BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płaziak Monika (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Domy energooszczędne i pasywne jako nieunikniona przyszłość budownictwa w Polsce
Energy-Efficient and Passive Houses as the Inevitable Future of the Construction Industry in Poland
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 21, s. 173-188, tab., bibliogr. 31 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy
Słowa kluczowe
Budownictwo mieszkaniowe, Nowe technologie, Bariery rozwojowe
Housing construction, High-tech, Development barriers
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu dokonano analizy możliwości wdrażania w Polsce budownictwa nisko-energetycznego, zwłaszcza pasywnego, które zgodnie z wytycznymi dyrektywy unijnej, do końca 2020 r. stanie się standardem budownictwa we wszystkich krajach członkowskich. Omówiono stopień zaawansowania i doświadczenia tego rodzaju budownictwa w państwach Europy Zachodniej, przede wszystkim w Niemczech, Austrii i krajach skandynawskich, a następnie wskazano możliwości i bariery dla jego wdrażania w Polsce, zwłaszcza w aspekcie utrudnień finansowych związanych z dotychczasowym brakiem programów dofinansowujących budownictwo niskoenergetyczne oraz niedoborem tanich rodzimych rozwiązań technologicznych i materiałowych, a także w aspekcie nieuwzględniania do tej pory tego rodzaju budownictwa w planowaniu przestrzennym. Autorka zwróciła uwagę na konieczność współpracy sfery naukowej i badawczo-rozwojowej z praktykami, tj. architektami, konstruktorami, producentami materiałów budowlanych i inwestorami w tej dziedzinie. Jako symptomy poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych oraz współpracy wyżej wymienionych środowisk podano przykłady z Małopolski. (abstrakt oryginalny)

The study presents an analysis of the possibility of implementing in Poland the low-energy - especially passive - construction techniques in Poland, which according to recommendations of EU directive is supposed to become a standard in all EU member countries until the end of 2012. The level of advancement and experience in that kind of building in West Europe countries, especially Germany, Austria and Scandinavian countries, were described. Also, the possibilities and barriers of implementing it in Poland were shown, mainly in the aspect of financial impediments being the result of current lack of programs funding the low-energy construction and the deficiency of cheap domestic technological and material solutions, as well as in the aspect of failure to include that kind of building in the planning documents. The author paid attention to the need for the cooperation of scientists and researches with practitioners, i.e. architects, designers, building materials' producers and investors in this field. As the symptoms of technological and materials searches of new solutions and cooperation among above mentioned professions there were given examples from Małopolska region. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Celadyn, W. (2010). Architektura energooszczędna w planowaniu przestrzennym. Czasopismo Techniczne. Architektura, 18, 111-120.
 2. Fedorczak-Cisak. M., Furtak. M. (2012). Małopolskie Laboratorium Budownictwa Pasywnego. Czasopismo Techniczne. Budownictwo, 3, 93-103.
 3. Feist, W., Mühzenberg, U., Thumulla, J., Schulze Darup, B. (2009). Podstawy budownictwa pasywnego. Gdańsk: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego.
 4. Kaczkowska, A. (2009). Dom pasywny. Krosno: Wydawnictwo KaBe.
 5. Kasperkiewicz, K. (2005). Wybrane zagadnienia oceny i projektowania energooszczędnych budynków mieszkalnych. Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej.
 6. Konsultacje programu dopłat do kredytów na domy energooszczędne, Materiały prasowe NFOŚiGW, 18 maja 2012 r., Warszawa.
 7. Piotrowski, R., Dominiak, P. (2012). Budowa domu pasywnego krok po kroku. Warszawa: Wydawnictwo Przewodnik Budowlany.
 8. Repelewicz, M. (2011). Styropian jako materiał konstrukcyjny. Czasopismo Techniczne. Architektura, 11, 225-232.
 9. Stachowicz, A., Fedorczak-Cisak, M. (2007). Niskoenergetyczne budynki - analiza zużycia energii w całym cyklu istnienia budynku. Czasopismo Techniczne. Budownictwo, 4 (1-B), 133-141.
 10. Węglarz, A., Stępień, R. (2011). Dom Pasywny. Warszawa: Instytut na Rzecz Ekorozwoju, przy współpracy Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
 11. Wnuk, R. (2012). Budowa domu pasywnego w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Przewodnik Budowlany.
 12. Wnuk, R. (2007). Instalacje w domu pasywnym i energooszczędnym. Warszawa: Wydawnictwo Przewodnik Budowlany.
 13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dz.U. L 153 z 18.6.2010.
 14. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 140 z 5.6.2009.
 15. Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., Dz.U.05.203.1684.
 16. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC z 1992 r., Dz.U.96.53.238.
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, Dz.U.2009 nr 161 poz.1279.
 18. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. Nr 243 poz. 1623.
 20. www.archisystem.pl
 21. www.architekturapasywna.pl
 22. www.cbp.put.poznan.pl
 23. www.cepheus.de
 24. www.domy-pasywne.pl
 25. www.ibp.com.pl
 26. www.itb.pl.
 27. www.m3system.pl
 28. www.nfosigw.gov.pl
 29. www.passivehouse-international.org
 30. www.passipedia.passiv
 31. www.pibp.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu