BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrozińska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany strukturalne w przemyśle przetwórczym według województw w latach 1999-2010
The Structural Changes in the Processing Industry by Voivodeship in the Years 1999-2010
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 21, s. 157-172, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy
Słowa kluczowe
Przemysł przetwórczy, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Województwo, Zmiany strukturalne
Processing industry, Knowledge-based economy, Voivodship, Structural changes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem referatu jest odpowiedź na pytanie czy przemysł przetwórczy polskich województw jest zdolny do dostosowywania się do zmian podyktowanych warunkami gospodarki opartej na wiedzy. W tym celu zbadano wybrane województwa Polski (mazowieckie, dolnośląskie, opolskie i świętokrzyskie) w latach 1999-2010 pod kątem strukturalnych przeobrażeń przemysłu. Za pomocą miernika Q Moore'a zidentyfikowano zmiany zachodzące w strukturze produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego, oszacowano możliwości zachodzenia procesu upodabniania się struktur produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego i zdolności reagowania tych struktur na zmiany zewnętrzne. Oceniono także współzależność tempa wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego i intensywności zmian w strukturze produkcji sprzedanej przemysłu. Polski przemysł przetwórczy charakteryzował się w badanych latach niewielką intensywnością zmian strukturalnych. Nie rozpoznano gwałtownych załamań, sytuacji kryzysowych, nagłych i nieprzewidzianych przekształceń. Prędkość przekształceń była wprost proporcjonalna do intensywności zmian. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to answer the question of whether the processing industry of Polish regions is able to adapt to changes dictated by the conditions of a knowledge-based economy. For that purpose, the selected voivodeship (mazowieckie, dolnośląskie, opolskie and świętokrzyskie) were examined in the period 1999-2010 in terms of the structural transformation of the industry. With the usage of the Moore's Q measure, changes in the structure of the processing industry were identified, as well as the possibility of convergence of industrial structures and the response of these structures to external changes were estimated. The study also evaluated the interdependence of the processing industry output growth rate and the intensity of changes in the industrial output structure. The Polish food processing industry was characterized by a low intensity in terms of structural changes in the examined period. Sudden breakdowns or unexpected transformations were not recognized. Transformation speed was directly proportional to the intensity of changes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Industry and Development. Global Report 1993/94, (1993). Statistical Annex A-4, UNIDO, Vienna.
 2. Kortus, B. (1986). Wstęp do geografii przemysłu. Warszawa: PWN.
 3. Kossow, W. (1975). Pokazatieli Rosta i rozwitija ekonomiki. Woprosy Ekonomiki, 12.
 4. Kuciński. K. (2012, 27 października). Deindustrializacja w procesie rozwoju gospodarczego. Pozy-skano z: http://www.sgh.waw.pl/katedry/kge/mdp/atomnewsitem.2007-05-05.0652955173/deindu.pdf.
 5. Kukuła, K. (1996). Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 6. Kuznets, S. (1976). Wzrost gospodarczy narodów. Warszawa: PWE.
 7. Lichniak, I. (red.) (2010). Serwicyzacja polskiej gospodarki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 8. Lisikiewicz, J., Olejnikowa, E.A. (red.) (1990). Zmiany strukturalne w rozwoju przemysłu. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 9. Memedovic, O., Iapadre, L. (2010). Structural Change in the World Economy. Main Features and Trends, United Nation, Industrial Development Organization, Working Paper 24/2009, Vienna.
 10. Moore, J.A. (1987). A Measure of Structural Change in Output. Review of Income and Wealth, March, 1(24).
 11. Naisbitt, J. (1982). Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives. New York: Warner Books.
 12. Nyilas, J. (ed.) (1976). Theoretical Problems, Current Structural Change in the World Economy. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 13. Rachwał, T. (2010) Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105-124.
 14. Rachwał, T., Wiedermann, K., Kilar, W. (2009). Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14, 22-40.
 15. Schumpeter, J.A. (1939). Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York-London: McGraw-Hill.
 16. Szukalski, M. (2004). Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług. Handel wewnętrzny, 4-5.
 17. Wieloński, A. (2005). Geografia przemysłu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 18. Wyżnikiewicz, B. (1987). Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu