BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Antoni A.
Tytuł
Bakunin a Wiosna Ludów (1848-1849) : część 1
Bakunin and the Spring Of People (1848-1849) : Part 1
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (6), 2001, nr 897, s. 30-57
Słowa kluczowe
Historia, Biografie
History, Biography
Uwagi
summ.
Bakunin Michaił
Abstrakt
Przedstawiono życie i działalność Michaiła Bakunina w okresie od lutego do czerwca 1948 roku.

The article presents the activity of Bakunin in period from February 1848 to June 1848. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakunim M.A.: Zasady "Dzienniku Narodowym" (nr 132 z 31 sierpnia 1848 r., s. 554-555, nr 136 z 5 września 1848 r., s. 568.
 2. Bakunim M.A.: Zasady "Jahrbucher fur slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft" nr 49 z 30 września 1848 r.
 3. Bakunim M.A.: Zasady "Vcela" nr 75 z 15 września 1848 r.
 4. Bakunin M.: Pisma wybrane. Wyboru dokonała, wstępem i przypisami opatrzyła H. Temkinowa. T. I. Warszawa 1965.
 5. Bakunin M.: Sobranije soczinienij i pisiem. 1828-1876. T. 3. Pieriod pierwowo priebywanija za granicej. 1840-1849. Moskwa 1935.
 6. Bakunin M.: Sobranije soczinienij i pisiem. 1828-1876. T. 4. W tiurmach i ssyłkie. 1849-1861. Moskwa 1935.
 7. Bakunin M.A.: Fiłosofija, sociologija, polityka. Moskwa 1989.
 8. Breza E.: De la russomanie dans le Grand Duche de Posen. Berlin 1846.
 9. Brik I: Sławjanskij zjizd u Prazji 1848 r. i ukrajińska sprawa. Lviv 1920.
 10. Cejchan V.: Bakunin v Cechach: Prispevek k revolulnimu hnuti ceskemu v letech 1848-1849. Praha 1928.
 11. Cejchan V.: M. Bakunin v Praze roku 1848. "Cesky Casopis Historicky" R. XXXVIII. 1932.
 12. Czubek J.: Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie.
 13. Dębicki L.: Portrety i sylwetki z dziewiętnastego stulecia. Seria I. Kraków 1905.
 14. Dragomanow M.: Michaił Bakunins Social-politischer Briefwechsel mil A.J. Herzen und Ogarjoiv. Stuttgart 1895.
 15. Dragomanow M.: Pis'ma M.A. Bakunina k A.I. Giercenu i N.P Ogariowu. Żeniewa 1896.
 16. Dutkiewicz J.: Wiosna Ludów we Francji. W: W stulecie Wiosny Ludów. 1848-1948. Pod red. N. Gąsiorowskiej. T. 2. Wiosna Ludów w Europie. Warszawa 1949.
 17. Dyoniziak R.: Pojęcie przełomu dziejowego na łamach czasopism Wielkiej Emigracji (1832-50). "Kwartalnik Historyczny" R. LXIX, 1962 z. 1.
 18. Feldman J.: Sprawa polska w roku 1848. Kraków 1933.
 19. Fris J.V.: Ovoce prvniho slovankfho sjezdu "Cech" 1861 nr 11.
 20. Gordon J.: Obrazki caryzmu. Pamiętniki. Lipsk 1863.
 21. Grajewski H.: Komitet Emigracji Polskiej z 1848 r. (Nieznana karta z dziejów Wielkiej Emigracji). Łódź 1960.
 22. Grim E.: Paweł Stalmach. Cieszyn 1910.
 23. Hercen A.: Rzeczy minione i rozmyślania. T. V. Warszawa 1954.
 24. Jacoby J.: Briefwechsel. 1816-1849. Herausgegeben und erläutert von Edmund Silberner. Hannover 1974.
 25. Jewreinow B.A.: Bakunin i słowiańskij sjezd 1848 goda w Pragie. "Zapiski Russkowo Naucznowo Instituta w Belgradie" 13, 1936, s. 131-160.
 26. Kamiński A.A. Uczeń i mistrz. Brukselskie spotkania Michaiła Bakunina z Joachimem Lelewelem. "Nauki Humanistyczne" 4. Wrocław 1998.
 27. Kamiński A.A.: Bakunin a Hegel (cz. 1). "Nauki Humanistyczne" 3. Wrocław 1997.
 28. Kamiński A.A.: Bakunin a Hegel (cz. 2). "Nauki Humanistyczne" 4. Wrocław 1998.
 29. Kamiński A.A.: Bakunin a polska emigracja w Paryżu. 1844-1848. "Nauki Humanistyczne" 5. Wrocław 1999.
 30. Kamiński A.A.: Fichteanizm młodego Bakunina. "Nauki Humanistyczne" 1. Wrocław 1995.
 31. Kamiński A.A.: Mistyczny anarchizm Juliusza Słowackiego. W: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. Materiały konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej WSP w Słupsku 9-10IX 1999 r. (w druku).
 32. Kieniewicz S.: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wyd. nowe, uzupełnione. Warszawa 1960.
 33. Korespondencja P. Stalmacha. Opracowali I. Homola i L. Brożek. Wrocław 1969.
 34. Kula W.: Podłoże gospodarcze Wiosny Ludów. W: W stulecie Wiosny Ludów. 1848-1948. Pod red. N. Gąsiorowskiej. T. 2. Wiosna Ludów w Europie. Warszawa 1949.
 35. Lisicki H.: Aleksander Wielopolski. 1803-1877. T. 1. Kraków 1878.
 36. Malisz K.: Sobór słowiański i najświeższe zdarzenia w Pradze. Przydatek ku oświeceniu ludów i pokoju wiekuistemu, przede wszystkim ludowi niemieckiemu i parlamentowi poświęcon. Przełożył z niemieckiego F. Wolański. Lwów 1848.
 37. Meciszewski H.: Zjazd polski we Wrocławiu na dniu 5-go maja 1848 roku. Lwów 1849.
 38. Michelet J.: Journal. T. 1. 1828-1848. Paris 1959, s. 685. Cyt. za: J.W. Borejsza: Sekretarz Adama Mickiewicza (Armand Levy i jego czasy. 1827-1891). Wyd. II, zmienione i uzupełnione. Wrocław 1977.
 39. Moraczewski J.: Opis pierwszego zjazdu słowiańskiego. Poznań 1848.
 40. Moraczewski J.: Wypadki poznańskie z roku 1848. Poznań 1850.
 41. Niemojowski J.N.: Wspomnienia. Wydał, wstępem, objaśnieniami i skorowidzem opatrzył S. Pomarański. Warszawa 1925.
 42. Nifontow A.S.: Rosja w 1848 roku. Warszawa 1953.
 43. Norwid C.: Pisma wszystkie. T. IX.
 44. Pfitzner J.: Bakunin und Preussen in Jahre 1848. "Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven" 1931. N.F. VII.
 45. Pfitzner J.: Bakuninstudien. Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, Prag 1932, s. 56 (wyd. drugie: Berlin 1977).
 46. Piotrowski B.: Delegacja wielkopolska na Zjeździe słowiańskim w Pradze (1848 rok). "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" nr 47. "Historia" nr 6. Poznań 1964.
 47. Prelog M.: Michajło Bakunin i jugosłoweni na swesłowenskom kongresu u Pragy god. 1848. "Srpski knjiżewrii głasnik." Nowa Serija. 1924. Kn. 12. Br. 1. s. 195-204.
 48. Prelog M.: Slavenska Renesansu. 1780-1848. Zagreb 1924.
 49. Reichel A.: Wospominanija o Bakuninie. W: M.P. Dragomanow: Michaił Aleksandrowicz Bakunin. Kritiko-biograficzeskij oczerk. Kazań 1905.
 50. Skałkowski A.M.: Aleksander Wielopolski w świetle archiwów rodzinnych (1803-1877). T. 1. Poznań.
 51. Slovensky sjezd v Praze 1848. Sbirka dokumentu. C.I. K vydani pripravili Z. Tobolka a V. Zacek. Praha 1952.
 52. Stein J.: Geschichte der Stadt Breslau im neunzehnten Jahrhundert. Breslau 1884.
 53. Stiekłow J.: Michaił Aleksandrowicz Bakunin. Jewo żizń i diejatelnost'. T. 1. 1814-1861. Moskwa 1926.
 54. Tobiasz M.: Śląsk w latach 1845-1848. W: W stulecie Wiosny Ludów. 1848-1948. Pod red. N. Gąsiorowskiej. T. 1. Wiosna Ludów na ziemiach polskich. Warszawa 1948.
 55. Tocqueville A. de: Wspomnienia. Przekład A.W. Labuda. Wstęp J. Baszkiewicz. Wrocław 1987.
 56. Tyrowicz M.: Dzieje ruchu rewolucyjnego na Śląsku w latach 1846-1849. Katowice.
 57. Tyrowicz M.: Polski Kongres Polityczny we Wrocławiu 1848 r. Kraków 1946.
 58. Ujejski K.: Moja autobiografia. "Lamus". 1908/09 z. 1.
 59. Wisłocki W.: Jerzy Lubomirski. 1817-1872. Lwów 1928.
 60. Wisłocki W.T.: Kongres słowiański w r. 1848 i sprawa polska. Lwów 1927.
 61. Wrocławskie aktualności sprzed lat. Z prasy XIX-wiecznej wybrał i opracował A. Zieliński. Wrocław 1979.
 62. Wspomnienia. Z lał od 1803 do 1863 r. Z przedmową S. Tarnowskiego. Wydał, wstępem i wyjątkami z korespondencji zaopatrzył B. Pawłowski. Kraków-Warszawa 1912.
 63. Zacek V.: Cechove a Polaci roku 1848. Studie k nmodobym politickym stykum cesko-polskym. C. II. Praha 1948.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu