BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Idczak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Geograficzny wymiar luki kompetencyjnej na rynku pracy UE
Geographical component of skills gap in EU labour market
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 3 (25), s. 73-89, wykr., bibliogr. poz. 19
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Luka kompetencyjna, Mobilność siły roboczej, Mobilność ludności, Bezrobocie strukturalne, Rynek pracy
Competence gap, Labour force mobility, Population mobility, Structural unemployment, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niedopasowanie potrzeb w zakresie umiejętności do ich podaży występuje w UE również w wymiarze geograficznym. Prawnie zagwarantowana swoboda przepływu pracowników nie jest czynnikiem wystarczającym do osiągnięcia względnej równowagi na rynku pracy w wymiarze przestrzennym. W efekcie współistnieją obszary z wysokim wzrostem gospodarczym zgłaszające niedobory w zakresie umiejętności oraz regiony z permanentnie utrzymującymi się wysokimi wskaźnikami bezrobocia. Nowe miejsca pracy pojawiają się w branżach wschodzących, lecz w tym przypadku brakuje pracowników posiadających kwalifikacje dostosowane do wymagań stanowisk związanych najczęściej z nowoczesnymi technologiami. Przedstawiony stan nierównowagi może występować nie tylko w wymiarze zawodowym, ale również w warunkach niskiej mobilności geograficznej, co z kolei jest zauważalną cechą europejskiego społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

The discrepancy between skills needs and their supply involves in the EU a geographical component as well. The legally guaranteed freedom of movement of workers is not a sufficient condition to achieve a relative equilibrium in the labour market in the spatial dimension. As a result skills shortages in high growth areas coexist with regions of persistent high unemployment. New jobs are created in the expanding industries frequently associated with modern technologies but simultaneously there is a lack of qualified workers possessing adequate skills to be engaged there. The presented state of imbalance is influenced not only by skills shortages but also by low geographical mobility, which is a noticeable feature of the European population. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bouvet F., The Beveridge Curve in Europe: New evidence using national and regional data, "Applied Economics" 2012, Vol. 44, No. 27.
 2. Constant A., Tien B., Germany's Immigration Policy and Labor Shortages, IZA Research Report, Bonn 2011, No. 41.
 3. Employment and Social Developments in Europe 2011, European Commission, Brussels 2011.
 4. EU Employment and Social Situation, Quarterly review, European Commission, March 2011.
 5. EU Employment and Social Situation, Quarterly review, European Commission, March 2012.
 6. European Economic Forecast - Autumn 2011, European Commission, European Economy 6/2011.
 7. Geographical and labour market mobility, Special Eurobarometer 337/Wave 72.5 - TNS Opinion & Social, 2010.
 8. Gumuła W., Socha J., W. Wojciechowski, Presja płacowa oraz niedopasowanie strukturalne na rynku pracy w świetle badań NBP, Materiały i Studia, Zeszyt nr 219, NBP, Warszawa 2007.
 9. Idczak P., Wpływ uregulowań przejściowych w swobodzie przepływu osób wobec nowych państw członkowskich UE na europejski rynek pracy, w: Studia europejskie. Nowe uwarunkowania funkcjonowania UE-27, red. E. Małuszyńska, Zeszyty Naukowe UEP 119, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 10. Job Mobility in the European Union: Optimising its Social and Economic Benefits, Final Report prepared for the European Commission, Danish Technological Institute, 2008.
 11. Labour mobility between the regions of the EU-27 and a comparison with the USA, Regional Focus, No. 2/2008.
 12. Monti M., Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku. W służbie gospodarki i społeczeństwa Europy, Sprawozdanie dla Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, 9 maja 2010 r.
 13. Projekt wspólnego sprawozdania w sprawie zatrudnienia, KOM(2011) 815 wersja ostateczna, Vol. 4/5 - Annex III, Bruksela 23.11.2011.
 14. Ruppenthal S., Lück D., Jeder fünfte Erwerbstätige ist aus beruflichen Gründen mobil, ISI 2009, Ausgabe 42.
 15. Rutkowski J., From the Shortage of Jobs to the Shortage of Skilled Workers: Labor Markets in the EU New Member States, IZA DP, 2007, No. 3202.
 16. Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 17. The skill matching challenge. Analysing skill mismatch and policy implications, Cedefop, Luxembourg 2010.
 18. Wach K., Europejski rynek pracy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 19. Wiśniewski Z., Ocena aktywnych programów zatrudnieniowych. Koncepcje - dylematy - doświadczenia europejskie, w: Regionalne i lokalne rynki pracy. Od dysproporcji do spójności, red. R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6272
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu