BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miedziński Mariusz (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Uzdrowisko Kołobrzeg w świetle zmodyfikowanego cyklu życia obszaru turystycznego R.W. Butlera oraz teorii progowej B. Malisza
Kolobrzeg Spa in the Light of R.W. Butler's Modified Tourist Area Life Cycle and B. Malisz's Threshold Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2013, nr 3(23), s. 209-224, rys., tab., bibliogr.
Słowa kluczowe
Uzdrowiska, Turystyka zdrowotna, Cykl życia
Health resort, Health tourism, Life cycles
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kołobrzeg
Abstrakt
Miasto Kołobrzeg, jako największe polskie uzdrowisko i jedno z największych centrów turystycznych w kraju pod względem wielkości ruchu turystycznego oraz istniejącej bazy noclegowej, osiągnęło czołową pozycję obok Warszawy, Krakowa i Gdańska. Skala działalności sektora turystycznego wyrażana np. liczbą udzielonych noclegów oraz ogólną liczbą miejsc noclegowych jest przyczyną postawienia pytania: Na jakim etapie klasycznego cyklu życia obszaru turystycznego znajduje się Kołobrzeg oraz gdzie znajdują się jego progi rozwojowe? Celem artykułu jest analiza cyklu życia obszaru turystycznego (TALC) na przykładzie Kołobrzegu oraz próba połączenia jej z teorią progową B. Malisza. Badania rozwoju zabudowy mieszkaniowej i turystycznej oraz funkcji turystycznych Kołobrzegu pozwoliły na zaproponowanie koncepcji "progowego cyklu życia obszaru turystycznego" (TTALC) uwzględniającej potencjał turystyczny miejscowości oraz bazę drugich domów i mieszkań wykorzystywanych w działalności turystycznej.(abstrakt oryginalny)

As the biggest Polish spa and one of the biggest tourist centers in the country in terms of tourism and the existing accommodation facilities Kolobrzeg City has achieved a leading position next to Warsaw, Krakow and Gdansk. The scale of the tourism sector expressed for example as the number of overnight stays and the total number of beds is poses a question: at what stage of the life cycle of the classic tourist area is Kolobrzeg, and where are its development thresholds. This article aims to analyze the tourist area life cycle (TALC) with Kolobrzeg as the example, and attempt to connect it with the threshold theory of B. Malisz. Research into the development of housing and tourism and into the tourist functions of Kolobrzeg allow to present the concept of "threshold tourist area life cycle (TTALC) taking into account the town's tourist potential and the stock of second homes and flats used in tourism activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Miedziński, Miasto Kołobrzeg wiodącym uzdrowiskiem Polski i jednym z centrów turystycznych kraju, w: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, red. E. Rydz, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej, Słupsk, 2012, s. 139-150.
  2. R.W. Butler, The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Managment of Resources, "The Canadian Geographer" 1980, t. 24, s. 5-12.
  3. B. Malisz, Metoda analizy progowej w zastosowaniu do planowania miast i regionów, w: Metoda analizy progowej, red. B. Malisz, J. Żurkowski, Studia KPZK PAN, 34, Warszawa, 1971, s. 27-47.
  4. J. Kozłowski, Analiza progowa, Prace Instytutu Kształtowania Środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1974, s. 101.
  5. R.W. Butler, Tourist Area Life Cycle, w: (CTR) "Contemporary Tourist Reviews", Oxford, OX3 9TJ, 2011, s. 33.
  6. A. Kowalczyk, Geografia hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2001, s. 36.
  7. S. Agarwal, Coastal Resort Restructuring and the TALC Model, w: The Tourist Area Life Cycle. Conceptual and Theoretical Issues, red. R.W. Butler, Channel View Publications Clevedon 2006, s. 201-218.
  8. M. Miedziński, Rozwój przestrzenny uzdrowiska Kołobrzeg od 1830 do 2009 roku oraz przemiany jego bazy noclegowej w latach 1989-2009, w: W trosce o przyszłość kołobrzeskiego uzdrowiska - międzynarodowe forum uzdrowiskowe, red. E. Wiśniewski, Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe, wydawnictwo INTRO-DRUK Kołobrzeg 2009, s. 124-137.
  9. P. Eberhard, Zarys wybranych metod z ekonomiki planowania układów osadniczych, w: "Przegląd Geograficzny", t. LII, zeszyt 3, IGIPZ PAN, Warszawa, 1980, s. 519-542.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu