BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malkowski Arkadiusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Malkowska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Budowa konkurencyjności regionu w dobie globalizacji na przykładzie Województwa zachodniopomorskiego
Building A Region's Competitiveness in An Age of Globalization Demonstrated By The Example of West Pomeranian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 147-159, tab., bibliogr.15 poz.
Tytuł własny numeru
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Region, Konkurencja
Region, Competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia rozważania autorów nad budowaniem konkurencyjności regionalnej. Potrzeba budowy konkurencyjności na poziomie regionalnym jest ściśle związana ze zjawiskiem globalizacji. Zjawisko glokalizacji staje się szansą dla regionów do tej pory rozpatrywanych jako schyłkowe na stanie się regionami o wysokim poziomie konkurencyjności. Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań dotyczące konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego. Wykorzystując model ekonometryczny dokonano badania poziomu konkurencyjności województw w dwóch okresach badawczych. Analiza wyników badania wskazała na rosnący poziom konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego w stosunku do pozostałych województw Polski. (abstrakt oryginalny)

This article presents the authors' discussion on the building of regional competitiveness. The need for building competitiveness at the regional level is strictly connected with the phenomenon of globalization. Globalization gives more and more opportunities for regions considered as declining to become highly competitive. The article provides selected results of research into the competitiveness of West Pomeranian Voivodeship. By using the econometric model, the competitiveness level of voivodeships in two research periods was analyzed. Ouranalysis of the results showed a growing competitiveness level of West Pomeranian Voivodeship in relation to the other Polish voivodeships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000.
 2. Czaja I., Globalizacja, globaliam, przedsiębiorczość - szanse i zagrożenia, w: Globalizacja, red. J. Klich, ISS, Kraków 2001.
 3. Czyszkiewicz R., Wskaźnik rozwoju wspólnot terytorialnych - koncepcja o praktycznym zastosowaniu, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 2.
 4. Czyżkiewicz R., Molewicz M., Tałasiewicz M., Roczniki samorządów województwa zachodniopomorskiego. Bilans pierwszych lat powiatów 1999- 2001, Instytut Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania, Szczecin 2002.
 5. Friedman Th.L., Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.
 6. Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, red. J. Buzek, Twigger, Warszawa 2007.
 7. Klasik A., Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syntetyczne, w: Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy, II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i  Regionalnego. AE i Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Katowice.
 8. Kuciński K., Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji, Rocznik Żyrardowski, Tom IX/2011.
 9. Malkowski A., The social-economic development of eastern and western Polishfrontier regions, w: Economic science for rural development, nr 13, Jelgava 2007.
 10. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 11. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 12. Projekt aktualizacji programu rozwoju pn. "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020", Szczecin 2010.
 13. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku, Warszawa 2006.
 14. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, https://bip. wzp.pl/index.php? option=com_content&view=article&id=25816:strategia-rozwoju- wojewodztwa-zachodniopomorskiego-do-roku- 2020&catid=524:strat egia-rozwoju-wojewodztwa&Itemid=224.
 15. Winiarski B., Czynniki konkurencyjności regionów, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu