BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołomycew Anna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Partnerstwa jako interesariusze w modelu rządzenia wielopodmiotowego : specyfika, tworzenie i funkcje w jednostkach terytorialnych
Partnerships as Stakeholders in the new Public Governance Model : Specificity, Creation and Function in the Territorial Units
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 34, s. 255-274, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo biznesowe, Modele zarządzania, Zarządzanie publiczne, Instytucje samorządów terytorialnych, Program LEADER, Lokalna Grupa Działania (LGD)
Business partnership, Management models, Public governance, Local government institutions, LEADER Programme, Local Action Group
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawione zostały teoretyczne założenia modelu rządzenia wielopodmiotowego (new public governance), którego istotnym elementem są partnerstwa terytorialne. Autorka przedstawiła zasady wspominanego modelu, a także ograniczenia i bariery związane z jego wdrażaniem. Szczególny nacisk został położony na partnerstwa terytorialne w postaci lokalnych grup działania, które pierwotnie zostały przewidziane jako instrument rozwoju obszarów wiejskich. Wdrażane były we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej w ramach tzw. podejścia LEADER. Doświadczenia partnerstw tego typu sprawiły, że stały się one nie tylko ważnym interesariuszem procesów rozwoju w ramach lokalnych systemów terytorialnych, ale formuła ta stała się podstawą wiodącej koncepcji w perspektywie 2014-2020 Unii Europejskiej tzw. community-led local development (CLLD), czyli rozwoju kierowanego przez społeczność. Partnerstwa terytorialne są w niej zalecane już nie tylko jako instrument polityki zorientowanej na rozwój i wsparcie obszarów wiejskich, ale jako mechanizm rozwojowy jednostek terytorialnych i naczelny instrument polityki spójności UE. (abstrakt oryginalny)

The paper presents theoretical aspects of new public governance which are exemplified by territorial partnerships created in the formula of local action groups (LAGs). The author discusses strengths and weaknesses of the new public governance model and specificity of the partnerships responsible for local unit development imported to Poland following its accession to the EU. In particular, the given article is focused on major domestic factors determining successful implementation of institutional structures and policies based on networks and partnerships. The idea of local action groups, created in the framework of the so called "Leader approach", fully agrees with initiatives to improve the situation in local units and are treated as a mechanism of the territorial development. Their previous successes meant that the in the new term of EU functioning 2014-2020 partnerships in the local action group formula are recommended instruments not only for the EU rural areas policy but also as a mechanism of the EU cohesion policy called as a community-led local development (CLLD). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk R., Gąsiorek E., Pomin M., 2006, Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania w ramach Pilotażowego Programu LEADER+. Poradnik dla animatorów lokalnych grup działania, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 2. Adamski T., 2008, Pomiędzy zaufaniem a kontrolą - rola wiedzy lokalnej w pilotażowym programie LEADER w Polsce [w:] Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, red. H. Podedworna, P. Ruszkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 3. Arczewska M., 2011, Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 4. Borek T., 2007, Realizacja Pilotażowego Programu LEADER+ w Polsce, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 5. Borzel T.A., Guttenbrunner S., Seper S., 2005, Conceptualizing New Modes of Governance in EU Enlargement, http://www.eu-newgov.org/database/DELIV/D12D01_ Conceptualizing_NMG_in_EU-Enlargement.PDF (dostęp 16.01.2013).
 6. DeFillippi R., Arthur M., Lindsay V., 2007, Brokerage, Closure and Community Dynamics: Implications for Virtual Knowledge Work Collaborations [w:] Inside Networks. A Process View on Multi-organisational Partnerships, Alliances and Networks, Gossling T., Oerlemans L., Jansen R., Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 7. Działania PROW na lata 2007-2013, http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PR0W-2007-2013/Dzialania-PR0W-2007-2013/0S-4-LEADER, (dostęp 16.01.2013).
 8. Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 3.3.2010, K0M(2010) 2020.
 9. Furmankiewicz M., Foryś M., 2006, Partnerstwa terytorialne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w polskiej części Sudetów - historia powstania i pierwsze efekty działań [w:] Problemy współpracy na rzecz ekorozwoju Sudetów, red. M. Furmankiewicz, J. Jadczyk, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Jelenia Góra.
 10. Furmankiewicz M., Królikowska K., 2010, Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., 2013, Nowe modele rządzenia - wyzwania dla Polski Wschodniej. Ograniczenia sieciowych i partnerskich podejść do zarządzania rozwojem lokalnym (na przykładzie województwa podkarpackiego), "Zeszyty Naukowe WSEI", seria: EKONOMIA, nr 6 (1/2013).
 12. Goszczyński W., 2008, Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek prawidłowej aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie pilotażowego programu LEADER+ [w:] Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, red. H. Podedworna, P. Ruszkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 13. Grupy partnerskie. Od idei do współdziałania. Praktyczny poradnik, 2005, red. R. Serafin, B. Kazior, A. Jastrzębska, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków.
 14. Izdebski H., 2010, Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli polityczno-prawnej [w:] Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, red. A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, LIBER, Warszawa.
 15. Jałowiecki B., Szczepański M., 2002, Rozwój regionalny i lokalny w perspektywie socjologicznej, Wyd. WSZINS, Tychy.
 16. Kennet P., 2010, Global perspective on governance [w:] The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance, red. S.P. Osborne, Routledge, London-New York.
 17. Kołomycew A., 2012, Funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych w województwie podkarpackim (na przykładzie lokalnych grup działania) [w:] Region i regionalizm w socjologii i politologii, red. A. Pawłowska, Z. Rykiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 18. Le Gales P., Loncle-Moriceau P., 2001, Local partnerships and social exclusion in France: experiences and ambiguities [w:] Local partnerships and social exclusion in the European Union. New forms of local social governance?, red. M. Geddes, J. Benington, Routledge Studies in Governance and Public Policy, London.
 19. Leader+, Rural Development, European Commission, http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/intro_en.htm (dostęp 16.01.2013).
 20. Meadowcroft J., 2007, Democracy and accountability: the challenge for cross-sectoral partnerships [w:] Partnerships, governance and sustainable development. Reflections on the Theory and Practice, red. P. Glasbergen, F. Biermann, A.P.J. Mol, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 21. Morse I. (red.), 2007, Protected Areas and Regional Development in Europe. Towards a New Model for the 21st Century, Ashgate Publishing Limited, Hampshire.
 22. Moseley M.J. (red.), 2003, Local partnerships for Rural Development. The European Experience, Cambridge.
 23. Ocena funkcjonowania lokalnych grup działania realizujących lokalną strategię rozwoju w ramach PROW2007-2013. Raport końcowy, 2012, PSDB, Warszawa.
 24. Opinia Komitetu Regionów "Rozwój kierowany przez lokalną społeczność", 2013/C 17/05, DzU UE z 19.01.2013, C17/18.
 25. Osborne S.P., 2010, Introduction The (New) Public Governance: a suitable case for treatment? [w:] The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance, red. S.P. Osborne, Routledge London-New York.
 26. Pawłowska A., 2007, Zarządzanie wielopodmiotowe - czy możliwe, czy pożądane w transformujących się demokracjach?, Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzyna¬rodowych, OL PAN.
 27. Podejście "LEADER". Podstawowy poradnik, 2006, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.
 28. Psyk-Piotrowska E., Zajda K., 2010, Nowe formy partnerstwa na rzecz rozwoju kapitału społecznego obszarów wiejskich [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich, red. S. Sokołowska, A. Mijal, Uniwersytet Opolski, Opole.
 29. Rozporządzenie Rady WE z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 1698/2005, DzU UE z 21.10.2005, L 227/1.
 30. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Polityka spójności na lata 2014-2020, Komisja Europejska 2011, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/in- format/2014/community_pl.pdf (dostęp 16.01.2013).
 31. Saraceno E., 1999, The Evaluation of Local Policy Making in Europe Learning from the LEADER Community Initiative, "Evaluation" no. 5(4)/1999, London.
 32. Skrzypiec R., 2010, Partnerstwo lokalne jako strategia mobilizacji społecznej. Organizacje pozarządowe i samorząd lokalny a problem bezdomności w Cieszynie [w:] Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, red. B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 33. Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu operacyjnego "Restrukturyzacja i moder¬nizacja sektora żywnościowego" oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Sprawozdanie końcowe, 2010, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 34. Śpiewak R., 2008, Czy organizacje pozarządowe są wsi potrzebne? [w:] Wiejskie organizacje pozarządowe, red. M. Halamska, IRWiR PAN, Warszawa.
 35. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU z 2004 r., nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
 36. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU z 2006 r., nr 227, poz. 1658.
 37. Woźniak Z., 2002, Między rywalizacją a partnerstwem. Bariery współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. Trzeci sektor, P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu