BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrocki Tomasz Leszek (Politechnika Śląska), Zieliński Mariusz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Kapitał ludzki w spółkach notowanych na GPW
Human Capital in Companies Listed on Warsaw Stock Exchange
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2014, nr 2, s. 46-56, wykr., bibliogr. 20 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Zasoby ludzkie, Sprawozdawczość, Spółki giełdowe
Human capital, Human resources, Reporting, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników oceny sprawozdawczości spółek notowanych na GPW w Warszawie w zakresie kapitału ludzkiego. W ujęciu ogólnym ocenę tę przeprowadzono w drodze weryfikacji wartości informacyjnej raportów rocznych za 2012 rok, opublikowanych przez 438 badanych spółek, z punktu widzenia określonych w literaturze kryteriów oceny/wyceny kapitału ludzkiego. Uzyskane w toku badania wyniki wskazują, że w odniesieniu do ogółu badanych spółek zakres ujawnianych przez nie informacji pozwala na dobrą orientację jedynie w obszarze wielkości zasobów ludzkich w postaci liczby zatrudnionych pracowników oraz kosztów ich utrzymania. Natomiast istotne braki w sprawozdawczości spółek można stwierdzić w odniesieniu do kwestii zarządzania kapitałem ludzkim, rotacji zatrudniania i jego struktury, a  także zaangażowania w rozwój pracowników poprzez szkolenia. Jednocześnie można zauważyć, że nieco bardziej otwartą sprawozdawczość w zakresie kapitału ludzkiego prowadzą spółki duże, tj. o kapitalizacji przekraczającej 250 min euro, a w ujęciu sektorowym - spółki chemiczne oraz banki. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the results of reporting on human capital assessment of companies listed on the WSE. In general, this assessment was carried out by verifying the information value of annual reports for the year 2012, published by 438 investigated companies, from the perspective of specified in the literature human capital evaluation/measurement criteria. Obtained during the investigation results indicate, that the scope of disclosed information enables good orientation only in the size field of human resources in the form of number of the employees and their maintenance costs. On the other hand, significant gaps in the companies reporting can be found in reference to the issue of human capital management, employment rotation and its structure, as well as the involvement in employees' development through training. At the same time, it can be observed that a bit more open reporting on human capital is run by the large companies, i.e. with capitalization exceeding 250 million euros, and in terms of industry - chemical companies and banks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackroyd S., Batt R., Thompson P., Tolbert P.S., Work and Organization, Oxford University Press 2005.
 2. Bloisi W., An Introduction to Human Resource Management, McGraw-Hill, London, Boston 2007.
 3. Czajkowski Z., Kapitał ludzki- pojęcie i miary, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2012.
 4. Dobija M., Teoretyczne podstawy płacy (Część I), "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, Nr 5.
 5. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 6. Fischer C D., Schoenfeldt L.F., Shaw J.B., Human Resource Management, Houghton Mifflin Company. Boston/New York 2006.
 7. Gabcanova I., The Employees- The Most Important Asset in the Organizations, "Human Resources Management and Ergonomics" 2011, Volume V, No 1.
 8. Król H., Kapitał ludzki organizacji, [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 9. Lipka A., Controlling wartości kapitału ludzkiego, [w:] Król M., Warzecha A., Zieliński M. (red.), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania, CeDeWu, Warszawa 2014.
 10. Lipka A., Król M., Waszczak S., Satota M., Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Difin, Warszawa 2010.
 11. Lipka A. Król M., Waszczak S, Satoła M., Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji (problemy metodyczne i próby ich rozwiązania), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 12. Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN, Warszawa 2009.
 13. Nawrocki T., Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012.
 14. Nawrocki T., Żabka A., Działalność innowacyjna spółek giełdowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2011, Nr 11.
 15. Nellis J.G., Parker D., Principles of Business Economics, Prentice Hall, Harlow, London 2006.
 16. Noe R.A., Hollenbeck J.R., Gerhart В., Wright P.M., Human Resource Management, McGraw-Hill/lrwin, Boston 2006.
 17. Phillips J.J., Stone R.D., Pulliam-Phillips P., Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Praktyczny podręcznik pomiaru efektywności inwestycji, Human factor, Kraków 2003.
 18. Samul J., Pomiar zarządzania kapitałem ludzkim z wykorzystaniem HR Scorecard- studium przypadku, [w:] B. Urbaniak (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 19. Wyrzykowska В., Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2008, Nr 66.
 20. Strona internetowa GPW w Warszawie: www.gpw.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu