BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtowicz Dominika (Kozminski University, Warsaw, Poland), Kupiec Tomasz (Kozminski University, Warsaw, Poland)
Tytuł
Complementarity between Programmes and Projects within the Regional Policy : the Case of the Łódzkie Voivodship
Komplementarność programów i projektów realizowanych w ramach polityki regionalnej : studium przypadku województwa łódzkiego
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2013, nr 4, s. 44-63, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Efekt synergii, Polityka spójności, Polityka regionalna UE, Programy UE
Synergy effect, Cohesion policy, EU regional policy, EU programme
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Tocząca się na poziomie Unii Europejskiej dyskusja o wynikach interwencji publicznych oraz przyjęcie koncepcji zintegrowanego podejścia do badania efektów działań podejmowanych w ramach polityki spójności sprawiają, że poszukiwanie mechanizmów podwyższających skuteczność programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych nabiera coraz większego znaczenia. Na podstawie wyników wcześniejszych badań autorzy twierdzą, że skuteczność interwencji publicznych jest większa przy zapewnieniu komplementarności podejmowanych działań. Artykuł porusza więc problematykę komplementarności programów i projektów realizowanych w ramach polityki spójności UE na poziomie regionalnym Polski. Studium przypadku jednego polskiego regionu - województwa łódzkiego - pokazuje, że przyjęte metody i narzędzia, które powinny zapewnić komplementarność, nie działają we właściwy sposób. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istnienie poważnych ograniczeń w ocenie rzeczywistego stopnia komplementarności i wynikających z niej efektów synergii. Zarówno wyniki analiz dokumentacji, jak i wypowiedzi osób biorących udział w wywiadach pogłębionych sygnalizują, że komplementarność projektów jest mylnie pojmowana lub świadomie wypaczana (w celu uzyskania jak największej liczby punktów na etapie aplikowania), co powoduje, że komplementarność realizowanych projektów nie może zostać uznana za zadowalającą. Przeprowadzone badania umożliwiły autorom opracowanie wniosków i zaleceń odnośnie do rozwiązań, jakie powinny być zastosowane w celu poprawy wdrażania koncepcji komplementarności w kolejnej perspektywie finansowej UE (2014-2020). (abstrakt oryginalny)

The effectiveness of the measures implemented under the EU cohesion policy has become a significant issue. The relevance of the topic is undeniable, given the ongoing discussion of the results of public interventions conducted at the EU level, and the resulting concept of an integrated approach used to study the effects of actions undertaken within the cohesion policy. Based on various studies conducted to date, the authors argue that the effectiveness of the funds allocated in Polish regions could be greater if we focused more on complementarity of the undertaken actions. The paper concentrates on issues related to complementarity between programmes and projects implemented under the EU Cohesion Policy in Polish regions. A case study of a Polish region - namely, Łódzkie - shows that the adopted methods and tools, intended to ensure complementarity, do not work in a proper way. The results suggest the existence of severe restrictions of assessing the actual scope of complementarity and the resulting synergy effects. As both analyses of documentation and in-depth participant interviews indicate that the concept of complementarity in the projects is misunderstood or deliberately distorted (so that the highest score during the application stage can be obtained), it can be stated that the scale of complementarity is far from satisfactory. Based on their research, the authors make conclusions and recommendations regarding the solutions that should be taken into account in order to improve the implementation of the complementarity concept in the next financial perspective for the years 2014-2020. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anshoff H.I., 1965, Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion, New York: McGraw-Hill.
 2. Barca F., 2009, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations. Independent Report Prepared at the Request of Danuta Huebner, Commissioner for Regional Policy, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/barca_report_/barca_report_en.pdf, accessed 20 October 2013.
 3. Council of the European Union, 2006, Council regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999, http://eur-lex.curopa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0025:EN:PDF, accessed 20 October 2013.
 4. Committee of the Regions, 2012, Opinion of the Committee of the Regions on "The complementarity of national and EU interventions aimed at reducing the disparities in economic and social growth", Official Journal of the European Union (2012/C 9/06), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:009:0023:01:EN: HTML, accessed 20 Octobcr 2013.
 5. European Parliament, 2009, Motion for a European Parliament Resolution on complementarities and coordination of cohesion policy with rural development measures (2008/2100(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0042&language=EN#title1, accessed 20 October 2013.
 6. Grosse T., 2009, "Cohesion of innovative economy: A new aim for EU policy", in: Cohesion Policy facing the challenges of the 21st Century, Warsaw: Ministry of Regional Development.
 7. Krzyżanowski L., 1994, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Kupiec T., Wojtowicz D., Kościelecki P., 2011, Evaluation of the internal and external Complementarity of Łódzkie Voivodship Regional Operational Programme. Final Report.
 9. Ministry of Regional Development, 2007, The National Strategic Reference Framework 2007-2013, May, http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/nsrf.pdf, accessed 20 October 2013.
 10. Ministry of Regional Development (n.d.), "Mechanizmy zapewnienia komplementarności działań pomiędzy Europejskim Funduszem Społecznym a Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego", http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/poradniki.html, accessed 20 October 2013.
 11. Nowicka-Skowron M., 2000, Efektywność systemów logistycznych, Warszawa: PWE.
 12. Otola I. (2007), "Synergy effects in the aspect of local development of communities", International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe, No 1, 62-74.
 13. PSDB, 2010, The Complementarity of Measures Implemented under the Regional Operational Programme for the Śląskie Voivodship for the years 2007-2013, May.
 14. Suszyński C., 1992, Synergia w działalności rynkowej przedsiębiorstw, Warszawa: SGH.
 15. Van Vught F. et al., 2011, Synergies Between FP7, the CIP and the Cohesion Policy Funds. Final Report of the Expert Group, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 16. Weremiuk A. et al., 2009, "Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach Programów Operacyjnych Polityki Spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020", EGO Evaluations for Government Organizations, http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/1_074.pdf, accessed 20 October 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu