BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antonowicz Mirosław (Kozminski University, Warsaw, Poland)
Tytuł
Logistic Innovations in Transport
Inowacje logistyczne w transporcie
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 1, s. 21-30, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Transport, Logistyka, Kaizen, Klastry, Sektor TSL
Innovations, Transport, Logistics, Kaizen, Business cluster, TSL sector
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Artykuł dotyczy problematyki innowacji logistycznych w transporcie. Przedstawiono w nim podstawy zagadnienia innowacji logistycznych w transporcie wraz z przykładami konkretnych innowacji. Wskazano w nim na rolę potrzeb klienta w innowacjach transportowych. Do najistotniejszych postulatów mających wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw transportowych na podstawie doświadczeń i publikacji naukowych zaliczono czas transportu, bezpieczeństwo, niezawodność usług, kompleksowość oferty usługowej. W oparciu o analizę problematyki zaproponowano jako przydatną dla rozwoju transportu koncepcję ciągłych innowacji w oparciu o metodę Kazein i Lean. Management. Wskazano na potencjał klastrów, jako źródła innowacyjności logistycznej w transporcie. Metody: Dla wyjaśnienia problematyki zastosowano analizę literaturową zagadnienia innowacyjności, ocenę rankingów innowacyjności oraz analizę przykładów nagrodzonych rozwiązań innowacyjnych w transporcie w oparciu o metodę obserwacji własnej i ocenę wynikająca z uczestnictwa w wyborze rozwiązań innowacyjnych w transporcie. Rolę innowacji w praktyce działalności gospodarczej uzasadniono także w oparciu o analizę dokumentów o charakterze strategicznym np. Białej Księgi z 2011 r. oraz Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. przyjętej przez Rząd Polski w 2013 r. Cel: Celem artykułu było przedstawienie roli i znaczenia problematyki innowacji logistycznych w transporcie oraz wskazanie praktycznych przykładów logistycznych rozwiązań innowacyjnych w transporcie skutkujących wymiernymi efektami dla przedsiębiorstw je wdrażających. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji przykładów rozwiązań innowacyjnych i analiz rankingów innowacyjności przedstawianie wniosków w zakresie konkretnych rodzajów działań niezbędnych do poprawy innowacyjności w transporcie. Wnioski: Wynikające z analiz i obserwacji wnioski wskazują, iż innowacje logistyczne w polskim transporcie mają raczej charakter odtwórczy. Niezbędne jest wprowadzanie nowych metod i kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom. Klastry transportowe mogą stanowić instrument pobudzający rozwój innowacji w sektorze TSL. Autor na podstawie przeprowadzonych obserwacji przykładów rozwiązań innowacyjnych i analiz rankingów innowacyjności przedstawiania wnioski w zakresie konkretnych rodzajów działań niezbędnych do poprawy innowacyjności w transporcie. (abstrakt oryginalny)

Introduction: The article discusses the issue of logistic innovations in transport. The essentials of logistic innovations in transport together with some examples of specific innovations are presented. The role of the client's needs in transport innovations is indicated. The most vital postulates affecting the innovativeness of shipping companies and derived from the author's experience as well as scholarly publications, are time, safety, reliability as well as comprehensiveness of service offer. Following the analysis of the issue, and on the grounds of Kaizen's and Lean's method, the concept of continuous innovations is suggested as very useful for the development of transport. The potential of clusters as the source of logistic innovations in transport is emphasised. Methods: The discussion of the issue was preceded by the author's analysis of written sources on innovativeness, the evaluation of ratings of innovativeness as well as the analysis of rewarded innovative solutions in transport subsequent to the businesses participation in the programme of innovative solutions in transport. The role of innovation practical business operations is argued following the analysis of some strategic documents such as: 2011 White Paper and the Strategy for the Development of Transport by 2020 adopted by the Polish government in 2013. Aim: The aim of the article is to present the role and significance of the issue of logistic innovations in transport and to cite instances of practical solutions implemented by shipping companies, the solutions which resulted in measurable effects. Following the author's observation of the instances of innovative solutions as well as his analysis of the ratings of innovativeness, the article aims to present the conclusions as for the specific kinds of activities which are indispensable to foster innovativeness in transport. Conclusions: The conclusions derived from the author's analyses and observations show that logistic innovations in the Polish transport are of imitative character. It is essential to introduce new methods and modern business culture which are propitious to innovations. Transportation clusters may become the stimulus for innovativeness in TSL sector. The author, subsequently to his observation of instances of innovative solutions as well as his analysis of ratings of innovativeness, presents conclusions with reference to specific actions which should be taken in order to improve innovativeness in transport. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz M. 2013, Klastry jako wyzwania innowacyjne transportu kolejowego, [Clusters as the innovative challenge for rail transport]. Bulletin of International Scientific Conference, Szczyrk
 2. White Paper of 2011 Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, Brussels
 3. Booras S. Tsagidis D. 2011, Polityki klastrowe w Europie Przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie, [Cluster policy in a European business, institutions and management], PARP Warsaw,21
 4. Burnewicz J.,2009, Innowacyjny rozwój współczesnych systemów transportowych, [Innovative Perspective of Transport and Logistics], Gdansk University, Gdansk
 5. Burnewicz J.,2010, Perspektywa Innowacyjna Transportu i Logistyki, [Innovative perspective for Transport and Logistics], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, [Bulletin of University of Szczecin], Ekonomiczne Problemy Usług [Economic problems of services] No 59, 51-63.
 6. Cattorna J., 2012, Klucz do udanej innowacji, [Key to successful innovation], EUROLOGISTICS, 4,
 7. Cattorna J., 2013, Dynamiczne Łańcuchy Dostaw, [Dynamic supply chains], Poznan,202
 8. Dąbrowska M., 2011, Innowacje w sektorze usług, [Innovations in services sector], PARP Warszawa,17
 9. Drucker P.,1994, Praktyka zarządzania, [Practical management], University of Economics, Cracow,23
 10. Drucker P.,2000, Innowacja i Przedsiębiorczość, [Innovation and Entrepreneurship], PWE Warsaw, 43
 11. Imai M., 2006, Gemba Kaizen, MT Biznes Warsaw
 12. Innowacyjni w Transporcie, 2012, [The Innovative in Transport], Centrum Innowacji Transportowych, [Centre for Transport Innovations], Warsaw
 13. Innowacyjność w transporcie do 2020 roku podstawowe pojęcia i tezy, 2012, [Innovativeness in transport by 2020 - key terms and theses], Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych, [Centre for Transport and Infrustructure Analyses], Warsaw
 14. Communication from the Commission 2007 - Freight Transport Logistics Action Plan, Brussels
 15. Kotler P. F. Amstrong F., Saunder J.,2002, Marketing - European Handbook, PWN Warsaw
 16. Locher D., Lean in the office and services, MT Biznes, 2012,18
 17. Mountz M., 2013, Kiva Przelomowy innowator, [Kiva breakthrough innovator], Harward Business Review Poland s.79
 18. Niedzielski P.,2003, Polityka Innowacyjna w Transporcie, [Policy of innovation in transport], University of Szczecin, Szczecin,77
 19. Olejniczuk - Merta A.,2013, Koncepcja badań poświęconych innowacjom społecznym, [Concept of research devoted to social innovations], Unpublished Materials, Kozminski University, Warsaw
 20. Porter M.,2001, Porter o konkurencji,[ Porter about competition], PWE Warsaw, 248
 21. Ratajczak-Mrożek M.: Klastry jako źródło nawiązywania współpracy przedsiębiorstw, [Clusters as platforms for businesses], Zeszyty Naukowe nr 719, Bulletin of University of Szczecin No 719, 2012;
 22. Ratnicyn K.,2012, Innowacje: Recepta na rozwój polskich firm, [Innovations: Recipe for the development of Polish businesses], Harward Business Review Poland,10.
 23. Sheffi Y.,2012, Logistics Clusters, MIT Press;
 24. Strategia Rozwoju Transportu do 2020, 2013, [Strategy for the development of transport by 2020], Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, [Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy], Warsaw, 97
 25. Trias de Bes F., Kotler Ph., 2013, Innowacyjny przepis na sukces, [Innovative recipe for success], Rebis, Poznan,4
 26. Wessel M.,Christensen C., 2013, Jak zwycieżyć w konfrontacji z przełomową innowacja, Obrona przez atak, [How to win in the face of breakthrough innovation. Defence by attack], Harward Business Review Poland, pp.62-63
 27. Womack J., Jones D., 2003, Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation, Free Press, 2 edition
 28. Wronka J., 2010, Innowacyjne rozwiązania w transporcie intermodalnym - wybrane przykłady najlepszych praktyk, [Innovative solutions in the intermodal transport - selected instances of best practice], Scientific Bulletin of University of Szczecin, Ekonomiczne Problemy Usług, [Economic problems of services], No 59, 277-286.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu