BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Zenon (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Maksim Monika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Polityka rynku pracy w Polsce - wyniki badań ewaluacyjnych prowadzonych za pomocą metody propensity sCORE MATCHIN G
Potential of Labour Market Policies in Poland - Results of Evaluation Research Using Score Matching Method
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 93-107, tab., rys., bibliogr.14 poz.
Tytuł własny numeru
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Metoda Propensity Score Matching (PSM), Praca, Rynek pracy, Polityka rynku pracy
Propensity Score Matching, Labour, Labour market, Labour market policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono metodologiczne aspekty ewaluacji programów zatrudnienia i wyniki badań efektywności instrumentów aktywnej polityki rynku pracy w Polsce w 2009 roku. Analiza miała charakter quasi-eksperymentalny i bazowała na metodzie propensity score matching. W skali kraju najbardziej skuteczne - w rozumieniu wpływu na zatrudnienie bezrobotnych - okazały się dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i prace interwencyjne. Pozytywne efekty zatrudnieniowe generowały również podażowo zorientowane instrumenty, to jest szkolenia zawodowe i staże, choć efekty te były dużo niższe od efektów dotacji czy prac interwencyjnych. Negatywnie na szanse zatrudnienia wpływało uczestnictwo w pracach społecznie użytecznych, natomiast oddziaływanie robót publicznych okazało się nieistotne statystycznie. (abstrakt oryginalny)

This article presents methodological aspects of evaluating employment programmes and the research results on the effectiveness of active labour market policy instruments in Poland in 2009. The analysis presented here was quasi-experimental and was based on the method of propensity score matching. When evaluated from the perspective of the whole country, the most efficient methods in terms of influencing the chances of finding a job by the unemployed were the subsidies for starting a new business and intervention works. Positive employment effects were also generated by supply-oriented instruments, such as vocational training and internships, although their impact was much smaller compared to subsidies and intervention works. The effect of socially useful works on employment chances was negative, while public works recorded an influence that was statistically insignificant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Active L abour M arket P olicies i n E urope. P erformance a nd P erspectives, red. J. Kluve, Springer, Berlin-Heidelberg, 2007.
 2. Bieliński J., Bober M., Sarzalska M., Zawistowski J., Aktywne polityki rynku pracy na elastycznym rynku pracy, w: Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, red. M. Bukowski, MPiPS, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2008.
 3. Caliendo M., Hujer R., Thomsen S., The Employment Effect of Job Creation Schemes in Germany. A Microeconometric Evaluation, I ZA D uscussion Paper 2005, nr 1512, Bonn.
 4. Górniak J., Efekt przyczynowy w ewaluacji, w: Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, red. A. Haber, M. Szałaj, PARP, Warszawa 2009.
 5. Heckman J.J., Lalonde R.J., Smith J., The Economics and Econometrics of Active Labor Market Programs, w: Handbook of Labor Economics, red. O. Ashenfelter, D. Card, North Holland, Amsterdam 1999.
 6. Heckman J.J., Robb R., Alternative Methods for Evaluating the Impact of Interventions - An Overview, "Journal of Econometrics" 1985, nr 30(1-2).
 7. Heckman J.J., Smith J.A., Experimental and Nonexperimental Evaluation, w: International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation, red. G. Schmid, J. O'Reilly, K. Schömann, Cheltenham, U.K. and Lyme, N.H., Elgar, 1996.
 8. Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H., Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, IPiSS, Warszawa 1998.
 9. Maksim M., Ewaluacja szkoleń dla bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim, TNOiK, Toruń 2008.
 10. Maksim M., Śliwicki D., Charakterystyka projektu badania efektywności polityki rynku pracy w Polsce, w: Efektywność polityki rynku pracy w Polsce,
 11. Rosenbaum P.R., Rubin D.B., The central role of the propensity score in observational studies for causal effects, "Biometrica" 1983, nr 7.
 12. Rubin D.B., Estimating Causal Effects of Treatments In Randomized and Nonrandomized Studies, "Journal of Educational Psychology" 1974, Vol. 66, nr 5.
 13. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, DzU 2004, nr 99, poz. 101. Wiśniewski Z., Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, UMK, Toruń 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu