BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasprzyk Beata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Klasyfikacja krajów UE-27 w zakresie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 2011 roku
Classification of the EU-27 Countries in the Level of Development of information Society in 2011
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 237-251, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Analiza empiryczna, Klasyfikacja, Dobrobyt gospodarczy
Information society, Empirical analysis, Classification, Economic prosperity
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem pracy były empiryczne badania segmentacyjne w ramach analiz klasyfikujących tzw. analiz skupień w ocenie rozwoju europejskich e-społeczeństw. Dokonano diagnozy - statystycznie istotnej - w zakresie "podobnego" oraz "rozbieżnego" poziomu rozwoju społeczeństw informacyjnych dla poszczególnych krajów UE-27 w 2011 roku. W pierwszej analizie grupowaniu podlegały dane ilościowe dotyczące zmiennych (wskaźników) związanych tylko z pomiarem społeczeństwa informacyjnego; w drugiej - dane łączące kategorie pomiaru społeczeństwa informacyjnego z parametrami dobrobytu ekonomicznego (jako stymulantą - dochodem narodowym PKB na mieszkańca i destymulantą - wskaźnikiem poziomu ubóstwa). Analizy potwierdziły tezę o istniejących dysproporcjach w zakresie ewaluacji poziomu rozwoju społeczeństw informacyjnych wśród krajów UE-27. (abstrakt oryginalny)

The subject of the study was empirical analysis in the so-called segmentation, classification analysis. "Cluster" analyzes were used in the evaluation of the development of European e-society. The diagnosis - statistically significant - separated the "similar" and "divergent" level of development of information societies for each of the EU-27 in 2011. In the first analysis was presented the quantitative data presented on the indicators associated only with the measurement of the information society; in the second - connected data categories of information society measurement of parameters of economic welfare (as a stimulant - national income per capita and destimulant - an indicator of poverty). Analysis confirmed the thesis of the existing disparities in the evaluation of the level of development of information societies among the EU-27. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borecki W., Sprinter A., Digital Divide - podziały społeczeństwa informacyjnego, "Prawo i Ekonomia w telekomunikacji", nr 4, 2004.
 2. Czerwiński A., Przemiany na rynkach informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2011.
 3. Czerwiński A., Wykorzystanie wskaźnika HDI do oceny poziomu rozwoju regionalnego w Polsce [w:] Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 4. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 5. Grabiński T., Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1992.
 6. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 7. Grzybowski M., Dysproporcje w rozwoju społeczeństw innowacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego [w:] Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. II, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 703, Szczecin 2012.
 8. Hartigan J.A., ClusteringAlgorithms, John Wiley and Sons, New York 1975.
 9. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 10. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/methodology.
 11. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/main_tables.
 12. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/table/description.jsp.
 13. http://www.stat.gov.pl.
 14. http ://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf.
 15. International Telecommunication Union, www.itu.int/ITU-D/ict/dai.
 16. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 17. Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
 18. Skrzypek E., Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, red. E. Skrzypek, A. Sokół, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 19. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012, 2012, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 20. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne, PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu