BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Zbigniew (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy
The Role of Industry and Services in the Development of a Knowledge-Based Economy
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 21, s. 11-30, ryc., tab., bibliogr. 21 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Przemysł, Usługi, Korporacje międzynarodowe, Innowacje
Knowledge-based economy, Industry, Services, International corporation, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nasilający się proces kształtowania społeczeństwa informacyjnego stwarza nowe uwarunkowania dla funkcjonowania i rozwoju wszystkich sektorów życia gospodarczego, społecznego i kulturowego, w tym także dla przemysłu i usług. Na tym tle w pracy podjęto problematykę miejsca przemysłu i usług w gospodarce, mechanizmy wdrażania innowacji oraz przedstawiono wysokości nakładów finansowych na działalność badawczo-rozwojową dominujących światowych korporacji, w tym według sektorów oraz według krajów lokalizacji ich zarządów. (abstrakt oryginalny)

An increasing formation process of the information society creates new conditions for the operation and development of all sectors of economy, social and cultural life, including industry and services. In this field the paper considers the issues of role of industry and services in economy, mechanisms of innovation implementation, and presents amount of financial expenses spent for R&D of leading global corporations, by sector and country of their HQ. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domarecki, K., Petru, R., Czas na nowoczesne uprzemysłowienie. Rzeczpospolita, 30 sierpnia 2012.
 2. Gorzelak, G. (2009). Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii, czy peryferia kryzysu. Regional Studies Association - Sekcja Polska. Warszawa.
 3. Kamińska, W., Heffner, K. (red.) (2010). Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiej-skich. Studia KPZK PAN, t. CXXVI, Warszawa.
 4. Kieżun, W. (2012). Patologia transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 5. Kilar, W. (2010). Procesy kształtowania się korporacji Ericsson. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 153-168.
 6. Kilar, W., Cieluch, M. (2008). Kształtowanie się i organizacja przestrzenna korporacji ponadnarodowej Honda. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 188-203.
 7. Kudełko, J. (2010). Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego. W: T. Kudłacz (red.), Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. Studia KPZK PAN, t. CXXXI. Warszawa.
 8. Kudełko, J. (2011). The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, vol. 2. STS Science Centre. London.
 9. Kudełko, J. (2013). Determinanty i szanse rozwoju województw Polski Wschodniej. Studia KPZK PAN.
 10. Mikołajewicz, Z. (2003). Uwstecznienie struktury przedmiotowej polskiego przemysłu i jego skutki dla procesów integracji z Unią Europejską. W: J.J. Tomidajewicz (red.), Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wyd. Akademia Ekonomiczna.
 11. Mikołajewicz, Z. (2007). Innowacyjność w przemyśle warunkiem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W: M. Klamut (red.), Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania. Warszawa: PWN.
 12. Prusek, A. (2009). Polityka spójności a efektywność społeczno-ekonomiczna. W: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI wieku. Katowice: Wyd. Nauk. Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 13. Rachwał, T. (2003). Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 5, 129- 138.
 14. Rachwał, T. (2006), Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 203-219.
 15. Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskich w świetle wybranych mierników. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105-124.
 16. Sadowski, Z. (2006). Akcesja do Unii Europejskiej a kierunki rozwoju Polski. W: Gospodarcze skutki Akcesji Polski do Unii Europejskiej. Opole: Wyd. Nauk. Uniwersytetu Opolskiego.
 17. Wajda, E. (2003). Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 5, 85-114.
 18. Wajda, E. (2006). Rozwój i struktura przestrzenna działalności firmy Nokia w latach 1997-2003. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 219-240.
 19. Wajda, E., Zalewska, K. (2003). Struktura przestrzennoorganizacyjna korporacji General Motors. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 119-127.
 20. Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2006). Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8.
 21. Zioło, Z. (2010). Uwarunkowania kształtowania się procesów transformacji przemysłu i usług. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 45-60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu