BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matulewski Marek (Poznan School of Logistics)
Tytuł
The Role of Information Exchange in Logistic Network Strategies
Wymiana informacji w strategiach sieci logistycznych
Źródło
LogForum, 2007, vol. 3, nr 4, 9 s., tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Informacja, Sieci logistyczne, Strategia logistyczna, Wymiana informacji, Sieci dostaw
Information, Logistic networks, Logistic strategies, Information exchange, Supply networks
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Autor omawia rolę informacji i wymiany informacji w strategiach logistycznych sieci dostaw. W artykule zostały omówione różnice pomiędzy logistycznymi łańcuchami i sieciami dostaw. Następnie wyróżniono dwa typy przepływów informacji tzn. wspomagający działania koordynacyjne i wspomagający działania operacyjne. Opisano relacje występujące w sieciach dostaw i stanowiące źródło przewagi nad konkurencją. Autor omawia następujące czynniki wpływające na proces wymiany informacji w sieciach dostaw: zmiany w zachowaniu konsumentów, wzrost siły nabywczej konsumentów, internacjonalizację i globalizację gospodarki, procesy konsolidacyjne i rozwój technologiczny. Następnie przedstawia obszary potencjalnych konfliktów mogących wpływać na sposób wymiany informacji wybierany na potrzeby przemysłu i handlu. W artykule zostały także przedstawione dwa zasadnicze typy relacji tj. konfrontacyjne podejście do drugiego uczestnika i zachowania kooperacyjne. Zmienność i niepewności popytu jest również istotnym problemem logistycznym, który jest szczególnie widoczny w tzw. "efekcie byczego bicza." Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje prognozowanie, by chronić się przed zmiennością i niepewnością popytu. Na koniec, autor prezentuje wpływ nowych technologii na wymianę informacji. (abstrakt oryginalny)

The author discusses the role of information and information exchange in logistic supply network strategies. First, the difference between the logistic supply chains and logistic supply networks are discussed. Next, two types of information flows are distinguished, that is to say: information flow aiding coordination activities and information flow aiding operational activities. The relations occurring in the supply networks, constituting the source of the advantage, are dealt with. The author touches upon the following factors affecting information exchange in logistic supply networks: changes in consumers' behaviour, the increase in the consumers' spending power, internationalization and globalization of economy, consolidation processes and technological development. Then, the main areas of potential conflicts affecting the information exchange preferences between industry and commerce are listed. Finally, two basic types of relations (as far as the interrelations between network links are concerned) are enumerated: (i) confrontative approach to the participant, and (ii) co-operative behaviour. The changeability and uncertainty of demand is also a very important logistic problem, which is especially visible in the so-called Bullwhip Effect (or Whiplash Effect). Many companies resort to forecasting when they try to protect themselves against the demand uncertainty and changes. Finally, the impact of new technologies on the information exchange is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Christopher M., 1998, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
  2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J., 2002, Zarządzanie logistyczne, Warszawa, PWE.
  3. Fechner I., 2007, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Poznań, Wyższa Szkoła Logistyki.
  4. Kisielnicki J., Sroka H., 2005, Systemy informacyjne biznesu, Warszawa, Placet.
  5. Rutkowski K. (ed.), 2005, Logistyka dystrybucji, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza.
  6. Świerczek A., 2007, Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw, in: Logistyka 1/2007, p. 74-77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu