BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzychcy Katarzyna (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie)
Tytuł
Dotacje na działalność gospodarczą jako narzędzie oddziaływania na rynek pracy
Grants for Business as A Tool for Labour Market Impact
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 9-18, tab., bibliogr.10 poz.
Tytuł własny numeru
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Dotacje, Działalność gospodarcza
Labour market, Subsidies, Business activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanym ze środków Unii Europejskiej. W pierwszej części przedstawione zostały dokumenty zawierające zapisy dotyczące procesu i zasad ubiegania się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w obecnej perspektywie finansowej. Następnie zaprezentowane zostały założenia jednego z projektów, który dotyczył tematyki dotacji i który został zrealizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie przedstawionych materiałów, a przede wszystkim uzyskanych wskaźników w prezentowanym projekcie, zrodziła się refleksja nad zasadnością i warunkami udzielania wsparcia w postaci bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (abstrakt oryginalny)

This article is devoted to issues concerning the award of a grant to start a business funded by the European Union. In the first part of the presented documents containing records of the process and the rules to apply for funds from the European Social Fund in the current financial perspective. Then presented the foundation of one of the projects, which dealt with issues of subsidies and which has been carried out in the province of West. On the basis of the material, and most of all the indicators obtained in the presented project was born to reflect on the pertinence and conditions of support in the form of non-repayable grants to start a business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Derbiszewski K., Witczak H., Jackowiak J., Dura T., Krasiński P., Duda-Szymańska A., Romaniak A., Dobre praktyki. Identyfikacja dobrych praktyk w projektach z zakresu rynku pracy, PARP, Warszawa 2005. Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012.
  2. Węgrzyn G., Wybrane problemy ograniczania bezrobocia, w: Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
  3. ht t p://w w w.efs.gov.pl / Dok u ment y/ List s/ Dok u ment y%20 prog r amowe/ Attachments/87/Program_Operacyjny_Kapital_Ludzki_05122011.pd f.
  4. ht t p://w w w.efs.gov.pl / Dok u ment y/ List s/ Dok u ment y%20 prog r amowe/ Attachments/89/SzOPPOKL_1_lipca_2012.pdf.
  5. http://www.wup.pl/files/content/w/dokumentacja62_27072009.pd f.
  6. http://www.wup.pl/index.php?id=1270.
  7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
  8. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu