BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roman Michał (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Cultural Tourism Within the Concept of Sustainable Development
Turystyka kulturowa w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2014, nr 2, s. 66-73, tab., bibliogr. 14 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Turystyka kulturowa, Dziedzictwo kulturowe, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój zrównoważony
Cultural tourism, Cultural heritage, Rural development, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zaprezentowanie istoty turystyki kulturowej. W pracy przedstawiono znaczenie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wsi, które stanowi podstawowy wyznacznik tożsamości danego społeczeństwa. Treści kulturowe przekazywane z pokolenia na pokolenie powinny być uznawane przez zbiorowość za społecznie ważne dla jej współczesności i przyszłości w postaci tradycji, zwyczajów, norm społecznych. Kultywowane obrzędy i sztuka, w tym ludowa stanowią ważną część polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the essence of cultural tourism the concept of sustainable development. The paper presents the importance of cultural and natural heritage in the country, which is a key determinant of the identity of a given society. Communities should recognize the social importance of cultural content transmitted from generation to generation in the form of traditions, customs and social norms for the present and the future. Cultivated rituals and art, including folk ones, are an important part of the Polish, European and world heritage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cymańska-Garbowska В., Steblik-Wlaźlak В.: Podstawy turystyki. Wyd. REA, Warszawa 2011.
 2. Cynarski W., Słupecki J.: Treści turystyki kulturowej w obszarze badań agroturystyki i turystyki wiejskiej w świetle polskiej literatury przedmiotu, "Turystyka Kulturowa", nr 10/2011.
 3. Jafari J.: Encyklopedia of tourism, Routledge Taylor&Francis Group, London - New York, 2000.
 4. Jędrysiak T.: Wiejska turystyka kulturowa. PWE, Warszawa 2010.
 5. Kruczek Z.: Rzeczywista wielkość ruchu turystyki kulturowej oraz dynamika jego zmian w ostatnich latach. "Turystyka kulturowa" Nr 3/2013.
 6. Mikos von Rohrscheidt M. A.: Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy. Podręcznik akademicki. GWSHM Milenium, Gniezno 2008.
 7. Mokras-Grabowska J.: Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce. "Turystyka kulturowa" Nr 1/2009.
 8. Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju. Wyd. PWE, Warszawa 1991.
 9. Poczta J.: Wiejska turystyka kulturowa zgodna z paradygmatem zrównoważonego rozwoju. "Turystyka kulturowa" Nr 4/2013.
 10. Sustainable development in the European Union. Eurostat European Commission, Luksemburg 2011.
 11. Szwajcarzewski M.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce, Wyd. Internetowe .Zielone Brygady", 2008, www.zb.eco.pl.
 12. The Travel & Tourism Competitiveness Index.
 13. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011. Beyond the Downturn.
 14. Zegar J.: Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym (ekorozwojem). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu