BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chaberek Mirosław (University of Gdansk, Poland)
Tytuł
Theoretical, Regulatory and Practical Implications of Logistics
Teoretyczne, regulacyjne i praktyczne implikacje logistyki
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 1, s. 3-12, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Funkcje logistyki, Teoria logistyki, Logistyka
Logistic functions, Theory of logistics, Logistics
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Logistyka ma swój jednoznaczny wymiar praktyczny w budowaniu strategii gospodarczych, w kształtowaniu współczesnego porządku gospodarczego. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i racjonalności systemów wsparcia logistycznego, procesy ich planowania, projektowania budowy i funkcjonowania muszą bezpośrednio czerpać ze źródeł wiedzy teoretycznej wielu dziedzin i dyscyplin naukowych, jak również z dotychczasowego bogatego już doświadczenia. Uwarunkowania wynikające właśnie z tych trzech obszarów: wiedzy, praktyki i obowiązujących regulacji prawnych tworzą skomplikowany splot implikacji, poznanie których jest warunkiem realizacji wszelkiej obsługi logistycznej w sposób racjonalny. Metody: Główną płaszczyznę merytoryczną rozważań zawartych w artykule stanowi triada pojęć: teoria, praktyka, regulacja, odniesiona do zadań wsparcia logistycznego dowolnej organizacji, dowolnych, lecz celowo realizowanych procesów wytwórczych. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność uwzględniania w procesie analizowania, projektowania i wdrażania systemów wsparcia logistycznego, na charakterystyczne dla logistyki implikacje pomiędzy teorią, praktyką i sferą regulacyjną. Brak świadomości co do odmienności niektórych implikacji, lub ich ignorowanie prowadzić musi do nieracjonalności zachowań. Wyniki: Przedstawione, w sposób odmienny od powszechnie uznawanych, implikacje pomiędzy teorią, regulacją i praktyką wsparcia logistycznego, poszerzają wiedzę o logistyce, stanowiąc tym samym narzędzie racjonalizacji obsługi logistycznej wszelkich celowych aktywności. Wnioski: Właściwa identyfikacja zadań i funkcji logistyki jest podstawą prawidłowego rozpoznania jej przedmiotu i zadań oraz poprawnej identyfikacji implikacji zachodzących pomiędzy teorią, regulacją i praktyką. Wiedza ta jest niezbędna w procesie kreowania projektów obsługi logistycznej każdej aktywności tak biznesowej, jak i niebiznesowej. (abstrakt oryginalny)

Background: The logistics has its practical input in creating economical strategies as well as in creating modern economic environment. Processes of planning, designing and functioning of logistic systems must be based both on the theoretical knowledge covering various areas as well as practical experiences to provide the required support. To provide logistic services in the rational way, it is necessary to learn the complicated set of implications resulting from three areas covering the theoretical knowledge, practical ones as well as the regulation by the law. Methods: The triad of three concepts: theory, practice and regulation is the main area of consideration in relation to tasks of the logistic support provided by any organization for any production process. The aim of this paper focuses on the necessity of taking into account implications among theory, practice and regulation during the process of analyzing, designing and implementation of systems of the logistic support. The lack of awareness of differences between various implications or ignoring them must lead to irrational behaviors. Results: The implications among theory, practice and legislative regulation of logistics presented differently than usually, broaden the logistic knowledge and at the same time provide the tool of the rationalization of logistic services in all kinds of activities. Conclusions: The correct identification of tasks and functions of the logistics leads to the recognition of its subject and tasks and correct identification of implications occurring among theory, practice and regulation. This knowledge is indispensable in the process of creation of projects of logistic services of each activity, both business and non-business one. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chaberek M., 2002, Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego [Macro- and microeconomic aspects of logistics support]. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Chaberek M., 2006, Funkcje logistyki w stymulacji porządku systemów gospodarczych [Functions of logistics in stimulation of economic system rules]. in: Modelowanie procesów i systemów logistycznych [Modelling of logistic processes and systems]. V. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, 32.
 3. Chaberek M., 2000, Koncepcja zarządzania logistycznego jako współczesny paradygmat sterowania procesami gospodarczymi [The concept of logistic management as a modern paradigm of managing of economical processes]. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XXX - Nauki Humanistyczno-społeczne, 341. Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
 4. Chaberek M., 2011, Praktyczny wymiar teorii logistyki [Practical view of logistics' theory]. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 10, 2011. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.
 5. Chaberek M., 2010, Problematyka logistyki w pracach Komisji i Parlamentu Europejskiego [Problem of logistics in papers of European Council and Parliament]. [in:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych [Modelling of logistic processes and systems]. IX. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego, 39, Wydaw. Uniwer. Gdańskiego.
 6. Chaberek M., Karwacka G., 2009, Logistyka jako praktyczne urzeczywistnienie prakseologicznych zasad dobrej roboty [Logistics as a practical implementation of praxeological rule of good work]. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XXXIX, Nauki Ekonomiczno - Społeczne. Zeszyt 389.
 7. Chaberek M., Karwacka G., 2012, Railway Interoperability as a Factor of Developing Transportation Flows in 21ST Century Supple Chains. Zeszyty Naukowe Wydziałowe 121, Studia Ekonomiczne. Wydaw. Uniw. Ekonom. w Katowicach.
 8. Chaberek M., Trzuskawska-Grzesińska A., 2011, Źródła i kierunki rozwoju funkcji trzeciego partnera logistycznego we współczesnych łańcuchach dostaw [Origin and directions of development of function of third party in modern supply chains], in J. Witkowski, U. Bąkowska-Morawska. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 235.
 9. Długosz J., 2000, Relacyjno- jakościowa koncepcja logistyki w zarządzaniu [Relation- and quality concept of logistics in management], Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 10. Drucker P. F., 2002. The effective executive, PerfectBound.
 11. Gibson, B. J., Mentzer, J. T. and Cook, R. L. 2005, Supply Chain Management: He pursuit of a consensus definition. Journal of Business Logistics, 26.
 12. Ison S. and Wall S., 2007, Economics, 4th Edition, Harlow, England; New York: FT Prentice Hall.
 13. Kotarbiński T., 2000, Traktat o dobrej robocie [A paper of a good work], Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków.
 14. Podstawy wiedzy o logistyce [Foundaments of logistics, 2004,. Praca zbiorowa pod red. Naukową M. Ciesielskiego Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 15. Pszczołowski T., 1982, Dylematy sprawnego działania [Problems of efficient action], Wiedza Powszechna, Warszawa.
 16. Zieleniewski J., 1981, Organizacja i zarządzanie [Organization and management]., PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu