BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowski Lesław, Kobylińska Małgorzata
Tytuł
Szacowanie stóp zwrotu z akcji spółek sektora teleinformatycznego w kontekście modelu CAPM z wykorzystaniem miar zanurzania obserwacji w próbie
Pricing of companies in the data communications sector in the context of CAPM model, aided with measures of observation depth in a sample
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 570, s. 453-465, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty informacji. T. 2
Słowa kluczowe
Rynek papierów wartościowych, Stopa zwrotu akcji, Inwestycje kapitałowe, Model wyceny aktywów kapitałowych
Securities market, Stock rate of returns, Capital investments, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z istotnych problemów teorii finansów jest wycena instrumentów kapitałowych. Opracowania teoretyczne zaowocowały pojawieniem się modeli wielowskaźnikowych, a w szczególności modelu jednoindeksowego (Single Index Model), określającego zależność rentowności pojedynczych walorów od rynku jako całości, czyli tzw. portfela rynkowego, którego reprezentantem jest indeks giełdowy. Na bazie tego modelu, podano inny, w odróżnieniu do klasycznej teorii Markowitza, sposób wyznaczenia ryzyka inwestycji, precyzując przy okazji właściwą dla tego modelu miarę ryzyka. W wyniku dalszych prac sformułowany został model równowagi rynku kapitałowego (Capital Asset Pńcing Model - CAPM), który pomimo szeregu kontrowersyjnych założeń jest szeroko stosowany do opisu kształtowania się cen i stóp zwrotu instrumentów finansowych. Artykuł ukazuje próbę wyceny inwestycji kapitałowych w akcje spółek segmentu technologii innowacyjnych SiTech, określonej przez model CAPM. Analiza relacji wyznaczonej tym modelem wspomagana została miarami zanurzania obserwacji w próbie. Wyniki pokazują, iż inwestycje w walory nowoczesnych technologii charakteryzują się dodatnią i statystycznie istotną premią za ryzyko rynkowe. (abstrakt oryginalny)

One of the crucial problems in the theory of finance is the pricing of capital instruments. Theoretical elaborations have resulted in the emergence of multi-index models, especially the Single Index Model (SIM) describing the dependency of individual assets profitability on the market as a whole, i.e. the so-called market portfolio represented by a stock exchange index. Based on that model, and in contrast to the classic theory of Markowitz, another model for determining investment risk was postulated together with more precisely specified risk measure typical of that model. As a result of further work, the Capital Asset Pricing Model (CAMP) has been formulated witch, despite a number of conttroversial assumptions, is extensively applied in the description of price changes and rates of return of capital instruments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bołt T.W., Miłobędzki P., Weryfikacja modelu CAPM dla giełdy warszawskiej, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, AE Wrocław nr 952, Wrocław 2002.
 2. Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
 3. Donoho D.L., Gąsko M., Breakdown Properties of Location Estimates Based on Halfspace Depth and Projected Outlyingness, "The Annals of Statistics", 20, s. 1803-1827, 1992.
 4. Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna Teoria Portfelowa i Analiza Papierów Wartościowych, Wig Press, Warszawa, 1998.
 5. Haugen R.A., Teoria Nowoczesnego Inwestowania, WIG - Press, Warszawa, 1996.
 6. Małgorzata Kobylińska, Comparison of selected criteria for determination of the measure of depth of an observation in a two-dimensional sample, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", t. 196, 2006.
 7. Lintner J., The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolio and Capital Budgets, "Review of Economics and Statistics", t. 47, s. 13-37, 1965.
 8. Liu R.Y., On a Notion of Data Depth Based on Random Simplices, "The Annals of Statistics", 18, s. 405-414,1990.
 9. Liu R.Y, Parelius J.M., Singh K., Multivariate Analysis by Data Depth: Descriptive Statistics, Graphics and Inference, "The Annals of Statistics", 27, s. 783-858, 1999.
 10. Lesław Markowski, "Makroekonomiczne czynniki ryzyka inwestycyjnego na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych", "Ekonomista" nr 6; Warszawa 2001, s. 803-822.
 11. Mossin J., Equilibrium in a Capital Asset Market, Econometrica, s. 768-783, 1966.
 12. Rousseeuw P.J., Ruts I. Bivariate Location Depth, "Applied Statistics", 45, s. 516-526, 1996.
 13. Sharpe W.F., A Simplified Model of Portfolio Analysis, "Management Science", t.l, s. 277-293, 1963.
 14. Sharpe W.F., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, "Journal of Finance", s. 425-442, 1964.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu