach, Logistics
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Wzrost znaczenia koncepcji podejścia procesowego i zarządzania dynamicznego wynika z oczekiwań rynku związanych ze skracaniem czasu realizacji zamówień oraz presją na obniżenie kosztów. Efektywne zarządzanie procesami wymaga umiejętności ich opomiarowania i oceny Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi wykorzystywanych w ocenie procesów oraz ich współdziałania w warunkach symulacyjnych. Metody: Autorzy prezentują pogląd, że ocena procesu może zachodzić poprzez ocenę jego atrybutów: kosztu, czasu oraz jakości. Dla każdego z tych atrybutów zidentyfikowano narzędzie oceny. Dla kosztu takim rozwiązaniem może być rachunek kosztów działań, dla czasu - mapowanie strumienia wartości, a dla jakości - statystyczna kontrola procesu. Każde z narzędzi pozwala na ocenę jednego z atrybutów, dowolnego elementu w hierarchii procesu. Uzupełnieniem zaprezentowanych metod jest modelowanie i symulacja procesów. Wyniki: Autorzy w celu przedstawienia połączenia narzędzi oceny atrybutów procesu z symulacją procesu prezentują przykładowy proces w trzech wariantach (szeregowym, równoległym oraz mieszanym). Symulacja każdego wariantu (przeprowadzona w środowisku informatycznym iGrafx) pozwala na określenie wartości atrybutów całego procesu na podstawie danych określonych dla jego elementów (czynności). W zaprezentowanym przykładzie wariant procesu nie wpływa na jego jakość. Zmianie podlegają koszt realizacji procesu oraz czas. Wnioski: Zastosowanie zaprezentowanych narzędzi służących do identyfikacji wartości atrybutów procesów oraz powiązanie ich z modelowaniem i symulacją procesów niesie ze sobą wiele korzyści w rzeczywistości biznesowej. Daje przede wszystkim możliwość dokonania oceny procesu na podstawie wartości atrybutów poszczególnych jego czynności co z kolei pozwala na dowolne konfigurowanie procesu na etapie jego projektowania. Opisane rozwiązanie ma może być dalej rozwijane w kierunku standaryzacji oceny procesu i rekomendacji najlepszego jego wariantu. (abstrakt oryginalny)

Background: The growing importance of business process approach and dynamic management is triggered by market expectations for lead time reductions and the pressure for cost cuts. An efficient process management requires measurement and assessment skills. This article is intended to present the tools used in evaluating processes and the way in which they work together under simulated conditions. Methods: The project's Authors believe that a process can be assessed by measuring its attributes: cost, time and quality. An assessment tool has been developed for each of those attributes. For costs - it could be activity based costing, for time - value stream mapping; for quality - statistical process control. Each tool allows for evaluating one of the attributes, any element in the process hierarchy. The methods presented in the paper have been supplemented with process modelling and simulation. Results: In order to show how process assessment tools are combined with process simulation the Authors show a sample process in three versions (serial, parallel and mixed). A variant simulation (using iGrafx software) allows for determining the values of attributes in the entire process based on the data set for its components (activities). In the example under investigation the process variant has no impact on its quality. Process cost and time are affected. Conclusions: The tools for identifying attribute values, in combination with process modelling and simulation, can prove very beneficial when applied in business practice. In the first place they allow for evaluating a process based on the value of the attributes pertaining to its particular activities, which, on the other hand, raises the possibility of process configuration at the design stage. The solution presented in the paper can be developed further with a view to process standardization and best variant recommendation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blackstone J.H., Jonah J., 2008, APICS Dictionary, 12th Edition, University of Georgia, 103.
 2. Dobrzyński M., Waszczur P., 2012, Simulation analysis of a production process with selected Six Sigma ratios. LogForum 8 (1), 47-54, http://www.logforum.net/pdf /8_1_6_12.pdf
 3. Estampe D, Lamouri S., Paris J.L., Brahim-Djelloul S., 2013, A framework for analysing supply chain performance evaluation models, International Journal of Production Economics, 142, 247, 249-257.
 4. Fenies P., Gourgand M., Rodier S., 2006, A decisional model for the performance evaluation of the logistic process: application to the hospital supply chain, International Conference on Service Systems and Service Management, 2.
 5. Hammer M., Champy J., 1996, Reengineering the Corporation, Neumann Management Institute, Warszawa, 17.
 6. ISO 9000:2001 , Quality management systems - Fundamentals and vocabulary .
 7. Lichocik G., Sadowski A., 2013, Efficiency of supply chain management. strategic and operational approach, LogForum 9(2), 119, http://www.logforum.net/pdf/9_2_6_13.pdf
 8. Lisiecka K., 2000, Process management in TQM strategy, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 851, Wrocław, 107.
 9. Manganelli M., Klein M.M., 1998, Reengineering, PWE, Warszawa, 28.
 10. Nowosielski S. (red.), 2007, The processes and logistics projects, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 40-43, 49, 52, 65.
 11. Peppard J., Rowland P., 1997, Re-engineering, Gebethner & S-ka, Warszawa, 7.
 12. Perechuda K. (red.), 2000, Management company of the future - concepts, models, methods, Wydawnictwo Placet, Warszawa, 88.
 13. Rother M., Shook J., 1999, Value Stream Mapping to create value and eliminate muda, The Lean Enterprise Institute, Brookline, 16.
 14. Rummler G.A., Brache A.P., 2000, Improving Performance, PWE, 75.
 15. Woodall W.H., 2000, Controversies and Contradictions in Statistical Process Control, Journal of Quality Technology, 32, 4, 341-342.
 16. Zieliński T., 2007, Uncovering the truth about profits, theory and practice of systems ABC/M, Akademia Menedżera, Poznań, 43.
 17. Zhangab J., Tana W., 2012, Research on the Performance Evaluation of Logistics Enterprise Based on the Analytic Hierarchy Process, International Conference on Advances in Energy Engineering, Energy Procedia 14, 1621-1623.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu