BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nermend Kesra (Uniwersytet Szczeciński), Nermend Małgorzata (Szkoła Podstawowa nr 11 w Szczecinie)
Tytuł
Budowa miary agregatowej na potrzeby rangowania w krajach UE w p ostrzeganiu wolontariatu
Aggregate measure building for ranking UE countries in the perception of volunteering
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 106, s. 239-250, rys. ,tab., bibliogr.15 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka: problemy, metody, aplikacje
Słowa kluczowe
Potrzeby człowieka, Wolontariat, Miara agregatowa
Human needs, Volunteering, Aggregate measure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój wolontariatu w niektórych bogatych krajach Unii Europejskiej spowodował jego popularyzację w innych krajach członkowskich. Stanowi on mocny filar sektora pozarządowego, który realizuje podstawowe cele mające charakter społeczny i dobrowolny. Jest ważną siłą, na co zwraca uwagę Unia Europejska, propagując powstawanie różnych programów wspierających wolontariat. Jego główną istotą jest dobrowolność w działaniach pomocowych i wspierających w różnych gałęziach życia społecznego (np. opieka nad osobami starszymi, organizowanie zbiórek żywności itp.). Dobrowolność ta wynika z niewymuszonych szczerych chęci pomocy drugiemu człowiekowi. Wolontariuszem może zostać każdy, niezależnie od płci, wieku, wykształcenia, zatrudnienia oraz wyznawanych poglądów i wartości. Działania wolontariuszy, ich chęć samorealizacji i samokształcenia, a także społecznej samoorganizacji i osiągania celów wspólnotowych - wszystko to wywiera ogromny wpływ na sfery społeczno- -polityczno-gospodarczego życia ludzi.(fragment tekstu)

In this paper the authors has been presented the ranking of EU countries, by building measure aggregate in the perception of volunteering. The measure aggregate was constructed on the indicators from different areas in which the volunteering is considered very important. The data used for the measure construction was taken from the Eurobarometr EB75.2 of EB 2011 and 73.4 in 2010. Next was studied the rate of change of the phenomenon.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bejma A., Rola wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim, w: Wolontariat szansą rozwoju społecznego. Rekomendacje dla pracy socjalnej, red. A.M. Kola, K.M. Wasilewska-Ostrowska, Toruń 2012.
 2. Kość I., Komparatystyczne rozważania na temat wolontariatu, w: Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika - aktuálne otázky teórie a praxe, red. A. Tokárová, T. Matulayová, Prešov 2008.
 3. Kroplewski Z. Proces kształtowania się tożsamości siebie. Analizy psychologiczno- pedagogiczne, w: Młodzież XXI wieku. Źródła wzrostu i  kryzysów, red. E. Jackowska, B. Kromolicka, Szczecin 2010.
 4. Leś E., Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie. Lifting dotychczasowych unormowań czy urzeczywistnienie kultury pomocniczości, "Polityka Społeczna" 2003, nr 7.
 5. Moroń D., Aktywność w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 6. Szczyrski P., Organizacje pozarządowe a realizacja zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego - doświadczenia szczecińskie, w: Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, red. B. Kromolicka, Toruń 2005.
 7. Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w  Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004.
 8. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_en. htm.
 9. http://www.wolontariat.org.pl/strona.php? p=25&item=304&page_return=8&order=& desc=.
 10. Nermend K., A synthetic measure of sea environment pollution, "Polish Journal of Environmental Studies" 2006, Vol. 15, No. 4b.
 11. Nermend K., Using average-variance representation in economic analyses, "Polish Journal of Environmental Studies" 2006, Vol. 15, No. 4c.
 12. Nermend K., Employing similarity measures to examine the development of technical infrastructure in Polish counties, Folia Oeconomica Stetinensia 2008, Vol. 15, No. 7.
 13. Nermend K., Zastosowanie rzutu wektora do budowy miernika syntetycznego, "Przegląd Statystyczny" 2008, nr 3.
 14. Nermend K., Vector Calculus in Regional Development Analysis, Series: Contributions to Economics, Springer 2009.
 15. Raport Prac
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu