BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lasota Andrzej M. (University of Zielona Gora, Poland)
Tytuł
A REBA-Based Anaalysis of Packers Workload : a Case Study
Analiza obciążenia pakowaczy metodą REBA : studium przypadku
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 1, s. 87-95, tab., rys., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Studium przypadku, Ergonomia, Obciążenie pracą
Case study, Ergonomics, Workload
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Jednym z elementów systemu logistycznego jest podsystem produkcji, który jest układem złożonym z elementów fizycznych takich jak: maszyny i urządzenia, narzędzia pracy, i (co najważniejsze) ludzi. Ponadto systemy zależne od człowieka-operatora są szczególnie podatne na problemy związane z: uciążliwościami, zapewnieniem produkcji, jakości i ze wzrostem kosztów szkolenia i nieobecności w pracy. Celem pracy była ocena obciążenia i ryzyka wystąpienia mięśniowo-szkieletowego dyskomfortu (MSDs) w procesie realizacji zamówień na stanowiskach pakowacza, analiza czynników ryzyka. Metody: Do oceny zastosowano metodę Rapid Entire Body Assessment (REBA). Oceniono czynności związane z realizacją zamówienia na trzech stanowiskach. Wyniki: Żadną z występujących czynności nie zakwalifikowano do AC 0 i AC 1; do AC 2 zakwalifikowano 5 czynności, AC 3 - 7 czynności, AC 4 - 1 czynność. Głównymi czynnikami ryzyka wpływającymi na negatywną ocenę pozycji podczas pracy były: utrzymywanie pleców pochylonych i skręconych, utrzymywanie ramienia odchylonych od tułowia, praca w pozycji stojącej, oraz ciężar zapakowanego kartonu. Wnioski: Pakowacze pracujący na badanych stanowiskach w znacznym stopniu narażenie są na ryzyko MSDs, stąd działania korekcyjne powinny być przeprowadzone najszybciej jak to możliwe. Interwencja ergonomiczna powinna być związana z: przeprojektowaniem stanowisk oraz metod pracy. Po dokonaniu zmian na badanych stanowiskach zaleca się ponowną ocenę metodą REBA w celu weryfikacji skuteczności wprowadzonych zmian. (abstrakt oryginalny)

Background: One of the elements of a logistics system is the subsystem of production, which is a system composed of physical elements such as machinery, tools and (most importantly) people. In addition, systemdependent human operators are particularly prone to problems related to discomfort, which can affect production quality and increase training costs and absenteeism. The aim of this study was to assess the workload and risk of musculoskeletal discomfort (MSD's) in the process of order fulfillment for the position of packer and to conduct an analysis of risk factors. Methods: The Rapid Entire Body Assessment (REBA) evaluation method was used. Activities related to the fulfillment of an order were assessed for three workstations. Results: Five postures qualified for action category (AC) 2, seven postures for AC 3 and one posture for AC 4. The main factors affecting the risk of a negative assessment of posture were keeping the back bent and twisted, keeping the arms raised above the trunk, working in a standing position and the weight of packaged carton. Conclusions: Packers working on research positions face a high level of exposure to the risk of MSD's, therefore corrective actions should be carried out as soon as possible. Ergonomic intervention should be linked to redesigning workstations and methods of working. After making changes to the research workstations, re-evaluation using the REBA method is recommended to verify the effectiveness of the changes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Battini D., Faccio M., Persona A., Sgarbossa F., 2011, New methodological framework to improve productivity and ergonomics in assembly system design, International Journal of Industrial Ergonomics, 41(1), 30-42.
 2. Black J.T., 2007, Design rules for implementing the Toyota Production System, International Journal of Production Research, 45(16), 3639-3664.
 3. Calvo A., 2009, Musculoskeletal disorders (MSD) risks in forestry: a case study to propose an analysis method, Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 11, 1682-1130.
 4. Carrasco C., Coleman N., Healey S., 1995, Packing products for customers: an ergonomics evaluation of three supermarket checkouts, Applied Ergonomics, 26, 101-8.
 5. Chiasson, M. ?., Imbeau, D., Aubry, K., Delisle, A., 2012, Comparing the results of Wight methods used to evaluate risk factors associated with musculoskeletal disorders, International Journal of Industrial Ergonomics, 42(5), 478-488.
 6. Cimino A., Longo F., Mirabelli G., 2009, A multimeasure-based methodology for the ergonomic effective design of manufacturing system Workstation, International Journal of Industrial Ergonomics, 39(2), 447-455.
 7. Coyle A., 2005, Comparison of the Rapid Entire Body Assessment and the New Zealand Manual Handling 'Hazard Control Record', for assessment of manual handling hazards in the supermarket industry, Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 24(2), 111-116.
 8. Gangopadhyay S., Das T., Ghoshal G., Ghosh T., 2006, Work organization in sand core manufacturing for health and productivity, International Journal of Industrial Ergonomics, 36(10), 915-920.
 9. Genaidy A.M., Al-Shed A.A., Karwowski W., 1994, Postural stress analysis in industry, Applied Ergonomics, 25, 77-87.
 10. Gentzler M., & Stader S., 2010, Posture stress on firefighters and emergency medical technicians (EMTs) associated with repetitive reaching, bending, lifting, and pulling tasks, Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 37(3), 227-239.
 11. Gonzalez B.A., Adenso-Diaz B., Torre P.G., 2003, Ergonomic performance and quality relationship: an empirical evidence case, International Journal of Industrial Ergonomics, 31, 33-40.
 12. Hallbeck M. S., Bosch T., Van Rhijn G. J., Krause F., de Looze M. P., Vink P., 2010, A tool for early workstation design for small and medium enterprises evaluated in five cases, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 20(4), 300-315.
 13. Hignett S., McAtamney L., 2000, Rapid Entire Body Assessment (REBA), Applied Ergonomics, 31, 201-5.
 14. Hirose M., Deffaux G., Nakagaki Y., 1995, A study on data input of natural human motion for virtual reality system, http://vrsj.ime.cmc.osaka-u.ac.jp/icat/papers/95245.pdf, 2013.01.05.
 15. Istota inżynierii produkcji, 2012, [The essence of Polish production engineering] Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk, Warszawa, http://www.kip.pan.pl/images/stories/zdjecia/wydawnictwa/ekspertyza.pdf, 2013.01.11.
 16. Jones T., Kumar S., 2007, Comparison of ergonomic risk assessments in a repetitive high-risk sawmill occupation: Saw-filer, International Journal of Industrial Ergonomics, 37(9), 744-753.
 17. Joode B.W., Burdorf A., Verspuy C., 1997, Physical load in ship maintenance: hazard evaluation by means of a workplace survey, Applied Ergonomics, 28, 213-9.
 18. Karhu O., Kansi P., Kuorinka I., 1977, Correcting working postures in industry: a practical method for analysis, Applied Ergonomics, 8, 199-201.
 19. Kasvi J.J.J., Vartiainen M., Pulkkis A., Nieminen M., 2000, The role of information support systems in the joint optimization of work systems, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 10(2), 193-221.
 20. Kee D., Chung M. K., Kim J. H., 2011, Legal system and its effect for prevention of work-related musculoskeletal disorders in Korea, International Journal of Industrial Ergonomics, 41(3), 224-232.
 21. Kee D., Karwowski W., 2007, A Comparison of three observational techniques for assessing postural loads in industry, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 13(1), 3-14.
 22. Kilbom A., 1994, Assessment of physical exposure in relation to work-related musculoskeletal disorders - what information can be obtained from systematic observations? Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 20, 30-45, Special issue.
 23. Kivi P., Mattila M., 1991, Analysis and improvement of work postures in the building industry: application of the computerized OWAS method, Applied Ergonomics, 22, 43-8.
 24. Kumar S., 1994, A conceptual model of overexertion, safety, and risk of injury in occupational settings, Human Factors, 36(2), 197-209.
 25. Lamkull D., Hanson L., Ortengren R., 2009, A comparative study of digital human modelling simulation results and their outcomes in reality: A case study within manual assembly of automobiles, International Journal of Industrial Ergonomics, 39, 428-441.
 26. Lasota A.M., 2013a, Analiza ociążenia pracą metodą OWAS [OWAAS based analysis of workload], Zarządzanie Produkcją, in press.
 27. Lasota A.M., 2013b, Packer's workload assessment, using the OWAS method, Logistic & Transport, 18(2), 25-32.
 28. Li K.W., Lee Ch-L, 1999, Postural analysis of four jobs on two building construction sites: an experience of using the OWAS method in Taiwan, Journal of Occupational Health 41, 183-190.
 29. Massaccesi M., Pagnotta A., Soccetti A., Masali M., Masiero C., Greco F., 2003, Investigation of work-related disorders in trunk drivers, Applied Ergonomics 34, 303-7.
 30. McAtamney L., Corlett E.N., 1993, RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders, Applied Ergonomics, 24, 91-9.
 31. Minami H., Nishimura T., Seo A., Doi H., 2009, Development of a new method for ergonomic usability and workload evaluation for digital human, Asia Paciffic Industrial Engineering & Management Systems Conference, 1878-1883, 2009, http://www.researchgate.net/publication/229019532_Development_of_a_new_method_for_ergonomi_usability_and_workload_evaluation_for_digital_human/fulltexts/50048e0c0cf2ed98fb43d43f.pdf/images/2.png, 2013.05.22
 32. Mukhopadhyay P., Srivastava S., 2010, Evaluating ergonomic risk factors in nonregulated stone carving units of Jaipur, Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 35(1), 87-99.
 33. Muthukumar K., Sankaranarayanasamy K., Ganguli A.K, 2012, Analysis of frequency, intensity, and interference of discomfort in computerized numeric control machine operations, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, (doi: 10.1002/hfm.20357).
 34. Pillastrini P., Mugnai R., Farneti C., Bertozzi L., Bonfiglioli R., Curti S., Violante F. S., 2007, Evaluation of two preventive interventions for reducing musculoskeletal complaints in operators of video display terminals, Physical Therapy, 87(5), 536-544.
 35. Quansah R., 2005, Harmful postures and musculoskeletal symptoms among fish trimmers of a fish processing factory in Ghana: a preliminary investigation, International journal of occupational safety and ergonomics (JOSE), 11(2), 181-90.
 36. Ryan G.A., 1989, The prevalence of musculoskeletal symptoms in supermarket workers, Ergonomics, 32, 359-71.
 37. Scott G.B., Lambe N.R., 1996, Working practices in a perchery system, using the OVAKO Working Posture Analysing System (OWAS), Applied Ergonomics, 27, 281-4.
 38. Sesek R., Gilkey D., Rosecrance J., Guzy A., 2004, The utility of OWAS in auto manufacturing assembly job evaluations, 2nd Annual Regional National Occupational Research Agenda (NORA) Young/New Investigators Symposium, Salt Lake City.
 39. Shuval K., Donchin M., 2005, Prevalence of upper extremity musculoskeletal symptoms and ergonomic risk factors at a Hi-Tech company in Israel, International Journal of Industrial Ergonomics, 35(6), 569-581
 40. Słowiński B., 2008, Wprowadzenie do logistyki [Introduction do logistics], Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 41. Torres Y., Via S., 2012, Evaluation and redesign of manual material handling in a vaccine production centre's warehouse, Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 41, 2487-2491
 42. Vieira E.R., Kumar S., 2004, Working postures: a literature review, Journal of Occupational Rehabilitation, 14(2), 143-59.
 43. Wang H., Hwang J., Lee K-S., Kwag J-S., Jang J-S., Jung M-C, 2012, Upper body and finger posture evaluations at an electric iron assembly plant, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, (doi: 10.1002/hfm.20362).
 44. Westgaard R.H., Winkel J., 1997, Ergonomic intervention research for improved musculoskeletal health: A critical review, International Journal of Industrial Ergonomics, 20, 463-500.
 45. Wright E.J., Haslam R.A., 1999, Manual handling risks and controls in a soft drinks distribution centre, Applied Ergonomics, 30, 311-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu