BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lament Marzanna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Polityka rachunkowości zakładu ubezpieczeń w zakresie wyceny lokat
Insurance Accounting Policies for Valuation
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 959-967
Słowa kluczowe
Polityka rachunkowości, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Wycena, Prawo bilansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting policy, Insurance company, Valuation, Balance law, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polityka rachunkowości zakładów ubezpieczeń w zakresie wyceny lokat jest zagadnieniem skomplikowanym z powodu złożoności przedmiotu wyceny, różnorodności czynników kształtujących wartość oraz uwarunkowań prawnych, które nie są jednolite. Zagadnienie wyceny lokat zostały odmiennie uregulowane w przepisach polskiego prawa bilansowego oraz w MSR. Zasadnicza różnica dotyczy podstawowej zasady wyceny - polskie przepisy opierają się na zasadzie ostrożnej wyceny, zaś MSR-y na wycenie według wartości godziwej. Takie ujęcie skutkuje odmiennym rozliczaniem różnic z wyceny, co wpływa na wartość wyniku finansowego oraz ujęcie lokat w bilansie. Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań w zakresie zasad wyceny lokat w zakładach ubezpieczeń, rozliczania różnic z wyceny oraz ich wpływu na ujęcie sprawozdawcze. (abstrakt oryginalny)

Accounting policies for insurance valuation is a complicated issue because of the significant size and complexity of the subject of valuation, the factors influencing the value of diversity and legal conditions which are not uniform. The issue of valuation is di. erently regulated in the provisions of Polish law and the balance sheet in IAS. The main difference relates to the fundamental principle of valuation - the Polish regulations are based on the principle of prudence, and the IAS on the valuation at fair value. Such an approach results in di. erent settling di. erences with the valuation, which affects the value of financial results and the inclusion of investments at the balance sheet. The aim of this paper is to present solutions for the valuation rules in insurance, accounting for the revaluation and its impact on the reporting approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu