BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Arkadiusz (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie)
Tytuł
Rola europejskiego funduszu społecznego w regionalnym kształtowaniu kapitału ludzkiego sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez finansowanie szkoleń w województwie zachodniopomorskim
The role of european social fund in the regional Formation of the human capital in the section of micro, Small and medium-sized enterprises through financial Support of training in the west pomeranian province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 65-78, tab., bibliogr.12 poz.
Tytuł własny numeru
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze unijne
Human capital, Small business, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia kapitału ludzkiego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) w rozwoju regionu oraz możliwość jego kształtowania poprzez środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W pracy autor przedstawia rolę sektora MMSP oraz skupia się na zagadnieniu kapitału ludzkiego, jego definicji i znaczeniu dla przedsiębiorstwa i regionu. Autor prezentuje i uzasadnia jeden ze sposobów wzmocnienia potencjału kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, jakimi są szkolenia. Również wskazano, iż fundusze europejskie jako źródło finansowania szkoleń pozwalają na rozwiązanie problemów związanych z prowadzeniem zrównoważonej polityki regionalnej względem kapitału ludzkiego przedsiębiorstw w regionie oraz przedstawiono analizę regionalnego wparcia dla przedsiębiorstw ze środków EFS. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to present the meaning of the human capital of micro-, small and medium-sized enterprises (MMSP) in the development of the region as well as the possibility of its formation by the financial means from the European Social Funds (EFS). In his essay the author introduces the role of the MMSP section and concentrates on the human capital issue, its definition and the meaning for the enterprise and region. The author describes and explains one of the ways of increasing the human capital potential in the enterprises - the training. Moreover, it was shown that the EU means as a source of funding the training allow solving problems connected with the cohesion policy according the human capital in the enterprises of the region. In addition, the article presents the analysis of the regional support for the enterprises from the EFS means. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański R.S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993
 2. Fitz-Enz J., Rentowność Inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001
 3. Gaczek W.M., Komorowski J.W., Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w: Innowacje w rozwoju regionu, Zeszyty Naukowe nr 57, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
 4. Grzywacz W., Jaźwiński I., Współczesne uwarunkowania i  tendencje polityki ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 5. Jabłoński Ł., Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego w  kontekście jego roli we wzroście gospodarczym, w: Prace z zakresu ekonomii stosowanej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 741, AE Kraków, Kraków 2007.
 6. Marciniak S., Ekonomiczna rola współczesnego państwa, w: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 7. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa strategia spójności - dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów 29.11.2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006.
 8. Okupski T., Obraz gospodarki województwa zachodniopomorskiego w świetle badań, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2009.
 9. Rzeszotarska G., Kapitał ludzki jako czynnik kreowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w: Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski. Siły motoryczne i bariery, Zeszyty Naukowe AE im. Karola Adamieckiego Studia Ekonomiczne nr 28, Katowice 2003.
 10. Targalski J., Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 11. Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwa zachodniopomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2009.
 12. Węgrzyn G., Kapitał ludzki - dystans rozwojowy Polski do Unii Europejskiej, w: Współczesne problemy polityki ekonomicznej, red. S. Kornik, K. Wilk, Prace Naukowe AE Wrocław nr 1129, Wrocław 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu