BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniewski Michał Adam (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Kulturowa restrukturyzacja przedsiębiorstw
Cultural Restructuring of Enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2014, nr 2, s. 3-18, rys., bibliogr. 57 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Kultura organizacyjna, Restrukturyzacja
Enterprises, Organisational culture, Restructuring
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu wymusza na nich realizowanie procesu restrukturyzacji. Restrukturyzacja jako zmiana dotyczy każdego aspektu rozwoju przedsiębiorstw, w tym także kultury organizacyjnej. Kulturowa restrukturyzacja stanowi tzw. "miękką" restrukturyzację. Celem opracowania jest autorska prezentacja kulturowej restrukturyzacji przedsiębiorstw. Problematyka poruszana w niniejszym opracowaniu wpisuje się w dorobek nauk o zarządzaniu. (abstrakt oryginalny)

The operation of enterprises in a changing environment requires them to implement the restructuring process. Restructuring as a change affects every aspect of business development, including organizational culture. Cultural restructuring is called "soft" restructuring. The aim of the study is authored presentation of cultural restructuring. The issues raised in this paper is part of the heritage management sciences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G., Profil kultury organizacyjnej jako metoda diagnozy, Przegląd Organizacji, nr 4, 2007, s. 8-10.
 2. Adaira J., red. Thomas N., Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków, 2009.
 3. Amabile T. M., Creative and innovation in Organization, Harvard Business School, January no 5, 1995, s. 6.
 4. Bratnicki M., Dynamizowanie procesu zarządzania: organizacyjny pierwowzór przedsiębiorczości, Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - metody - zastosowania, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 2007.
 5. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształcenia procesu zmian zarządzania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1988.
 6. Bratnicki M.. Frączkiewicz-Wronka A., Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne - wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności, Organizacja i Kierowanie, 2006, nr3.
 7. Bolesta-Kukułka K, Jak patrzeć na świat organizacji, PWN, Warszawa, 1993.
 8. Borowiecki R., Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Difin, Warszawa, 2003.
 9. Borowiecki R., Jaki A., Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2008.
 10. Borkowski S., Mierzenie poziomu jakości., Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec, 2004.
 11. Borkowski S., Corejovâ T., Instrumenty rozwiązywania problemów w zarządzaniu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec, 2004.
 12. Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji, wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa, 2003.
 13. Dima I. C., Nowicka-Skowron M., Modrak V., Grabara J., Elemente de logisticautilizate in managementul operational industrial. Ed. Constantin I., Dima, Nowicka-Skowron M., Modrak V., Grabara J., Apeiron Eu 2010.
 14. Gołębiowska E., Etyczna restrukturyzacja organizacji na globalnym rynku, Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 15. Harrison L. E., Huntington S. P., red. naukowy: tł. S. Dymczyk, Kultura ma znaczenie, Zysk i Ska, Poznań, 2003.
 16. Ingleard R., Welzel Ch., Modernization, cultural change and democracy, Cambridge University Press, New York 2005.
 17. Janasz W, Janasz K., Kreatywność w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju organizacji, Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji. Uwarunkowania, Innowacje, Strategie, red. Borowiecki R. ,Siuta-Tokarska B., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2013.
 18. Jelonek D., Koopetycja. Identyfikacja źródeł korzyści dla przedsiębiorstw, Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry - Alianse - Sieci, red. naukowy Borowiecki R., Rojek T., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 19. Jelonek D., Systemy komputerowego wspomagania monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2002
 20. Jelonek D., Przewaga konkurencyjna e-przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw R.54, nr 3, Warszawa, 2003.
 21. Kiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 2002.
 22. Kiełtyka L., Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, Difin, Warszawa, 2008.
 23. Koźmiński A. K, Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 1999.
 24. Krupski R., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, Metody, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, 1999.
 25. Kostera M., Postmodermizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa, 1996.
 26. Kumar N., The Power of Trust in Manufacturer-Retailer Relationships, Harvard Business Review, nr74:6, November-December 1996.
 27. Kucęba R., Kiełtyka L., A conception of neural networks implementation in the model of a self-learning virtual power plant, Proceedings of the 7th International Conference on Enterprise Information Systems ICEIS 2005, Volume 2, Miami, USA, 2005.
 28. Kucęba R., Struktura Inteligentnego Systemu Wspomagania Zarządzania Wirtualną Elektrownią. Rynek Energii nr 1 (92), 2011.
 29. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2005.
 30. Leśniewski M. A., Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce, CeDeWu, Warszawa, 2013.
 31. Leśniewski M. A., Kultura w systemie organizacji, Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Restrukturyzacja - Zarządzanie - Analiza, red. Borowiecki R, Chadam J., Kaczmarek J., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 32. Leśniewski M. A., Trójkąt relacji rozwoju oraz kultura organizacyjna stymulatorami rozwoju regionalnego i lokalnego, Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, red. Borowiecki R., Dziura M., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012.
 33. Myjak T., Restrukturyzacja zatrudnienia - w kierunku stosowania elastycznych form zatrudnienia w przedsiębiorstwach, Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Restrukturyzacja-Zarządzanie-Analiza, red. R. Borowiecki, J. Chadam, J. Kaczmarek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 34. Nalepa A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków, 1998.
 35. Nowicka-Skowron M, Logistyka globalna a kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Logistyka w naukach o zarządzaniu. Księga poświęcona pamięci profesora Mariana Sołtysika, Akademia Ekonomiczna w Katowicach., Katowice, 2010.
 36. Nowicka-Skowron M., Pachura P., Strategie innowacyjne przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki sieciowej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 226, 2009.
 37. Olesiński Z., Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, C. H. Beck, Warszawa, 2010.
 38. Olesiński Z., Implementacja teorii relacji międzyorganizacyjnych w Polsce, w: Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry - Alianse - Sieci, red. Borowiecki R., Rojek T., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2012.
 39. Pietruszewski M., Kultura organizacyjna a aspiracje pracowników w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, nr 9, 2013.
 40. Pabian A., Wpływ różnic kulturowych na międzynarodową działalność logistyczną, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2004, nr 4.
 41. Przybytniowski J.W., Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), Rozprawy ubezpieczeniowe Nr 1(2), Rzecznik Ubezpieczonych; Warszawa, 2007.
 42. Przybytniowski J.W., Konkurencyjność rynku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2013.
 43. Przybytniowski J.W., Zarządzanie towarzystwem ubezpieczeniowym a jakość usługi, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 3 (758), Warszawa, 2013.
 44. Sabat A., Model efektywnego wykorzystania wiedzy dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 10(764), 2013.
 45. Skowronek-Mielczarek A., Zasoby w rozwoju przedsiębiorstwa, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 121, 2012.
 46. Siemiński M., Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, Dom Organizatora Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Toruń, 2008.
 47. Strużycki M., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa, 2002.
 48. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń, 1999.
 49. Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji, PWE, Warszawa, 2003;
 50. Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, red. R. Borowiecki, A, Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 51. West M. A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa, 2000.
 52. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa, 1999, s. 19.
 53. Zenderowski R., Koziński B., Różnice kulturowe w biznesie, CeDeWu, Warszawa, 2012; Nogalski B., (red.) Kultura organizacyjna. Duch organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz, 1998.
 54. Zachorowska A., Finansowe i logistyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2004
 55. Zachorowska A., Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 2006.
 56. Ziółkowska B., Rola zaufania w zarządzaniu organizacjami w środowisku wirtualnym, Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 57. Sztompka P., Zaufanie fundamentem społeczeństwa, Znak, Kraków, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu