BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyżanowski Adam (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Administracja publiczna a systemy informacyjne na przykładzie jednostek organizacyjnych publicznych służb zatrudnienia - wpływ na sprawność oraz jakość usług
Public administration information systems on the example of the organizational units of public employment services - the impact on the efficiency and quality of service
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 569, s. 161-179, rys., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Systemy informatyczne, Rynek pracy, e-administracja
Public administration, Computer system, Labour market, e-government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Myślą przewodnią niniejszego artykułu jest analiza wpływu, jaki wywierają rozległe systemy informacyjne na funkcjonowanie urzędów administracji pub-licznej oraz jakości oferowanych przez nie usług na przykładzie jednostek organizacyjnych Publicznych Służb Zatrudnienia. Autor rozpoczyna swoje rozważania od przedstawienia założeń przebudowy systemu urzędów administracji publicznej, przechodząc do analizy składowych sprawności jego funkcjonowania, by przedstawić stan obecny systemów informacyjnych funkcjonujących w obszarze rynku pracy oraz zaprezentować dokonującą się obecnie ich przebudowę. (abstrakt oryginalny)

The keynote of the following article is an analysis of the impact vast information systems have on public administration offices' performance and the quality of the services offered, exemplified by public employment services administrative units. The author begins his study with introducing assumptions about structural changes in the system of public administration offices, continues to the analysis of parts contributing towards its functioning, and finally introduces the present state of the information services operating in the labour market area as well as presents changes which are being introduces currently. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Collignon S. 2003: Is Europe Going Far Enough?: Reflections on the EU's Economic Gover¬nance, referat na The Second Pan-European Conference, Standing Group on EU Politics, Bolonia 24-26 czerwca 2004.
 2. Dawidowicz W., Wstęp do nauk administracyjno prawnych, PWN, Warszawa 1974, cyt. za: Wierzbowski M. i in., Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2007.
 3. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 4.   Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997.
 5. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i organizacji, Wyd. SGH, Warszawa 1997.
 6. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1975.
 7. Kriebl H., Van Horn R.L., Zmyślony M., O systemie informacyjnym administracji publicznej, [w:] Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.
 8. Linsenmann I., Meyer Ch.O., Wessels W., 2007: An Economic Government for Europe in the Making? The Evolution of policy Coordination in Turbulent Times, w: I. Linsenmann. Lukasiewicz J., Zarys nauki administracji, LexisNexis, Warszawa 2004.
 9. Meyer Ch.O., Wessels W. (red.): Economic Government of the EU. A Balance Sheet of New Modes of Policy Coordination, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2002.
 10. Ministerial Declaration approved unanimously on 24 November 2005, Manchester, United Kingdom ,archive.cabinetoffice.gov.uk/egov2005conference/documents/ proceedings/ pdf/051124declaation.pdf.
 11. Naschold F. von Otter C., Public Sector Transformation, Rethinking Markets and Hierarchies in Government, JB Publisching Company, Amsterdam, Philadelphia 1996.
 12. Partyka-Pojęta J., Zarządzanie w organach administracji publicznej, Wydawnictwo Marka, Chorzów 2004.
 13. Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005- -2006, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, wrzesień 2004.
 14. Polska Norma PN-EN ISO 9000, Systemy zarządzania jakością - podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, wrzesień 2000.
 15. Porter M.E., Competitive Advantage - Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, London 1985.
 16. Pszczołowski T., Organizacja od dołu i od góry, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.
 17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca '1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, DzU z 1998 r., nr 80, poz. 521.
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006, DzU nr 147, poz. 1064.
 19. Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, DzU nr 61, poz. 415.
 20. Sakowicz M., The use ofICT in polish local authorities: Improving the quality of local democracy and public services, w: Improving the quality of East and West European public services, red. E. Loffler, M. Vintar, Ashgate, Bratislava 2004.
 21. Sienkiewicz P., Inżynieria systemów kierowania, PWE, Warszawa 1988.
 22.   Stonert H., Definicje w naukach dedukcyjnych, Wiedza Powszechna 1959.
 23. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, czerwiec 2005.
 24. Sutherland J., Canwell D., Klucz do zarządzania strategicznego. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, PWN, Warszawa 2007.
 25. Szreniawski J., Wprowadzenie do nauki administracji, Morpol, Lublin 1997.
 26. Towards a knowledge based Europę, The European Union and the information society, European Commission, October 2002.
 27. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
 28. Zmyślony M., O systemie informacyjnym urzędu administracji publicznej, w: praca zbiorowa, Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu