BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaźwiński Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zadania gospodarcze i społeczne w polskiej polityce intraregionalnej
Economic and Social Tasks in Polish Intraregional Policy
Źródło
Europa Regionum, 2012, t. 14, s. 47-63, rys., bibliogr., 23 poz.
Słowa kluczowe
Regionalizacja, Polityka regionalna
Regionalization, Regional policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wprocesach globalizacyjnych i integracyjnych w świecie wzrasta rola i znaczenie regionów, problematyki regionalnej, rozwoju regionalnego, polityki regionalnej i wymiaru regionalnego w życiu społeczno-gospodarczym. Regionalizacja jest uznawana za proces komplementarny wobec globalizacji, stanowiąc jednocześnie sposób łagodzenia wielu negatywnych następstw globalizacji. Współczesne państwa są zbyt małe, aby sprostać globalnym wyzwaniom,a zarazem zbyt duże, aby skutecznie rozwiązywać wszystkie sprawy o charakterze regionalnym. W Polsce funkcjonuje szesnaście dużych województw, współokreślających układ terytorialny i regionalny kraju. Województwo jest również upodmiotowioną jednostką samorządu terytorialnego - regionalną wspólnotą samorządową. Celem pracy jest przedstawienie zadań gospodarczych i społecznych w polskiej polityce intraregionalnej prowadzonej przez władze samorządowe województw. (fragment tekstu)

In the processes of globalization and integration in the world, the role and im-portance of the regions, regional policy and regional dimension of socio-economic life grow. A key area of the public authorities' interventionism towards the regions is the in-traregional policy. The aim of the work is to present the economic and social tasks in Polish intraregional policy. In the considerations the essence of intraregional policy and regional development is introduced. The voivodship self-government is presented as a subject of intraregional policy, and the tasks it has. The tasks of intraregional policy under the Act of Law on Voivodship Self-Government and other selected acts of law are presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Flejterski S., Zioło M., Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wy-branych rozwiązań europejskich. Próba oceny, "Studia Regionalne i Lokalne" 2008, nr 3.
 2. Gilowska Z., Gorzelak G., Jałowiecki B., Sobczak K., Kierunki polityki regionalnej Polski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998
 3. Grzywacz W., Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2005.
 4. Jaźwiński I., Nowak M.J., Realizacja celów lokalnej polityki społecznej w gospodarce przestrzennej gminy, "Samorząd Terytorialny" 2012, nr 1-2.
 5. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (DzU 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).
 7. Kosiedowski W., Między rynkiem a interwencją państwa. Niektóre dylematy polityki regionalnej w okresie transformacji, w: Gospodarka - przestrzeń - środowisko. Restrukturyzacja transformacyjna i rozwój regionów w perspektywie procesu jednoczenia się Europy, red. S. Bagdziński, M. Marszałkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1998.
 8. Kudłacz T., Rozwój regionalny w Polsce lat 90. - ocena dominujących procesów oraz spodziewanych tendencji, w: Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001
 9. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999
 10. Niewiadomski Z., Miejsce samorządu wojewódzkiego w systemie ustrojowym państwa - doświadczenia i perspektywy, referat na konferencję "10 lat funkcjonowania samorządu województwa - dokonania i perspektywy", Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Pułtusk, listopad 2008
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego testu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU 2009, nr 84, poz. 712).
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (DzU 2008, nr 25, poz. 150 ze zm.)
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (DzU 2007, nr 19, poz. 115 ze zm.).
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym (DzU 2007, nr 16, poz. 94 ze zm.).
 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (DzU 2006, nr 89, poz. 625 ze zm.).
 16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (DzU 2004, nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (DzU 2001, nr 142, poz. 1590 ze zm.).
 18. Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 19. Sztando A., Polityka intraregionalna - pojęcie, podmioty, cele i instrumenty, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Problemy rozwoju regionalnego", nr 110, red. R. Brol, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010
 20. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU 2011, nr 5, poz. 13).
 21. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU 2005, nr 164, poz. 1365 ze zm.).
 22. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (DzU 2004, nr 116, poz. 1206 ze zm.).
 23. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (DzU 1997, nr 133, poz. 884 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu