BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ekspansja państwowych funduszy majątkowych a nowy protekcjonizm inwestycyjny w gospodarce światowej. Część 2, Ryzyko praktyk protekcjonistycznych a przejrzystość SWF1
Expansion of Sovereign Wealth Funds and New Investment Protectionism in the World Economy. Part 2, Risk of Protectionist Practices and SWF Transparency
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 112, s. 64-82, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Państwowy fundusz majątkowy, Gospodarka światowa, Zarządzanie aktywami
Sovereign wealth fund, World economy, Asset management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Państwowe fundusze majątkowe (ang. Sovereign Wealth Funds, SWF) są obecnie (po globalnym kryzysie ekonomicznym lat 2007-2009) największą klasą inwestorów instytucjonalnych zaangażowanych w tzw. aktywa alternatywne w skali ogólnoświatowej. Charakter działalności alokacyjnej SWF, ich strategia i całościowe motywacje pozostają wciąż słabo rozpoznane - głównie za sprawą ograniczonych praktyk informacyjnych tych funduszy. SWF (z definicji) łączącą w sobie priorytety efektywności zarządzania portfelowego z realizacją celów o charakterze społeczno-politycznym. Ze względu na państwowe uwarunkowania towarzyszące tworzeniu oraz zarządzaniu SWF nie da się abstrahować od kombinacji obu tych celów. Oceniając użyteczność SWF z perspektywy współczesnej teorii i praktyki ekonomicznej, należy podkreślić zaangażowanie tych funduszy w wiele produktywnych społecznie przedmiotów inwestycji (aktywów portfelowych). Ryzykiem są wszak motywy polityczne, szczególnie w okresach systemowej destabilizacji (vide - miniony kryzys ekonomiczny). Nadmierny protekcjonizm w stosunku do SWF niwelowałby ogromne pożytki, jakie gospodarka światowa (na czele z odbiorcami ich inwestycji) odnosi w wyniku zaangażowania tych funduszy. Występuje natomiast potrzeba poprawy standardów przejrzystości instytucjonalnej SWF (przede wszystkim zaś regularnego i wszechstronnego raportowania operacyjno-finansowego). Dobrym punktem wyjścia dla tego procesu byłoby upowszechnienie rankingu Linaburga-Maduella i powiązanie jego wyników z ewentualnymi, ograniczonymi sankcjami regulacyjnymi (protekcjonistycznymi) wobec funduszy, które nie są skłonne sprostać minimalnym wymogom transparencji. Z perspektywy polskiej, przy wciąż dużych potrzebach kapitałowych rodzimych przedsiębiorstw - korzyści wynikające z ewentualnego zainteresowania SWF, szczególnie w odniesieniu do inwestycji infrastrukturalnych - znacznie przewyższają elementy ewentualnego ryzyka związane z aktywnością tych funduszy. Należy więc dynamicznie zabiegać o zaangażowanie SWF, włącznie z powołaniem wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej (w ramach istniejących agend rządowych), która promowałaby Polskę wśród światowych SWF. Znaczna część z nich nie ma bowiem bezpośrednich interesów dotyczących naszego kraju i może z powodzeniem służyć dywersyfikacji ryzyka politycznego, przy spełnianiu szeregu użytecznych funkcji ekonomicznych. (fragment tekstu)

Sovereign Wealth Funds, SWFs are the entities whose task is to manage hard currency reserves of countries with considerable and stable surpluses. Due to the impact of governments on investment policies, SWFs combine in their strategies strictly economic aspects with socio-political ones. At the moment, SWFs are the largest class of institutional investors involved in the so-called alternative assets on the world scale. The character of the SWF allocation operations, their strategies and overall motivations remain insufficiently identified, mainly due to the limited informative practices exercised by these funds. Assessing the usefulness of SWFs from the perspective of the contemporary economic theory and practice, it is worth pointing to the involvement of these funds in a number of socially productive investments (portfolio assets). However, political motives cause risk, in particular in the period of systemic destabilisation, e.g. the last economic crisis. The excessive protectionism in relation to SWFs would reduce a considerable benefit resulting from the involvement of these funds reaped by the world economy (with the recipients of these investments in the lead). There is a need, however, to improve the SWF institutional transparency standards, first of all regular and comprehensive operational and financial reporting.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen M., Caruana J., Sovereign Wealth Funds - A Work Agenda, International Monetary Fund, 29 lutego 2008 r.
 2. Analiza Z/Yen i Corporation of London, The Competitive Position of London as a Global Financial Centre, materiał opublikowany na witrynie Z/Yen: http:// www.zyen.com/PDF/LCGFC.pdf [dostęp: 21 października 2010 r.].
 3. Avendaño R., Santiso J., Are Sovereign Wealth Funds' Investment Politically Biased? A Comparison with Mutual Funds, OECD Development Centre, Working Paper No. 283, Paryż grudzień 2009 r.
 4. Balding C., Portfolio Analysis Of Sovereign Wealth Funds, University of California, Irvine czerwiec 2008 r.
 5. Bernstein S., Lerner J., Schoar A., The Investment Strategies of Sovereign Wealth Funds, Harvard Business School, Working Paper: 09-112, Boston 2009.
 6. Book-building - definicja zawarta w słowniku giełdowym portalu www.interia. pl:. http://mojeinwestycje.interia.pl/slow/gie?hid=752 [dostęp: 20 października 2010 r.].
 7. Bortolotti B. (i in.), Sovereign Wealth Funds Investment Patterns and Performance, Nota di Lavoro, Fondazione ENI Enrico Mattei, Mediolan 2009.
 8. Chalamish E. (Global Fellow - New York University School of Law), Protectionism and Sovereign Investment post Global Recession, Global Forum on International Investment - OECD, 7-8 grudnia 2009 r.
 9. Definicja SWF na witrynie internetowej SWF Institute: http://www.swfinstitute. org/what-is-a-swf/ [dostęp: 19 października 2010 r.].
 10. Elektroniczne wydanie Encyclopædia Britannica: http://www.britannica.com/ EBchecked/topic/479643/protectionism [dostęp: 15 października 2010 r.].
 11. Gilson R. J., Milhaupt C. J., Sovereign Wealth Funds and Corporate Governance: A Minimalist Response to the New Merchantilism, Rock Center for Corporate Governance Stanford University, Working Paper Series No. 26, Stanford University Law and Economics Olin Working Paper No. 355, Columbia University Law and Economics Working Paper No. 328.
 12. http://www.gpw.pl/gpw.asp?cel=informacje_gieldowe&k=9&i=/publikacje/ publikacje&sky=1 [dostęp: 20 października 2010 r.].
 13. IWG-SWF (witryna internetowa organizacji): http://www.iwg-swf.org/pubs/gapplist. htm [dostęp: 21 października 2010 r.].
 14. Metodyka kalkulacji Corruption Perceptions Index (CPI) na witrynie internetowej Transparency International: http://www.transparency.org/policy_research/ surveys_indices/cpi/2010/in_detail#4 [dostęp: 21 października 2010 r.].
 15. Metodyka kalkulacji wskaźnika Doing Business i poszczególnych jego komponentów na witrynie: http://www.doingbusiness.org/methodology [dostęp: 20 października 2010 r.].
 16. Metodyka kalkulacji wskaźnika przejrzystości SWF (Linaburga-Maduella) na witrynie internetowej SWF Institute: http://www.swfinstitute.org/statistics-research/ linaburg-maduell-transparency-index/ [dostęp: 16 października 2010 r.].
 17. Metodyka kalkulacji wskaźnika wolności ekonomicznej Heritage Foundation - na witrynie internetowej tej organizacji: http://www.heritage.org/index/About. aspx [dostęp: 21 października 2010 r.].
 18. Metodyka kwantyfikacji rankingu Freedom House w: http://www.freedomhouse. org/uploads/fiw10/FIW_2010_Methodology_Summary.pdf [dostęp: 21 października 2010 r.].
 19. Metodyka wyliczania indeksu Global Financial Centres Index (GFCI) na witrynie Z/Yen: http://www.zyen.com/long-finance/global-financial-centres-index-gfci/ methodology.html [dostęp: 20 października 2010 r.].
 20. Mezzacapo S., The so-called "Sovereign Wealth Funds": regulatory issues, financial stability and prudential supervision, Economic and Financial Affairs - European Commission, Economic Papers (Nr 378), kwiecień 2009 r.
 21. Noeth B., Sengupta R., Flight to Safety and U.S. Treasury Securities, The Regional Economist, lipiec 2010 r.
 22. OECD: materiał ze spotkania Rady OECD na szczeblu ministerialnym pt. OECD Declaration on Sovereign Wealth Funds and Recipient Country Policies, 5 czerwca 2008 r.; skrót materiału przedstawiony na stronie internetowej OECD: http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=C/ MIN(2008)8/FINAL&doclanguage=en [dostęp: 20 października 2010 r.].
 23. OECD: okresowe raporty nt. przestrzegania zasad "wolności inwestycyjnej", np. Building Trust and Confidence in International Investment - Report by Countries Participating in the "Freedom of Investment" Process, OECD Publications, marzec 2009 r.
 24. OECD: zakładka tematyczna dotycząca standardów współpracy z SWF: http:// www.oecd.org/document/19/0,3343,en_2649_34887_41807059_1_1_1_1,00.html [dostęp: 21 pażdziernika 2010 r.].
 25. OECD: zakładka tematyczna nt. umacniania wolności inwestycyjnej na portalu internetowym tej instytucji: http://www.oecd.org/document/7/0,3343,en_2649_ 34887_37363207_1_1_1_1,00.html [dostęp: 21 października 2010 r.].
 26. Ostaszewski R., Państwowe fundusze majątkowe, "Pieniądz, giełda, gospodarka", Poznań 2009; artykuł opublikowany także na polskojęzycznej witrynie: Sovereign Wealth Funds - Państwowe Fundusze Majątkowe, http://www. sovereignwealthfunds.pl/wp-content/uploads/2010/09/SovereignWealthFunds.pdf [dostęp: 20 października 2010 r.].
 27. Park D., Rozanov A., Asia's Sovereign Wealth Funds and Reform of the Global Reserve System, Asian Development Bank/ State Street Global Markets, Boston kwiecień 2010 r.
 28. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - tekst polskojęzyczny w "Wikisource": http://pl.wikisource.org/wiki/Powszechna_Deklaracja_Praw_Cz%C5%82owieka_ (1948) [dostęp: 21 października 2010 r.].
 29. Ranking "doing business": http://www.doingbusiness.org/rankings [dostęp: 20 października 2010 r.].
 30. Raport Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie: Inwestorzy w obrotach giełdowych - I połowa 2010 r. (podsumowanie badania), dostępny na witrynie internetowej: www.gpw.pl
 31. Raport roczny z działalności Government Pension Fund Global za 2009 r., opublikowany na wirynie internetowej funduszu: http://www.nbim.no/Global/Documents/Holdings/EQ_holdings_SPU_Sorted_09.pdf [dostęp: 21 października 2010 r.].
 32. Setser B.W., Sovereign Wealth and Sovereign Power. The Strategic Consequences of American Indebtedness, Concil on Foreign Relations, Center for Geoeconomic Studies, The Bernard and Irene Schwartz Series on American Competitiveness, Council Special Report No. 37, Nowy Jork wrzesień 2008 r.
 33. Smith A. (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations), pełen tekst dzieła w formie elektronicznej na witrynie Library of Economics & Liberty: http://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html [dostęp: 21 października 2010 r.].
 34. Sobczyk M., Kruk M., Update: Poland Prices Warsaw Stock Exchange IPO at PLN 46/Share, Dow Jones Newswires, Nowy Jork 29 października 2010 r.; materiał opublikowany elektronicznie na witrynie NASDAQ: http://www.nasdaq. com/aspx/company-news-story.aspx?storyid=201010291059DOWJONESDJONL INE000500 [dostęp: 29 października 2010 r.].
 35. Sun T., Hesse H., Sovereign Wealth Funds and Financial Stability - An Event Study Analysis, IMF Working Paper (WP/09/239), październik 2009 r.
 36. The Brave New World of Sovereign Wealth Funds, Wharton Leadership Center, University of Pennsylvania, 2010.
 37. Truman E. M., Senior Fellow - Peterson Institute, The Rise of Sovereign Wealth Funds: Impacts on US Foreign Policy and Economic Interests, Testimony before the Committee on Foreign Affairs, US House of Representatives, Waszyngton 21 maja 2008 r.
 38. Wiśniewski P., Sovereing Wealth Funds - państwowe fundusze majątkowe, Biuro Analiz Sejmowych (BAS) Sejmu RP, Seria "Infos - Zagadnienia społeczno-gospodarcze", Nr 19(66), 22 października 2009 r.; materiał opublikowany na witrynie BAS: http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/850EB550E3C76F85C125765700319FDD/ $file/Infos_66.pdf [dostęp: 16 października 2010 r.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu