BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapliński Paweł (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Formowanie się nowej struktury przestrzennej przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce
Creating a New Spatial Structure of Fish Processing Industry in Poland
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 21, s. 121-132, tab., ryc., bibliogr. 14 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy
Słowa kluczowe
Przetwórstwo rybne, Rynek przetworów rybnych, Klastry
Fish processing, Fish products market, Business cluster
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto rozważania dotyczące określenia wagi czynników i korzyści z lokalizacji dla przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce oraz ich wpływu na zmiany struktury przestrzennej. Ponadto dokonano charakterystyki zmian w rozmieszczeniu przedsiębiorstw przetwórczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich koncentracji w świetle teorii klastra. Obecnie, najistotniejszymi czynnikami lokalizacji w przetwórstwie rybnym w Polsce są czynniki związane z zasobami pracy, tj. czynnik kosztowy, kompetencyjny, kulturowy. Jednak znaczenie poszczególnych czynników jest bardzo zróżnicowane pod względem wielkości przedsiębiorstw i ich położenia. Obserwowany proces dekoncentracji badanej grupy przemysłowej dotyczy głównie spadku wielkości potencjału przetwórstwa rybnego w województwach nadmorskich (pomorskie i zachodniopomorskie). Nowe lokalizacje przedsiębiorstw, a także zmiany organizacyjno-własnościowe (m.in. relokacja) w obrębie jednostek już istniejących spowodowały powstanie "nowych" lub przeformułowanie "starych" koncentracji przedsiębiorstw przetwórczych. Nowa formuła działania miałaby się opierać na teorii klastra. Jednak proces ich tworzenia w skali kraju jest raczej na etapie inkubacji.(abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to determine the weight of factors and advantages of location for fish processing industry in Poland and their influence on the changes in the spatial structure. What is more, the changes in distribution of food processing companies in Poland were characterized taking into consideration their concentration in view of the theory of cluster. At present the most crucial location factors in fish processing in Poland are the ones connected with labour resources which are cost, competence and culture factors. Market factors of quality character (for example market wealth) constitute the second group in terms of importance. The observed process of deconcentration study industrial group concerns mostly the decrease in the amount of fish processing potential in coastal voivodeships (Pomeranian and West Pomeranian Voivodeships). New locations of companies and also organizational and ownership changes within already existing units (relocation, among others) have caused to come into existence "new" or reformate "old" concentrations of food processing companies. A new formula of activity might be based on the theory of cluster. However, the process of creating them on the national scale is rather at the stage of incubation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodzicki, T., Ciołek, D., Tarkowski M. (2012). Mapowanie klastrów w Polsce - próba dostosowania metody. W: T. Brodzicki, J. Kuczewska (red.), Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe UG, 60-98.
 2. Czapliński, P. (1999). Gospodarka rybna w województwie słupskim na tle polskiego rybołówstwa bałtyckiego. Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze, 12c, 17-32.
 3. Czapliński, P. (2012). Consolidation strategy in the polish fishing industry in the light of globalization processes and the European integration. W: P. Slaveykov (red.), Security in the age of global changes. Sofia: University St. Kliment Ohridski, 236-240.
 4. Ćwikałowska, A., Pieńkowski, M., Przybyłowski, M., Rybacka, M., Szultka, S., Tamowicz, P., Wal-kiewicz, D. (2011). Istniejące klastry i inicjatywy klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Szczecin-Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, ICG.
 5. Dziemianowicz, W. (2008). Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Godlewska, H. (2001). Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo WSHiFM.
 7. Ketels, Ch. (2004). European Cluster. Structural Change in Europe 3 - Innovative City and Business Regions. Bollschweil: Hagbarth Publications.
 8. Kuciński, K. (2009). Geografia ekonomiczna. Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. McCann, P., Sheppard, S. (2003). The rise, fall and rise again of industrial location theory. Regional Studies, 37, 6-7.
 10. Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105-124.
 12. Stryjakiewicz, T. (2010). Przemiany w geografii przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 30-44.
 13. Wieloński, A. (2005). Geografia przemysłu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Zioło, Z. (2008). Problemy badawcze struktury przestrzennej przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 9-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu