BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sekścińska Katarzyna (Uniwersytet Warszawski), Maison Dominika (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Co jest źródłem szczęścia? : zadowolenie z życia a obiektywne i subiektywne wskaźniki sytuacji materialnej
What is the Source of Happiness? : Satisfaction with Life and Its Indicators
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2, s. 15-24, rys., tabl., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zadowolenie społeczeństwa, Materialne warunki życia ludności, Badanie satysfakcji, Badania sondażowe
Society satisfaction, Population's materials living conditions, Satisfaction research, Survey research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Związek sytuacji materialnej z dobrostanem psychicznym wciąż nie jest jasny, mimo że od dawna wzbudza duże zainteresowanie wielu badaczy na całym świecie. Badania na poziomie narodów i jednostek wskazują na nieliniową zależność, pokazując malejącą krańcową użyteczność dochodu i dóbr. Dotychczasowe badania skupiały się na wyjaśnianiu dobrostanu psychicznego obiektywnymi makro- i mikroekonomicznymi wymiarami sytuacji ekonomicznej. Celem badań własnych było zrozumienie, na ile zadowolenie z życia zależy od obiektywnych wskaźników sytuacji materialnej (jak to postulowali wcześniejsi badacze), a na ile raczej od subiektywnego wymiaru - oceny sytuacji materialnej jednostki. Niniejszy artykuł opisuje wyniki trzech badań przeprowadzanych w latach 2009-2011 na reprezentatywnych próbach dorosłych Polaków. Wyniki pokazały, że zadowolenie z życia (mierzone trzema różnymi sposobami) zależy w największym stopniu od czynnika subiektywnego - oceny własnej sytuacji materialnej, w dalszej kolejności od posiadanych dóbr, a w najmniejszym stopniu od dochodów osoby. Wyniki te zostały kilkakrotnie zreplikowane (po pierwsze dla różnych wskaźników zadowolenia z życia, po drugie dla badań realizowanych w kolejnych latach). (abstrakt oryginalny)

Relation between financial situation and psychological wellbeing is still not clear though it has attracted attention of many researchers worldwide for a long time. Studies that were carried out at the level of nations and individuals indicated a non-linear correlation, showing a decreasing marginal utility of income and goods. Previous research has focused on explaining how objective macro- and microeconomic dimensions of the economic situation affect psychological well-being. The aims of this research was to understand to what extant a life satisfaction depends on objective indicators of financial situation (as postulated by earlier researchers) and to what extent it is affected by subjective dimension - assessment of the financial situation of an individual. This article describes the results of the three studies conducted in the 2009-2011 on representative samples of adult Poles. The results showed that satisfaction with life (as measured by three different methods) depends most on the subjective factor - the self-assessment of the financial situation, followed by possessions of goods and the least the level of the income. These results have been repeatedly replicated - the first for the various indicators of satisfaction with life, secondly in the studies carried out in the coming years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biswas-Diener, R., Diener, E. i Tamir, M. (2004). The Psychology of Subjective Well-Being. Daedalus. Journal of the American Academy of Arts & Sciences, 133 (2), 18-25.
 2. Bloom, W. (1995). Pieniądz, serce i umysł. Warszawa: Jacek Santorski & Co. Wydawnictwo.
 3. Campbell, C. (1998). Consumption and the Rhetorics of Need and Want. Journal of Design History, 11 (3), 235-246.
 4. Chevalier, M. i Mazzalovo, G. (2008). Luxury Brand Management: A World of Privilege. Singapore: J. Wiley.
 5. Copestake, J., Guillen-Royo, M., Chou W.-J., M., Hinks, T. i Velazco, J. (2007). Exploring the Linkages between Economic and Subjective Wellbeing Along a Peruvian Corridor. Referat wygłoszony na: International Conference 2007 - Wellbeing in International Development. Bath.
 6. Czapiński, J. (2004). Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego. W: T. Tyszka (red.) Psychologia ekonomiczna. Gdańsk. GWP.
 7. Diener, E. i Emmons, R. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assesment, 49 (1), 71-75.
 8. Dittmar, H. (2008). Consumer Culture, Identity and Well-Being. The Search for the "Good Life" and the "Body Perfect". New York: Psychology Press.
 9. Easterlin, R. (1995). Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of All? Journal of Economic Behavior and Organization, 27 (1), 35-47.
 10. Frank, R.H. (2004). How Not to Buy Happiness. Daedalus. Journal of the American Academy of Arts & Sciences, 133 (2), 69-79.
 11. Gąsiorowska, A. (2008). Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy. Niepublikowana rozprawa doktorska. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 12. Graham, C. i Pettinato, S. (2002). Happiness and Hardship. Washington: Brookings Institution Press.
 13. Guillen-Royo, M. (2008). Consumption and Subjective Wellbeing: Exploring Basic Needs, Social Comparison, Social Integration and Hedonism in Peru. Social Indicators Research, 89 (3), 535-555.
 14. Hagerty, R. i Veenhoven, R. (2000). Wealth and Happiness Revisited: Growing Wealth of Nations Does Go with Greater Happiness. Davis: Graduate School of Management.
 15. Hanley, A. i Wilhelm, M.S. (1992). Compulsive Buying. An Exploration Into Self-esteem and Money Attitudes. Journal of Economic Psychology, 13 (1), 5-18.
 16. Howel, R.T. i Howel, C.J. (2008). The Relation of Economic Status to Subjective Well-Being in Developing Countries. A Meta-analysis. Psychological Bulletin, 134 (4), 536-560.
 17. Hudders, L. i Pandelaere, M. (2012). The Silver Lining of Materialism: The Impact of Luxury Consumption on Subjective Well-Being. Journal of Happiness Studies, 13 (3), 411-437.
 18. Linssen, R., Van Kempen, L. i Kraaykamp, G. (2011). Subjective Well-being in Rural India. The Curse of Conspicuous Consumption. Social Indicators Research, 101 (1), 57-72.
 19. Maison, D. (2013). Polak w świecie finansów. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 20. Moller, V. (2007). Researching Quality of Life in a Developing Country. Lessons from the South African Case. W: J.A. McGregor i I. Gough (red.), Well-Being in Developing Countries. New Approaches and Research Strategies (242-258). Cambridge: Cambridge University Press.
 21. Veenhoven, R. (2000). Freedom and Happiness: A Comparative Study in Forty-four Nations in the Early 1990s. W: E. Diener (red.), Culture and Subjective Well-Being (257-288). Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.
 22. Zavisca, J. i Hout, M. (2005). Does Money Buy Happiness in Unhappy Russia? Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies Working Paper Series, (Spring).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu