BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ulbrych Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Priorytety polityki przemysłowej w Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysu globalnego
The Priorities of Industrial Policy in European Union Towards Challenges of the Global Crisis
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 21, s. 47-62, wykr., tab., bibliogr. 27 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy
Słowa kluczowe
Polityka przemysłowa, Kryzys gospodarczy, Innowacyjność, Przewaga konkurencyjna, Polityka gospodarcza UE
Industrial policy, Economic crisis, Innovative character, Competitive advantage, Economic policy of the EU
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecny globalny kryzys gospodarczy podważył neoliberalne przekonanie, które w ostatnich dekadach stanowiło podwaliny poglądów zakładających ograniczenie do minimum ingerencji publicznej w gospodarkę. Tym samym polityka przemysłowa stała się ponownie tematem dyskusji. Pomimo faktu, że żyjemy w postindustrialnej epoce, w której biotechnologia, informacje i usługi są identyfikowane jako źródła wzrostu gospodarczego, nie można ignorować przemysłu wytwórczego. Ma on kluczowe znaczenie dla kształtowania zmian strukturalnych w gospodarce i generuje nowe miejsca pracy. Pożądana jest zwłaszcza aktywna polityka przemysłowa polegająca na pobudzaniu wzrostu innowacyjności oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw. Takie podejście stanowi podstawowy instrument, którym rząd oddziałuje na przemiany strukturalne w przemyśle, nadając im pożądany kierunek i tempo, które ułatwią wyjście z kryzysu. Doświadczenia europejskie podkreślają potrzebę stworzenia odpowiednich warunków ramowych dla bardziej dynamicznego rozwoju przemysłu. Kluczowymi czynnikami przewagi konkurencyjnej są zasoby ludzkie i nowoczesne technologie, stąd działania powinny być ukierunkowane na promocję rozwoju kapitału ludzkiego oraz wyższe nakłady inwestycyjne na badania i rozwój. Przedmiotem analizy jest określenie roli, znaczenia i kierunków zmian polityki przemysłowej w rozwiązywaniu aktualnych problemów gospodarczych w Unii Europejskiej. W opracowaniu zaprezentowano ewolucję oraz istotę współczesnego podejścia do polityki przemysłowej. Następnie omówiono kierunki zmian polityki przemysłowej w wybranych krajach europejskich oraz przedstawiono założenia zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The current global economic crisis has challenged the neo-liberal belief that in recent decades formed the basis of views whose assumption was to minimize public interference in the economy. Thus, industrial policy has again become a subject of discussion. Despite the fact that we live in a post-industrial era in which biotechnology, information and services are identified as the source of economic growth, no one can ignore the manufacturing industry. It is crucial for the formation of structural changes in the economy and it generates new jobs. The most desirable is the active industrial policy which is to stimulate the growth of innovation and increase the efficiency and international competitiveness of enterprises. This approach is the essential instrument, by which the government influences the structural changes in the industry, giving them the desired direction and pace to help overcome the crisis. The European experience emphasized the need to create the right framework conditions for a more dynamic development of the industry. The key competitive factors are human resources and modern technologies, and consequently, efforts should be directed to the promotion of human capital evolution and higher investment in research and development. The analysis is to identify the role, importance and trends of industrial policy in dealing with the contemporary economic problems in the European Union. The paper presents the evolution and the essence of the today's approach to industrial policy. Then it is discussed the trends of industrial policy in selected European countries and described the assumptions of the integrated approach to industrial policy in the European Union. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aiginger, K., Sieber, S. (2005). Towards a Renewal Industrial Policy in Europe. Project Lead Hannes Leo. WIFO. Pozyskano z: http://karl.aiginger.wifo.ac.at/.
 2. Bianchi, P., Labory, S. (2006). International Handbook on Industrial Policy. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
 3. Bianchi, P., Labory, S. (2011). Industrial Policy after the Crisis. Seizing the Future. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 4. Breznitz, D. (2007). Innovation and the State. New Haven and London: Yale University Press.
 5. European Commission (2004). Communication from the Commission of 20 April 2004: Fostering Structural Change: an Industrial Policy for an Enlarged Europe. COM(2004) 274 final.
 6. European Commission (2012). Communication from the Commission to the Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions: A Stronger European industry for Growth and Economic Recovery. Industrial Policy Communication Update. COM(2012) 582 final.
 7. European Commission (2010). Communication from the Commission: Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. COM(2010) 2020 final.
 8. European Commission (2002). Communication of 11 December 2002 on: Industrial Policy in an enlarged Europe. COM(2002) 714 final.
 9. European Commission (2012). The EU in the Word. A Statistical Portrait. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 10. Eurostat (2012, 29 listopada). Employment Growth and Activity Branches. Pozyskano z: http://appsso. eurostat.ec.europa.eu.
 11. Eurostat (2012, 29 listopada). Industry Production Index. Pozyskano z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
 12. Eurostat (2012, 29 listopada). Real GDP growth rate value. Pozyskano z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
 13. Eurostat (2012, 29 listopada). Total high-tech trade in million euro and as a percentage of total (from 2007, SITC Rev. 4). Pozyskano z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
 14. Eurostat (2012, 29 listopada). Total intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance. Pozyskano z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
 15. Federal Ministry of Economics and Technology (2012, 20 grudnia). European Industrial Policy. Pozyskano z: www.bmwi.de.
 16. Klamut, M. (2006). Polityka przemysłowa. W: B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza. Warszawa: PWN, 245-257.
 17. Komisja Europejska (2010). Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie. KOM(2010) 614.
 18. Komisja Wspólnot Europejskich (2005). Komunikat Komisji: Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: Ramy polityczne dla wzmocnienia przemysłu UE - w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej. COM(2005) 474 końcowy.
 19. Ministerstwo Gospodarki (2007). Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce. Pozyskano z: www.mg.gov.pl.
 20. Owen, G. (2012, 2 grudnia). Industrial Policy In Europe Since the Second World War: What Has Benn Learnt. ECIPE OCCASIONAL PAPER, 1/2012. Pozyskano z: www.ecipe.org.
 21. Rifkin, J. (2012). Trzecia rewolucja przemysłowa. Jak lateralny model władzy inspiruje całe pokolenie i zmienia oblicze świata. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.
 22. Stachowiak, K. (2009). Ewolucja przemysłu zaawansowanej technologii i sektora teleinformatycznego (ICT) w Finlandii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 122-132.
 23. Tajani, A. (2012, 3 grudnia). A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery, Press Conference 10 October 2012. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm.
 24. Talar, S. (2007). Determinanty konkurencyjności gospodarki Irlandii. W: T. Bernat (red.) Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 247-258.
 25. The Maastricht Treaty, Maastricht, 7 February 1992. OJ C 191 of 29.7.1992.
 26. The Single European Act, Luxembourg, 17 February 1986. OJ L 169 of 29.6.1987.
 27. Wade, R. (2010). After the Crisis: Industrial Policy and Developmental State in Low-Income Countries. Global Policy, 1-2, 150-161.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu