BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hryniewicz Janusz T. (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Przemysł, gospodarka oparta ma wiedzy i wspólna europejska polityka przemysłowa
Industry, a Knowledge-Based Economy and the Common European Industrial Policy
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 21, s. 31-46, bibliogr. 13 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy
Słowa kluczowe
Produkcja przemysłowa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Wspólny rynek europejski, Polityka gospodarcza UE
Industrial production, Knowledge-based economy, Single European market, Economic policy of the EU
Uwagi
summ.
Abstrakt
Produkcja przemysłowa jest przekazywana z Europy do tzw. fabryk świata (Chiny, Indie, Wietnam itp.). W Europie tworzy się gospodarka oparta na wiedzy, ale nie tworzy ona wystarczająco szybko miejsc pracy. W europejskich elitach władzy i w opinii publicznej wzrasta popularność obrony miejsc pracy w przemyśle, czemu towarzyszy argumentacja patriotyczna. Kontynuacja tych tendencji grozi konfliktami wewnątrzeuropejskimi. Zagrożeniom tym należy położyć kres przez ustanowienie nowej wspólnej europejskiej polityki przemysłowej. Misją wspólnej polityki przemysłowej powinno być przywództwo (instytucji europejskich) i kontrola procesu restrukturyzacji polegającej na przejściu UE od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy. W efekcie potencjalne pole konfliktów wewnątrzeuropejskich stanie się polem współpracy.(abstrakt oryginalny)

Industrial production is transferred from Europe to the so-called factories of the world (China, India, Vietnam, etc.). In Europe a knowledge-based economy has been created, but it does not create workplaces fast enough. In the European power elites and in the public opinion, Popularity of defending jobs in industry is growing, which is supported by patriotic argumentation. Continuation of this trend threatens to spark off conflicts within Europe. This menace should be stopped by the establishment of a new common European industrial policy. Its mission should be the (European institutions) leadership and the control of the restructuring process, i.e., the EU's transition from an industrial economy to a knowledge-based economy. As a result, the plane of potential conflicts will be the plane of coope-ration. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bohnke, P. (2005). First European Quality, of Life survey: Life Satisfaction, Happiness, and Sense of Belonging. Office for Official publication of European Communities, Luxembourg. Pozyskano z: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2005/91/en/1/ef0591en.pdf.
 2. European Yearbook (2011). - European yearbook 2011.
 3. Hryniewicz, J.T. (2009). Globalizacja - rachunkowość geopolityczna. Przegląd Organizacji, 3, 16-19.
 4. Klamut, M. (1996). Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 5. Małecki-Tepicht, S. (2005). Rolnictwo polskie w latach 1950-2002. Dziedzictwo i perspektywy.
 6. Michałek, J. (2012, 4 września). Wspólna polityka rolna. Pozyskano z: http://www.ce.uw.edu.pl/files/ users/jan-jakub-michalek/files/wspolna-polityka-rolna.pdf.
 7. Moore, J.F. (1996). The Death of competition. Leadership and Strategy in the Age Business Ecosystem. New York: Harper Business.
 8. Moore, J.F. (1998). The Rise of a New Corporate Form. Washington Quarterly, 21(1), 167-181.
 9. OECD (2009, 26 października). Dataset: ALFS Summary tables. Pozyskano z: http://stats.oecd.org/ WBOS/Index.aspx?DatasetCode=ALFS_SUMTAB#.
 10. OECD. Statextracts (2012, 31 października) ALFS Summary tables. Pozyskano z: http://stats.oecd. org/index.aspx?queryid=36324.
 11. Poverty Rate (2012, 16 października). Eurostat database At-risk-of-poverty rate by sex (Source: SILC). Pozyskano z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&langu-age=en&pcode=tessi010.
 12. Remond-Tiedrez, I., Rueda-Cantuche, J.M. (2012). European exports 2000-2007: direct and indirect effects on employment and labour income in the EU-27 and euro area. Eurostat. Statistics in focus 36/2012.
 13. wnp.pl (2012, 10 października). wnp.pl PORTAL GOSPODARCZY. Pozyskano z: http://www.wnp. pl/?gclid=CJGR_I3FqbMCFUW_zAod5HUADw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu