BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matejun Marek (Politechnika Łódzka), Przepióra Paweł (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Absorpcja wsparcia w procesach rozwojowych przedsiębiorstw - studium przypadku małej firmy
Absorption of support in the process of companies development - a case study of small firm
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 106-115, rys., tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie
Small business, Enterprise development, Management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jako cel artykułu wyznaczono identyfikację i ocenę możliwości wykorzystania różnorodnych form wsparcia w zarządzaniu rozwojem małych i średnich firm. Realizacji celu pracy poświęcono badania empiryczne przeprowadzone z wykorzystaniem metody studium indywidualnego przypadku firmy Centrum Badań DNA sp. z o.o. z Poznania, zaliczanej do kategorii małych przedsiębiorstw i prowadzącej działalność w sektorze life science(fragment tekstu)

Process of present companies development takes place in dynamic business environment where a range of support instruments are offered. The ability to absorb and orchestration these instrument becomes an important factor determining the success of companies, especially development and growth-oriented small and medium-sized enterprises. The aim of this article is to identify and evaluate the possibility of using various forms of support in managing the development of SMEs. In order to achieve the aim set, empirical research has been conducted at Centrum Badań DNA, with the application of the case study method.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Ayyagari, T. Beck, A. Demirguc-Kunt, Small and Medium Enterprises Across the Globe, "Small Business Economics" 2007, vol. 29, nr 4, s. 415-434.
 2. P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 65-182
 3. O. Torrès, P.A. Julien, Specificity and Denaturing of Small Business, "International Small Business Journal" 2005, vol. 23, nr 4, s. 355-377
 4. O. Torrès, Thirty Years of Research into SMEs: A Field of Trends and Counter-trends, "Cahiers de Recherché", EM Lyon, 2003, nr 6, s. 1-43.
 5. M. Matejun, Barriers to Development of High-Technology Small and Medium-Sized Enterprises, Technical University of Lodz Press, Lodz 2008, s. 21-26.
 6. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 75-76
 7. Małe firmy w regionie łódzkim, red. S. Lachiewicz, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2003, s. 106-108.
 8. S.W. Kunkel, Toward a Typology of Entrepreneurial Activities, "Academy of Entrepreneurship Journal" 2001, vol. 7, nr 1, s. 84.
 9. M. Wyrwicka, Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003, s. 11-155.
 10. Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach - ujęcie sektorowe, red. E. Urbanowska-Sojkin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011, nr 171, s. 287-288.
 11. Lissowski, Instrumenty finansowe wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa w UE i w Polsce, Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998;
 12. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001
 13. A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa: źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 14. B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007
 15. J. Warma, Venture Capital Investment on SME: Potential of SME, VDM Publishing 2011.
 16. P. Smith, R. Langston, S. Vangas, Corporation Tax Reform: The Taxation of Innovation and Intellectual Property, Grant Thornton 2011
 17. P. Przepióra, Income Taxes and their Influence on the Finance of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2010, s. 51-54;
 18. Przepióra, Proinnowacyjne rozwiązania fiskalne dla małych firm w Wielkiej Brytanii. Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Mikrofirma 2012, Zeszyty Naukowe nr 696, Ekonomiczne Problemy Usług nr 81, Wydawnictwo Naukowe Uniwerstytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 19. S. Cyganek, Izby przemysłowo-handlowe w Polsce i w Niemczech, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2004
 20. A. Jaśniewicz, Rola podstawowego doradztwa w systemie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa wielkopolskiego, Zeszyty Studiów Doktoranckich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.
 21. L. Kwieciński, Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005
 22. Przedsiębiorco skorzystaj, red. A. Forin i in., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 16-26.
 23. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 24. M. Gancarczyk, Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 125-138.
 25. P. Kubera, Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, CeDeWu.pl, Warszawa 2010, s. 123-144.
 26. M. Gajewska, A. Sokół, A. Staśkiewicz, Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013. Dotacje i środki pomocowe, CeDeWu.pl, Warszawa 2012, s. 171-258.
 27. D. Kopiński, Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2011, s. 186-189
 28. Możliwości absorpcji instrumentów pomocowych Unii Europejskiej przez samorządy lokalne i podmioty gospodarcze województwa kujawsko-pomorskiego, red. M. Stefański, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2004.
 29. Workshop "New Approach to SME Support in Horizon 2020: Implementation Challenges and Good Practices" Summary Report, Brussels, 2012, s. 2-3.
 30. Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 Concerning the Definition of Small and Medium-Sized Enterprises, "Official Journal of the European Union", L 124, 20.5.2003, s. 36
 31. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw, załącznik nr 1 do Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.
 32. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 54-59.
 33. M. Matejun, Metoda badania przypadków w naukach o zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2011, nr 10, s. 98-99.
 34. T. Vissak, Recommendations for Using the Case Study Method in International Business Research, "The Qualitative Report" 2010, vol. 15, nr 2, s. 383
 35. B. Hunt, Publishing Qualitative Research in Counseling Journals, "Journal of Counseling & Development" 2011, vol. 89, nr 3, s. 299-300.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu