BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichoń Seweryn (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Szkoła wyższa na rynku usług edukacyjnych
Higher school in education services market
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 3 (25), s. 11-27, rys., bibliogr. poz. 32
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Edukacja, Szkolnictwo wyższe, Marketing bezpośredni, Satysfakcja klienta
Education, Higher education, Direct marketing, Customer satisfaction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ze względu na fakt, iż usługi świadczone są również na rynku, w artykule dokonano próby interpretacji istoty rynku usług w ujęciu ekonomicznym, konsumpcyjnym, marketingowym, podmiotowym, przedmiotowym, funkcjonalno-strukturalnym i systemowym. Scharakteryzowano usługi edukacyjne szkoły wyższej w odniesieniu do poszczególnych rynków usług. Zauważono, że na rynku świadczenia usług najważniejszy jest konsument, który go uznaje lub - nie. Wyróżniono zatem i omówiono poszczególne elementy składowe konsumpcji usług. Dostrzeżono fakt, iż świadczenie usług edukacyjnych na wysokim poziomie jest skutecznym wyznacznikiem w walce z konkurencją. Szkoła wyższa, aby być konkurencyjną na rynku usług edukacyjnych, musi spełniać wiele kryteriów, które również zostały scharakteryzowane w artykule. Stwierdzono, że marketing bezpośredni jako interaktywny system marketingowy doskonale sprawdza się w obszarze usług edukacyjnych. Dokonano jego klasyfikacji w podziale na instrumenty i omówiono poszczególne z nich. (abstrakt oryginalny)

Given the fact that services are supplied to the market, the article attempts to discuss the nature of the service market in terms of economics, consumer, marketing focusing on subjective, objective, functional, structural and systemic role of the market. Education services provided by the higher education institution are characterized with reference to individual markets of services. It was observed that for the market of service delivery the most important is a consumer, who accepts this market or not. And so various components of consumption of services were identified and discussed. Recognizes the fact that providing education services on the high quality level is an effective indicator in struggle with the competition. Higher education institution in order to be competitive on the market of education services, must meet a lot of criteria which were also characterized. It was found that direct marketing, as an interactive marketing system, is perfect for the area of education. The classification for various instruments of this kind of marketing was created and every element of this classification was discussed individually. The nature of the education service was explained with pointing at the characteristics distinguishing from other. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beckert J., Was ist soziologisch an der Wirtschaftssoziologie? "Zeitschrift für Soziologie" 1996, nr 2, Za: F. Bylok, Rynek konsumencki jako obszar badawczy socjologii gospodarczej, w: Socjologia gospodarki. Wybrane obszary badawcze, red. S. Partycki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2001.
 2. Buchner-Jeziorska A., Współpraca uczelni z otoczeniem: ograniczenia i szanse, w: Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania, red. B. Minkiewicz, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003.
 3. Buchner-Jeziorska A., Konkurencja czy partnerstwo na rynku usług edukacyjnych, w: Szkoła sukcesu czy przetrwania? Szkolnictwo wyższe w Polsce, red. Buchner-Jeziorska, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005.
 4. Bylok F., Sikora J., Sztumska B., Wybrane aspekty socjologii rynku, Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.
 5. Bylok F., Rynek konsumencki jako obszar badawczy socjologii gospodarczej, w: Socjologia gospodarki. Wybrane obszary badawcze, red. S. Partycki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2001.
 6. Bylok F., Moda jako czynnik rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego, w: Zeszyt Naukowy Katedry Socjologii i Psychologii, red. J. Sztumski, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice 2007.
 7. Mowen J. C., Minor M., Consumer Behavior, Prentice Hall, Upper Sadle River, New York 1995.
 8. Bylok F., Rynek i demokracja. Rola rynku w procesie kształtowania się nowego ładu społeczno - ekonomicznego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego" 2004, nr 2235.
 9. Christopher M., The Customer Service Planner, Butterworth - Heinemann, 1996.
 10. Dzierzgowska I., Wlazło S., Mierzenie jakości pracy szkoły, Wydawnictwo finansowane z funduszy programu PHARE UE - program TERM.
 11. Groth N. B., Alvheim S., The Role of Universities in Development the Baltic Sea Region, www. European Commission Regional Development Fund. (12.05.2005).
 12. Grzywacz W., Rynek usług transportowych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1980.
 13. Kolman R., Tkaczyk T., Jakość usług, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1996.
 14. Kolman R., Pytko B., Siedlikowski K., Wpływ jakości usług na wartość firmy, "Problemy Jakości" 2004, nr 2.
 15. Kotler Ph., Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall, New Jersey 1994.
 16. Marszałek A., Znaczenie uniwersytetów w gospodarce opartej na wiedzy, "Przegląd Organizacji" 2007, 7-8.
 17. Mazur K.P., Marketing usług edukacyjnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2001.
 18. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 19. Beckman M.D., Kurtz D.L., Boone L.E., Foundation of Marketing, Dryden, Toronto 1997.
 20. Mynarski S., Cybernetyczne aspekty analizy rynku, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1976.
 21. Nowatorska-Romaniak B., Marketing usług zdrowotnych, Zakamycze, Kraków 2002.
 22. Nasiłowski M., System rynkowy, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1992.
 23. Nowaczyk-Jankiewicz W., Kłos Z., Promocja usług edukacyjnych, "Problemy Jakości" 2006, nr 3.
 24. Pabian A., Marketing szkoły wyższej, Wydawnictwo Oficyny Wydawniczej ASPRA - JR w Warszawie, Warszawa 2005.
 25. Pabian A., Marketing bezpośredni w działalności promocyjnej szkół wyższych, w: Polska w Unii Europejskiej, red. J. Szopa, P. Pachura, Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
 26. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
 27. Podlaszewska K., Relationship quality jako element stabilizujący w relacji klient - dostawca usług profesjonalnych, w: Marketing usług profesjonalnych, red. K. Rogoziński, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999.
 28. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku, red. J. Delors, W. Rabczuk (tłumaczenie z francuskiego): Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich 1998.
 29. Skrzypek A., Satysfakcja i lojalność klienta w konkurencyjnym otoczeniu, "Problemy Jakości" 2007, nr 7.
 30. Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.
 31. Wawak T., Zarządzanie procesowe w produkcyjnej szkole wyższej, w: Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, tom 1, red. E. Skrzypek, Wydawnictwo Zakładu Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, Lublin 2008.
 32. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1999. Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6268
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu