BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Sławomir (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Wacławik Paulina (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, student)
Tytuł
Zróżnicowanie zagranicznej turystyki przyjazdowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu gospodarczego
Diversification of International Tourism in European Union under Economic Crisis
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 24, s. 9-24, ryc., bibliogr. 20 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy rozwoju usług turystycznych = The Selected Problems of Tourism Industry Development
Słowa kluczowe
Ruch turystyczny, Turystyka międzynarodowa, Wydatki turystów, Kryzys gospodarczy
Tourist movement, International tourism, Expenditures of tourists, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W okresie kryzysu ekonomicznego nastąpił spadek tempa wzrostu przyjazdów turystów zagranicznych, zarówno na świecie (np. w okresie 2008-2009 liczba przyjazdów turystów zagranicznych spadła z 919 do 880 mln), jak i w Unii Europejskiej (spadek z 486 do 462 mln). Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu światowego kryzysu ekonomicznego na natężenie i przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowego ruchu turystycznego do krajów Unii Europejskiej na początku XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2007-2011. Przeanalizowano przyjazdy turystów zagranicznych do Unii Europejskiej i jej wybranych krajów, generujących największy ruch przyjazdowy, oraz omówiono zmiany w strukturze tych przyjazdów. Przedstawiono także zróżnicowanie wpływów z turystyki międzynarodowej wybranych krajów UE w badanym okresie. Na ruch turystyczny wpływają także przemiany demograficzne, zwłaszcza proces starzenia się ludności. W związku z tym przebadano również zróżnicowanie ruchu turystycznego i wydatków na turystykę zagraniczną według wieku. (abstrakt oryginalny)

During the economic crisis, there has been a decline in the rate of growth of foreign tourist arrivals, both in the world (for example, in 2008-2009 the number of foreign tourist arrivals fell from 919 to 880 million) and the European Union (down from 486 to 462 million). The purpose of this article is to show an impact of world economic crisis on the intensity and spatial variation of international tourism to the countries of the European Union at the beginning of the twenty-first century, with a particular focus on the years 2007-2011. The arrivals of foreign tourists to the European Union and its selected countries were shown generatings the most intensive tourism flows, as well as the changes in the structure of these arrivals were discussed. The diversity of international tourism receipts from selected EU countries during the given period of time was also investigated. Tourism flows are also affected by demographic changes, especially the aging of the population. Therefore the diversity of tourism flows and foreign tourism spending by age was examined. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Butowski, L. (2009). Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 2. Dziedzic, T., Łopaciński, K., Saja, A., Szegidewicz, J. (2009). Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na stan i perspektywy rozwoju sektora turystyki w Polsce. Warszawa: Departament turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 3. EUROSTAT (2012a). Tourism in the EU 27. Newsrelease, 99/2012 - 28 June 2012, http://ec.europa. eu/eurostat.
 4. EUROSTAT (2012b). Tourism in Europe: Results for 2011. Statistics in Focus, 28/2012, http://ec.europa.eu/eurostat.
 5. Eurostat Regional Yearbook (2012). EUROSTAT, European Commission.
 6. Gierańczyk, W., Rachwał T. (2012). Structural Changes in the Industry of Poland Against the Background of Eastern European Union States. Quaestiones Geographicae, 31(2), 83-93.
 7. Gotowt-Jeziorska, A., Łopaciński, K. (red.) (2011). Turystyka w Polsce w okresie kryzysu. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Turystyki.
 8. King, R., Patterson, G. (1998). Diverse Paths: the Elderly British in Tuscany. International Journal of Population Geography, 4, 157-182.
 9. Komisja Europejska (2010). Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie - nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, KOM (2010), 352.
 10. Kruczek, Z. (2008). Europa. Geografia turystyczna, Kraków: Wydawnictwo Proksenia.
 11. Mantecón, A. (2010). Tourist Modernisation and Social Legitimation in Spain. International Journal of Tourism Research, 12, 617-626.
 12. Mika, M., Faracik, R. (2008). Międzynarodowy ruch turystyczny. W: W. Kurek (red.). Turystyka, Warszawa: PWN, 66-120.
 13. Nosek, A., Pietrzak, A. (2009). Efekt domina czyli międzynarodowa transmisja kryzysów - na przykładzie współczesnego kryzysu finansowego. W: W. Michalczyk (red.). Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 82-92.
 14. Pawlicz, A. (2011). Turystyka międzynarodowa. W: P. Panasiuk (red.). Ekonomika turystyki, War-szawa: PWN, 182-199.
 15. Rodríguez, V., Fernández-Mayoralas, G., Rojo, F. (1998). European Retirees on the Costa del Sol: a Cross-national Comparison. International Journal of Population Geography, 4, 183-200.
 16. Sedgley, D., Pritchard, A., Morgan, N. (2011). Tourism and Ageing. A Transformative Research Agenda. Annals of Tourism Research, 38 (2), 422-436.
 17. UNWTO World Tourism Barometer (2010), 8(1), www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_ Barom10_1_en.pdf.
 18. Warnes, A.M., Patterson, G. (1998). British Retirees in Malta: Components of the Cross-national Relationship. International Journal of Population Geography, 4, 113-133.
 19. Williams, A.M., Patterson, G. (1998), An Empire Lost but a Province Gained': a Cohort Analysis of British International Retirement in the Algarve. International Journal of Population Geography, 4, 135-155.
 20. Zdon-Korzeniowska, M., Rachwał, T. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu. W: Z. Zioło, T. Rachwał (red.) Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 116-128.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu