BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łękawa Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Nosowski Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ćwiczenia z przedmiotu Bankowość - ewolucja formy dydaktycznej
Banking Course Tutorials - the Evolution of a Teaching Form
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 1043-1055, tab., rys.
Słowa kluczowe
Dydaktyka, Bankowość, Szkolnictwo wyższe
Teaching, Banking, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonominczy we Wrocławiu
Wrocław University of Economic
Abstrakt
Artykuł przedstawia ewolucję formy dydaktycznej ćwiczeń z przedmiotu "Bankowość" prowadzonych przez zespół dydaktyczny Katedry Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dokonano analizy dotychczasowych form dydaktycznych, co pozwoliło wyodrębnić i scharakteryzować ich trzy fazy rozwojowe. Ich zakres oraz postać warunkowane były zarówno chęcią ciągłego doskonalenia i podnoszenia jakości kształcenia, jak i działaniem uwarunkowań zewnętrznych. W ramach każdej z faz opracowano adekwatne formy dydaktyczne, których przykłady przedstawione zostały w artykule. Starano się w nich wykorzystywać rzeczywiste dane, przy zapewnieniu spójności merytorycznej i atrakcyjności przekazu. Dobra percepcja tych rozwiązań wśród studentów i uzyskane rezultaty potwierdzają zasadność stosowania systemowego podejścia do przygotowywania form dydaktycznych. (abstrakt oryginalny)

The paper introduces the evolution of a teaching form of tutorials in Banking that are taught by the Department of Banking staff. After an analysis of the previous teaching forms, the three development stages were identified and characterized. Their scope and profile resulted both from the willingness to continually enhance and improve the quality of education and from the impact of external conditions. Each stage has got its appropriate teaching forms that were exemplified in the paper. We endeavoured to apply the real data while ensuring coherent content and attractive communication. A satisfactory perception of the solutions by our students and the accomplished outcomes validate the use of system approach to develop new teaching forms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kalasińska M., Nosowski A., Zarządzanie instytucjami kredytowymi - raport z frontu, [w:] Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość, Materiały konferencyjne, pod red. A. Kopińskiego, Wydawnictwo UE Wrocław 2009, s. 109-115.
  2. Nosowski A., Łękawa Z., Podejście procesowe w zarządzaniu jakością kształcenia, Materiały konferencyjne: XII Konferencja Dydaktyczna, red. Cz. Domański, J. Suchecka, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003, s. 85-96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu