BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matarazzo Agata (University of Catania, Italy), Mazzaglia Agata Giuseppa (Merit Democratic Justice AGM, Italy), Clasadonte Maria Teresa (University of Catania, Italy), Vaccarella Giuseppa (Mathematics for Economic and Financial Decisions, Italy)
Tytuł
The Merit Democratic Working Strategy Supporting Eco-sustainability and Green Jobs
Strategia wartości działań demokratycznych wspierających zrównoważony rozwój i zielone miejsca pracy
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2013, nr 4, s. 64-75, rys., bibliogr. 7 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Zielone miejsca pracy, Rozwój zrównoważony, Wzrost ekologicznie zrównoważony, Tworzenie miejsc pracy, Polityka ekologiczna
Green jobs, Sustainable development, Sustainable development, Job creation, Ecological politics
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Ekostrategia wywodzi się z jednego z sektorów, który w czasach głębokiego kryzysu, ożywia rynek pracy. Sektor ten jest nazywany zielonymi miejscami pracy, czyli są to wszystkie zawody związane ze zrównoważonym rozwojem. W ekostrategii stosuje się innowacyjne metody, zgodnie z kryteriami, które szanują środowisko naturalne w celu poprawy samopoczucia i jakości życia oraz wzmocnienia zasobów ludzkich w sektorze ekologicznym. Poczynając od bioenergii poprzez biokonstrukcje, sukces zielonych miejsc pracy jest nie tylko owocem zaangażowania technicznego, ale także wynikiem doświadczeń, wiedzy i kompetencji. Niniejsza praca ma na celu zidentyfikowanie kryteriów ekologicznych, których zastosowanie pozwala na utrzymanie wysokiej jakości środowiska przy jednoczesnym zmniejszaniu marnotrawstwa zasobów i obciążeń środowiskowych (ogrzewanie środowiska, odpadów, emisji zanieczyszczeń itp.), dzięki optymalizacji wykorzystania przestrzeni i zasobów oraz gwarancji wysokiego poziomu profesjonalizmu kapitału ludzkiego pracującego w sektorze zielonych miejsc pracy. Ekologiczne kryteria demokracji można podzielić na różne kategorie: jakość wykorzystywanych zasobów, kompetencje w pracy, koszty działań interwencyjnych, korzyści i zalety, wpływ na środowisko, efektywność, użyteczność i sprawiedliwość społeczna; są one analizowane za pomocą metod analizy wielokryterialnej decyzji, które mają najlepsze zastosowanie do tego celu. Uzyskana w ten sposób ekowartość wyraża poziom zrównoważonego rozwoju oraz zgodność otrzymanych wyników i użytych różnych zasobów (ludzkich i nie tylko) w innowacyjny i oryginalny sposób i może być wprowadzona do procesu certyfikacji, na którym oparte są główne międzynarodowe standardy dotyczące jakości. (abstrakt oryginalny)

The eco-strategy stems from one of the sectors which, in a time of deep crisis, has enlivened the labour market in recent times, that of green jobs, that is of professions linked to eco-sustainability. It consists of the application of innovative methods according to criteria which respect the environment, with the aim of improving well-being and life quality, and of enhancing the human resources in the eco-sector. From bio-energy to bio-construction, the success of green jobs is not only the fruit of technical commitment, but also the result of knowledge, experience and competence. This paper aims to identify the eco-criteria whose application allows us to maintain high environmental quality, while reducing the waste of resources and environmental burdens (environmental heating, waste, polluting emissions, etc.), through the optimization of the use of spaces and resources, and the guarantee of a high level of professionalism of the human capital working/operating in the sector of green jobs. The "merit-democratic" eco-criteria can be divided into various different categories: the quality of the resources used, working competence, the cost of the interventions, benefits and advantages, the environmental impact, efficiency and equity, social utility; these are analysed using the multicriteria decision analysis methods which are the most applicable to this aim. The eco-value thus obtained brings together and expresses the level of eco-sustainability and compatibility of the results obtained and of the different resources used (human and non), in an innovative and original way and can be inserted into the process of certification on which the main international standards on quality are based. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dierdorff Erich С., Norton Jennifer J., Drewes Donald W., Kroustalis Christina M. (2009) Greening of the World of Work: Implications for ONET®-SOC and New and Emerging Occupations, Washington, DC, pp. 1-119.
  2. Green L.W., (1970) Manual for scoring socioeconomic status for research on health behavior, Public Health Rep. 1970 September, 85 (9), 815-827.
  3. Mazzaglia A.G. (2013) Meritodemocrazia - Principi e Strategie a sostegno di una politica del lavoro basata sulla valorizzazione e certificazione delle Risorse Umane, Brancato Editore, Catania.
  4. www.autorita-meritodemocratica.eu.
  5. Matarazzo A., Mazzaglia A.G., Clasadonte M.T. (2012) Merit democratic business strategy for human resources development: proposal for a certification model, Atti del 18th IGWT Symposium "Technology and innovation for a sustainable future: a commodity science perspective", Roma, 24-28 September 2012, pp. 1-8.
  6. Greco S., Matarazzo В., Słowiński R. (2001b) Rough sets theory for multi-criteria decision analysis. "European Journal of Operational Research", 129 (1), 147.
  7. Greco S., Matarazzo В., Słowiński R. (1999a) Rough approximation of a preference relation by dominance relations. "European Journal of Operational Research", 117 (1), 63-83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu