BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwczyński Bogusław (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland)
Tytuł
Controlling in Supply Chain - Tool for Process Integration
Kontrolling w łańcuchu dostaw - narzędzie dla integracji procesów
Źródło
LogForum, 2008, vol. 4, nr 2, 8 s., tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Controlling, Zarządzanie wartością, Efektywność
Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Controlling, Value management, Effectiveness
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wartość produktu dla klienta jest wynikiem realizacji wielu procesów w łańcuchu dostaw - np. zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji - i zużywania w tych procesach zasobów. Określenie przebiegu procesu najlepiej realizującego cele przyjętej strategii przedsiębiorstwa i eliminującego działania nie dodające wartości dla klienta, jest problemem wielu przedsiębiorstw w osiąganiu ich wysokiej efektywności działania. W obliczu braku satysfakcjonującego zysku i niskiego poziomu sprzedaży/przychodu w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, skuteczny sposób realizacji strategii wzrostu wartości produktu i wzrostu efektywności, jest bardzo poszukiwany. Przedsiębiorstwa mogą w realizacji założonej strategii ponosić koszty nieadekwatnie wysokie do tworzonej wartości, obniżając tym samym efektywność posiadanych zasobów i zainwestowanego kapitału. W treści artykułu przedstawiono wyniki badań efektywności kontrolingu, jako narzędzia pozwalającego w sposób zintegrowany zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa i wartość produktu na docelowym rynku. Przedsiębiorstwo, dla osiągania wysokiej efektywności i wartości dla klienta, powinno integrować działania kształtowania procesów i zasobów w łańcuchu dostaw. Określenie kluczowych wskaźników wykonania i ich docelowych wartości jest w przypadkach wielu przedsiębiorstw niewystarczające. Konieczne jest aktywne wsparcie zarządzania procesów łańcucha dostaw przez kontroling (głównie operacyjny). Niestety w wielu badanych przedsiębiorstwach kontroling efektywności jest wykonywany przez działy F/K lub działy kontrolingu finansowego, nie wykorzystujące w swojej pracy metod i narzędzi kształtowania procesów i zasobów łańcucha dostaw oraz analizy wartości. (abstrakt oryginalny)

The product value is created as a result of supply, production and distribution processes that using up assets (resources) during value creating in supply chains. The arrangement of proper process's path that reflect strategic aim and eliminating not value added processes is the problem of many companies to achieve high level of efficiency. The increasing product value and enterprise efficiency is sought-after strategy in the rapid changed and competitive market environment -through lack of satisfying profit rate and sale/income volume. But enterprises may bear excess expenditures that are inappropriate to created value and in this way to lower efficiency of capital and assets. In the paper are shown results of study of controlling effectiveness as a tool which allow integrate improving company's efficiency and product value at the target market. The company has to integrate shaping his processes and resources to achieve high efficiency at the determined product value. The calculation of key company indicators and pointing their determined value are not enough in a lot of enterprise cases. There is necessary active support of processes management in supply chains. But in many enterprises controlling of efficiency is made by accounting or financial controlling departments which aren't using methods and tools to actively shaping processes and assets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gadiesh O., Gilbert J. L., 2001. Transforming Corner-Office Strategy into Fronline Action. "Harvard Business Review".
  2. Rother M., Shook J., 1999. Learning to see - value stream mapping to create value and eliminate muda. The Lean Enterprise Institute, Brooklin, Massachusetts.
  3. Śliwczyński B., 2006. Controlling w zarządzaniu logistyka. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.
  4. The Supply Chain Operations Reference-model (SCOR) ver. 7.0, Supply Chain Council, Washington DC 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu